0 projects

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR/Senter for integrert petroleumsforskning

...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

International Centre for Geohazards, ICG/Internasjonalt senter for geofarer

...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

...

Awarded: NOK 173.5 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Sanksjonsapparatet i fiskeriforvaltningen

Formålet med prosjektet er å analysere sanksjonsapparatet i norsk fiskeriforvaltning. Sanksjoner er de tiltak myndighetene disponerer når utøverne i fiskerinæringen har brutt regelverket. Temaet er interessant blant annet ut fra de siste årenes fokusering på lovovertredelser innen denne næringen...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinisk odontologisk forskning

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Autonomy,Transparency and Management, three reform programs in health care: a comparative project

...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ageing and senior life in a life course perspective. The NOVA strategic research plan 2002-2007

The proposed project will seek to strengthen the competence in ageing research by tying competence building to a longitudinal study "the Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study" (norLAG). The core question is how ageing and older years are shap ed by life course experiences and local c...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Vern og bevaring av marint biologisk mangfold

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning AFI - Arbeidsforskningsinstituttet (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Awarded: NOK 72.2 mill.

Project Period: 2003-2014

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinsk odontologisk forskning

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Biology of Memory, CBM/ Senter for hukommelsesbiologi

Sluttrapport: SFF-bevilgningen til Centre for the Biology of Memory (CBM) la grunnlaget for et gjennombrudd i vår forståelse av hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen. Ett av de mest sentrale spørsmålene i Senter-søknaden i 2001-2002 var hvorda n plass-signaler oppstår i nerveceller i ...

Awarded: NOK 96.5 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS/Senter for skips- og havkonstruksjoner

...

Awarded: NOK 130.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center of Molecular Biology and Neuroscience, CMBN/Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Prosjektet tar sikte på å generere kunnskap som kan gi opphav til nye behandlingsprinsipper for viktige hjernesykdommer slik som slag og kroniske nevrodegenerative sykdommer. En rekke relevante biologiske prosesser og sykdomsmekanismer vil bli studert ved hjelp av et vidt spektrum av teknikker i...

Awarded: NOK 210.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder f...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2002-2014

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjo...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Bergen Regional Application (tilleggsbev 158792)

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise to the Bergen region in support of bioinformatics, proteomics, DNA microarray, marine functional genomic research, and studies i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a Proteomics Unit in Bergen (PROBE)

PROBE aims to be part of a nationa service network, and will be established in 2002 and expanded in early 2003. A high-throughput MALDITOF-MS/MS-TOF/TOF will be installed 2002 at the Dept. of Pharmacology, thereby benefiting from one of the most sophisti cated MS user environments in the Nordic ...

Awarded: NOK 27.1 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a SNP techology platform within an integrative genetics framework (sammenslåes med matprogram 153302/I10)

Most phenotypic traits in salmon and other commercially important marine species associated with health, growth, meat quality, and capacity for utilising new food items, have complex and partly interconnected genetic and regulatory architectures. To ensur e a continuous reduction in production co...

Awarded: NOK 45.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE 2002 - Consortium for Advanced Microbial Sciences and Technologies

Genomic science and related technologies have the power to revolutionize the field of microbiology, which will in turn improve the quality of life and provide unique economic opportunities. In order to fulfill this potential, strategic interventions are i mmediately needed to maintain and promote...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Viken

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Awarded: NOK 245.0 mill.

Project Period: 2002-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningsleder på Program for psykisk helse

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2012

Location: Vestland

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Beskyttelse av tre i utvendig kledning og i tømmervegger

Trevirke er organisk og ikke-homogent. Dette gjør det til et spennende, variert og vakkert materiale, men er også opphavet til dets største ulemper. Trevirke er utsatt for sterk konkurranse fra andre uorganiske materialer som fyller de samme funksjonene, spesielt betong-, plast- og stålprodukter...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Viken

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Omorganisering av kraftmarkedet

Innledningsvis hadde prosjektet fokus på den offentligrettslige reguleringen av kraftmarkedet bl.a. gjennom doktoravhandlingen Tilrettelegging av kraftmarkedet, og senere mindre studier om beredskapsregulering som nå er under bedømmelse og Statnettskontra kter for regulerkraftmarkedet regulerkraf...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2000-2009

Location: Oslo

KILDEN-Oppstart, lønn, randsone etc

KILDEN

...

Awarded: NOK 105.1 mill.

Project Period: 1999-2023

Location: Viken

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB)

Program for helseøkonomi i Bergen, HEB, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet er å utvikle et sterkt fagmiljø for helseøkonomisk forskning i Bergen. Informasjon om helseøkonomimiljøet HEB finnes p å: http://www.sefos.uib.no/HEB/

Awarded: NOK 58.2 mill.

Project Period: 1998-2012

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO)

HERO er et femårig program for utforsking av helseøkonomiske problemstillinger. Forskningen foregår i spenningsfeltet mellom krav om samfunnsøkonomisk effektivitet i helsesektoren og de verdier beslutningstakere i helsesektoren tradisjonelt bekjenner seg til. Informasjon om helseøkonomimiljøet H...

Awarded: NOK 57.4 mill.

Project Period: 1998-2012

Location: Oslo

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Awarded: NOK 112.5 mill.

Project Period: 1998-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku