0 projects

PSYKISK-Psykisk helse

SUSCEPTIBILITY GENES FOR SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR DISORDER: TRANSLATING FUNCTIONAL GENOMICS TO CLINICAL PSYCHIATRY.

Schizophrenia (SCZ) and bipolar (BP) disorder are severe mental disorders, which are both ranked among the leading causes of the total burden of diseases worldwide. Despite decades of research devoted to psychotic illnesses, the understanding of underlyin g biological mechanisms is inadequate and...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Liquefaction of Unprocessed Well-Stream

Commercial exploitation of remote gas is considered as a major challenge by the oil and gas industry. A breakthrough approach based on the Liquefied Unprocessed Well-Stream concept may result in an alternative option for offshore gas liquefaction. The pr oject proposal is based on a concept to l...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FESIL Solar Grade Silicon

The photo-voltaic (PV) industry has an growth rate of about 30% - a situation that many other industries can only dream about. Today, the majority of solar cells are made of silicon, and experts believe that it will take at least a decade before other PV technology based on other materials can ho...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Prevention of hydrogen induced stress cracking (HISC) in subsea pipelines and production systems made from stainless steel.

There has been an increasing trend in the use of stainless steel alloys instead of carbon steel for subsea flowlines and production systems during the last 10 years in the oil industry. Even if this normally is a more robust solution compared to the use of carbon steel insofar as internal corros...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny kurs for grafisk bransje: fra kostnadsdrevet prosessinnovasjon til brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Globaliseringen av den grafiske industrien og teknologisk utvikling mot digitalisering av informasjon, mediekonvergens og utviklingen av Internett gir en nåsituasjon der grafiske produkter oftere kan kjøpes på verdensmarkedet av den som tilbyr lavest pris . Behovet for nyskaping er stort. VISKOM ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development and testing of drug candidates for male contraceptives

This project is a drug discovery R&D effort aiming at developing and testing drug candidates for male contraceptives. The project will be performed in a collaboration between Spermatech AS, the University of Oslo, the Norwegian Biotechnology Center, the U niversity of Tromsø, and the National Hos...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunmodulatorer brukt som hjelpestoff ved immunterapeutisk behandling

Prosjektet bygger på omfattende studier i de siste 15 år av den sykdomsforebyggende virkning av immunstimulerende beta-glukaner. Grunnleggende forskning har klarlagt sammenhenger mellom kjemisk struktur og immunologisk virkning av denne stoffgruppen. Tekn ologisk utviklingsarbeid har gjort det mu...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Europe under threat: The new culture of insecurity

The Strategic Institute Programme will update available knowledge on actual sources of insecurity to Europeans and evaluate the relevance and effectiveness of conventional European institutional arrangements designed to safeguard against them. The progra mme will coordinate the study of six empi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Towards a new European Politico-Administrative Order?

Is a new European system of governance in the making; with new institutional configurations, new patterns of co-operation and conflict, and, thus, new power relationships? Within this area, we first have to come to grips with how we will be able to see pr ofound change in the European politico- a...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

MOLECULAR MR IMAGING OF BREAST CANCER Treatment monitoring and prognostic evaluation

Successful cancer treatment and recovery depends upon early diagnosis, but also important is the decision on which type of treatment each cancer patient should receive. Through a combination of new contrast agents and improved technology, MR is making adv ances in identifying the functional and m...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Persistent Pollutants in Rivers in Bosnia and Herzegovina

The objective of the project is to conduct a survey on water, fish and sediments focussed on persistent pollutants in major river basins in Bosnia and Herzegovina and to establish a screening laboratory for important persistent organic pollutants in Saraj evo. The Neretva and Bosna rivers, the la...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Aryl hydrocarbon receptor mediated responses to environmental toxicants

A group of environmental pollutants, which may pose a potential health risk to humans, is the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are found in urban air and occupational environments, and a very large part of the population is exposed to these c ompounds. An important source of PAH expo...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Høykvalitets nanokarbon fra naturgass

Carbontech Holding AS har utviklet, patentert og verifisert en ny metode for fremstilling av hydrogen og høykvalitets nanokarbon fra naturgass. I prosjektets første fase ble det bygget og gjort vellykkede forsøk i CTH sitt pilotanlegg ved Høgskolen i Haug esund. Under pilotforsøkene ble 40% av na...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Genetic engineering in aquaculture: Perspectives on Management and Sustainability

The proposed project, GENEAQUA, aims to provide an analysis of the present level of scientific understanding and uncertainties with regard to genetic engineering (GE) in aquaculture. The purpose is to improve our understanding of the fate of recombinant D NA constructs in fish and environments an...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Molecular Pathogenetic Mechanisms of Heart Failure - Dissecting GRK Function in The Heart

Heart failure, the final outcome of many cardiovascular disorders, is a major cause of morbidity and mortality in the Western Hemisphere. Indeed, the incidence and prevalence of heart failure in the Western Hemisphere are increasing due to altered demogra phics with increased proportion of elderl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

High Resolution Environmental Modelling and Evaluation Programme for Croatia

Air pollution has long been known to impact on ecosystems and public health, leading to increased mortality rates. As well as ozone and nitrogen oxides, particulate matter (PM) contributes significantly to urban air pollution. The aerosol properties in ur ban areas are shown to be influenced stro...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk 3D kontroll for stykkproduserende industri

Bruk av 3D geometriske modeller har i dag blitt et viktig verktøy i design, utvikling og produksjon av maskinerte og formede produkter. Høy kompetanse på og effektiv utnyttelse av slike verktøy er et konkurransefortrinn som kan støtte opp under fortsatt s tykkproduserende industri i Norge og andr...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

The Nordic-Swiss Childhood Brain Tumour Study

During the last decade, the use of mobile telephones has increased dramatically in large parts of the world. It has been hypothesized, that children should be more vulnerable to radio frequency electromagnetic field exposures from mobile telephones than a dults, but no epidemiological studies of ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Environmental noise

Det er tidligere dannet et konsortium av de sentrale norske støyforskningsmiljøene som gikk inn for en samordnet innsats for å nå det nasjonale støymålet: 25 % reduksjon av støyplagen frem mot 2010. Det er allerede klart at tidsaspektet i dette målet ikke vil oppfylles, men reduksjonsmålet anses...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Promoting healthy weight among school children

Increasing rates of overweight and obesity is seen as a major public health problem. In Norway, the prevalence of overweight and obesity among school children has increased during the past decade. While the aetiology of obesity is not fully understood, ch ildren are seen as key target groups for ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MARKEDSNÆRT PROSJEKT - Hydrogenveien i Norge: Knutepunkt Stavanger

Knutepunkt Stavanger er en del av det nasjonale HyNor prosjektet. Følgende partnere utgjør Knutepunkt Stavanger: Rogaland fylkeskommune, Statoil ASA, Lyse Gass AS, Stavanger kommune, RF-Rogalandsforskning, Energiparken AS, Rogaland Taxi AS og Bellona. H yNor Stavanger skal etablere mulighet for...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Rogaland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Regional vekst, nyskaping og læring

Prosjektet har som sitt primære formål å fremskaffe ny kunnskap om hvordan kunnskapsutvikling foregår i ulike deler av Norge. I utgangspunktet analyserer prosjektet de teoretiske argumenter som ligger bak nærings- og regionalpolitikkens fokus på innovasjo n og regionale/nasjonale innovasjonsystem...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases, 2 dr.gr./1 postdr.

This research proposal aims to document effects of farm-based activities (farm animals and plants), called Green care, on adult mental health and various psychiatric diagnoses including eating disorders. Lack of qualitative scientific studies indicates an urgent need for such projects. A three m...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Akershus

FOLKEHELSE-Folkehelse

Food and eating among young Norwegians. A sociological analysis of teenagers' food ideologies and practices in an everyday context

The project will focus on the socio-cultural aspects of teen girls and boys food choice and eating patterns. In the qualitative part we will focus on how teenagers describe, explain and give reasons for their food and eating patterns, while the quantitati ve part will map eating behaviour, motiva...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Globalisering og regionale kunnskapsnettverk

Regionale innovasjonssystemteorier vektlegger hvordan bedriftene i slike systemer er forankret i regionale kunnskapsnettverk med stor evne til spredning av formell og taus kunnskap. I Norge har Nord-Vestlandet blitt sett på som et område der slike kopling er kan forklare særtrekk ved regionens ko...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Health promoting compounds in barley and oat

The project will focus on barley and oat, both cereals with substantial fibre, antioxidant and oligosaccharide levels. Milling and related processing will be performed under industrial or pilot-plant conditions using state-of-the-art technology with the p urpose of achieving fractions rich in ant...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tid for omsorg

Pleie- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer. Kommunene søker å møte disse ved dels å sette inn mer ressurser og dels ved å organisere seg slik at de får mer ut av ressursene. Omstillingstakten er stor, men mange kommuner ser ut til å innfø re nye forvaltningsformer uten forsknings...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Moderne settefiskproduksjon av laks - normal utvikling og velferd i intensive oppdrettsystemer

Prosjektet vil gjennomføre flerfaglig forskning og utvikling for å optimalisere storskala settefiskproduksjon av laks som samtidig sikrer god dyrevelferd, smoltkvalitet og postsmoltprestasjoner. Prosjektet rommer flere delprosjekter og vil gjennom en fler faglig tilnærming bidra til å løse sentra...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Meeting the climate challenge: New legal instruments and issues in national and international energy and climate law

The project takes a broad approach to legal issues inherent in the dynamic and increasingly intertwined fields of national and international climate and energy policy. It is organised within the research group in Natural Resources Law at the Law Faculty w ith broad competence in environmental and...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo