0 projects

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Mechanisms for transcapillary transport-from molecules to clinical application

Capillaries are highly permeable to water and small solutes but very restrictive towards protein. This arrangement is necessary to maintain fluid equilibrium between plasma and tissue. There is a slow transfer of protein to supply tissues with e.g. import ant bioactive molecules. How the transpor...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Modernism on Display Arkitekturutstillinger og utstillingsarkitektur som institusjonell og kunnskapsteoretisk forståelsesform

Modernism on display OAFs jubileumsutstilling i Kunstnernes Hus 1931 er den første utstilling av format over norsk arkitektonisk modernisme. Denne ikke-dokumenterte, nesten glemte utstillingen har en rekke interessante teoretiske implikasjoner og anskue liggjør på en særlig klar måte modernisme...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Tracking and prediction of health-related behaviour and physiological risk factors: 27 years follow up of a prospective cohort study

Worldwide the prevalence of overweight and obesity have increased the last decades. Obesity is associated with increased mortality, reduced life expectancy and an increase in several chronic diseases. It is important to identify risk factors for obesity t o make effective prevention strategies. O...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Building capacity to meet the challenges of multi-level democracy: the case of conserving species with transboundary populations

European democracy is curently developing into a multi-level strcuture, with Pan-European, national, regional and local levels. Conflicts can occur when values held at one level do not correspond to those held at another level. This can often occur in cas es of biodiversity conservation where the...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Spinning out of control: Rhetoric and violent conflict. Representations of 'Self' and 'Other' in Post-Yugoslavia

We examine the preconditions for the outbreak of violence in Yugoslav republics during the state dissolution in the 1990s, the role of representations of self and other. The former Yugoslavia has experienced a number of different conflicts in which many o f the background variables--such as commo...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructured Polymer and Composite Particles: Mechanical Properties

In Norway there is a renewed interest in extending the Ugelstad method based polymer particle technology to microsystem applications by producing nanostructured (conductive) polymer and composite particles. In these applications, the characterization, ana lysis and control of mechanical propertie...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO-Biologi og biomedisin

FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF INTRACELLULAR REGULATION OF GLUTAMINE TRANSPORTERS IN NORMAL AND MALIGNANT CELLS

Glutamine, the most abundant amino acid in plasma and cerebrospinal fluid, is important for many metabolic processes, e.g. biosynthesis of amino acids, purines and pyrimidines. Glutamine is a major N- and C-donor involved in inter-organ and inter-cellular shuttling of metabolites. It is a signal...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Juridification and Democracy The European Union and the European Nation State

JURDEM vil fokusere på utviklingen i retning av juridifisering i Europa, og hvilken betydning denne utviklingen har og vil kunne få for demokrati i Europa. Forholdet mellom Europeisk nivå og nasjonalt nivå vil bli særskilt behandlet. Juridifisering er et flertydig konsept, som vil bli drøftet u...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Bystander effects of alfa-radiation

The universality of the target theory of radiation-induced effects is challenged by observations on non-targeted effects such as bystander effects, genomic instability and adaptive response. Essential features of non-targeted effects are that they do not require direct nuclear exposure by radiati...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Telemark

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?

Dannelse av det nye regionale Norge gjennom fremvekst av by- og landsdelsregioner på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er tema for prosjektet. Prosjektets teoretiske tilnærming til regionaliseringsprosessene er basert på en integrasjon av s tatsvitenskapelige og geografiske perspek...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Rogaland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Styringsformer i byutvikling: fra deltagelse som aktivum i government til deltagelse som strategi i governance

Deltagelse fra sivilsamfunnet er sett på som en kvalitativ bærebjelke i fysisk planlegging. Tidligere utarbeidet og vedtok planmyndighetene reguleringsplanene, men i dag utarbeider private aktører de fleste av disse planene. Vi ønsker å se i hvilken grad denne nye arbeidsdelingen påvirker sivilsa...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

City-regions, knowledge bases and innovation support systems (By-regioner, kompetanse-baser og støttende innovasjons-systemer)

I prosjektet rettes søkelyset på små og store byregioners ulike fortrinn og roller i utviklingen av en mer kunnskapsbasert økonomi. Studien analyserer på den ene siden egenskaper ved ulike byers nærings-agglomerasjoner, kompetansebaser og kunnskapsnettver k, og hvordan dette påvirker innovasjons...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Når velferdsstaten stilles til ansvar for fortiden: Billighetserstatninger og symbolsk makt

I prosjektet ser jeg på hvilken måte ordningen med billighetserstatning uttrykker velferdssystemet svar på krav som stilles fra grupper som ofte blir betegnet som svake.Dette gjelder grupper som staten de siste ti årene har gitt oppreisning og anerkjennel se. Ved hjelp av maktbegrepet utarbeidet ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Europeisk privatrett - kompetanseoppbygging og rekruttering med utgangspunkt i deltaking eit europeisk network of excellence

Forskingsrådet finansierer eit prosjekt "Leige av lausøyre -- Study Group on a European Civil Code" ved Det juridiske fakutet, Universitetet i Bergen for 2005 og 2006. Dette prosjektet har ført Universitetet i Bergen inn eit "network of excellence" som e r etablert ved avtale mellom EU-kommisjon...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Developing an Index of the Quality of the Marine Environment(Marine Environment I.Q.) based on biomarkers: integration of pollutant effects.

The marine environment is an important natural resource of the Earth?s system and provides vast economic and social resources. Marine, coastal and estuarine ecosystems are complex assemblages of biota, chemical processes and physical dynamics that are gre atly influenced by human activities. Inte...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

GLOBHELS-Global helse

Type 2 diabetes and lifestyle in ethnic minorities in Oslo, and in populations in Pakistan, Bangladesh and China

The global prevalence is estimated at over 143 million in 1995, 154 million in 2000 and by 2025 the diabetic population is expected to rise to 300 million, an increase of approximately 120% . Today, diabetes is a disease of the poor. We have reported an i ncreased prevalence of 400% in the urban ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Toxicological Mechanisms of Non-Dioxinlike Persistant Organic Pollutants: Tools for Risk Evaluation

Norway is a major producer of farmed fish, and produces about 650 000 ton yearly. 95% of this is exported. Recently, the levels of persistant organic pollutants (POP) in farmed salmon has raised concerns. Allthough levels of dioxins and dioxin-like PCBs i n Norwegian farmed salmon are well below ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Touch: User-centred applications for near field communication

Mobile devices are rapidly becoming the standard access point for digital services and information*. Screens are getting bigger, applications are offering more functionality, the ubiquity of data and wireless networks means that there is a growing number of services available through the standard...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Combination of chemotherapy, radiation and immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer; improving cancer vaccine efficacy.

GemVax is in the international forefront in the development of peptide based active immunotherapy for treatment of cancer. GV1001 is a telomerase based cancer vaccine which in principle can act as a universal cancer vaccine. GV1001 is GemVax' lead com pound. The product has been developed in ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Agronomic- and processing protocols in the production of sweet onions enriched in oligosaccharides and quercetin glucosides.

This project focuses on two new onion productions, aiming to increase the total onion consumption in Norway, through developing production- and postharvest protocols for two new onion productions, developing productions of onions that will be marketed bas ed on their consumer friendliness, taste ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Marine algal toxins - source organisms, accumulation and depuration in mussels, expanding profiles, and toxicology

In trade with shellfish, it is of importance that seafood can be safely consumed. ?New? toxins seem to appear world wide, and rapidly spread to new areas. In Norwegian waters, azaspiracids (AZAs) have recently been detected in mussels. Since the source or ganism of AZAs in mussels is unknown, the...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The knowledge-based society: Transition, geography and competition policy

Several challenges arise when a society becomes knowledge-based. We propose to look at how and why knowledge is produced and shared and the implications that this has for competition policy. The project is divided into three topics. One of the main aim s of the project will be to create a dyna...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Production of all-female cod as a means to circumvent problems with early puberty in males: Studies on sex determination and differentiation

Early puberty is a major problem in cod farming both due to negative impact on production performance in on-growth farms, and due to risk of negative genetic impact on wild stocks following spawning in sea cages or after escape. Use of all-female stocks c an mitigate some of these problems. Howev...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Salmon louse vaccine - identification and evaluation of novel antigens

The salmon louse is one of the main problems for the salmon farming industry both in Norway and in other countries. Pesticides and different management measures currently control the salmon louse. However, only a few types of drugs are available for salmo n louse combat and there are several repo...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Integrated environmental modelling for river basin management: Models, uncertainties and good modelling practice

Mathematical models are increasingly used in both core and applied science projects and within environmental management, which is not surprising since models help to organise, synthesize, and track information and scientific knowledge and hypothesis in a way that would not be possible otherwise. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

New techniques to achieve more cost efficient selective breeding for improved consumer acceptance of aquaculture products

Disease and meat quality are of high importance to the aquaculture producer, processor and consumer. However, both disease resistance and meat quality traits are complex to understand and measure, costly to evaluate and slow to improve using current metho ds of selective breeding. In this project...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Potential for energy savings in Norwegian households: Effects of energy policies on consumption

We divide the project in two parts: The first part is econometric analyses of household energy demand based on micro data. We will study the individual demand responses and the households' response to introduction of time-differentiated tariffs. We will a lso study the distribution of household e...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Linking spatial breeding behaviour and population productivity in Atlantic salmon

Traditional coarse-scale analyses of population dynamics assume that individuals in a cohort experience identical densities. Yet, juvenile density is commonly influenced by the mother's decision on the spatial location of reproduction. Thus, behavioural d ecisions taken during reproduction may in...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage