0 projects

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Genetic engineering in aquaculture: Sustainability from an ethical, ecological and economic perspective

The most prominent challenge to GE in a sustainable context is how to ensure environmental protection and at the same time achieve economic benefits. Only through integration of different scientific disciplines can this challenge be adequately understood and managed. We intend to combine experime...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ALIANSE - Aggregation of Local Impacts Assessments to the National Scale

This project aims at providing an appraisal of the socio-economic impacts of climate change to Norway, based on the present state of knowledge about the expected climatic changes. Results from various available studies about impacts of climate change on e conomic sectors, in particular locations ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses, and the newly es tablished independent Scientific Committe...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

MOLECULAR AND BIOLOGICAL STUDIES OF CANCER METASTASIS

Metastasis, cancer spread to other organs, is the principle cause of death of cancer patients. Early detection of metastatic tumor cells, development of new treatment strategies and knowledge about how to prevent cancer metastasis are some of the most cha llenging tasks in cancer research. Our pr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

BAS5-Critical Information Infrastructure Protection

The complexity related to information and communication technology (ICT) vulnerability poses serious challenges to system operators. Unless these challenges are met, the vulnerabilities may lead to a serious disruption in for instance energy supply, provi sion of telecommunication services, traff...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CLEAN ENERGY BY USING HIGH PERFORMANCE MEMBRANES

A FSC-membrane for selective CO2 removal is currently under development in the research group of the applicant; very promising results have been documented. Selectivities for CO2/CH4 > 1000 have been achieved, while the CO2-flux is currently measured at a pp. 0.014 m3(STP)/m2.bar.h. By succesful ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Blåkveite ved Grønland; utbredelse, biologi og seleksjon/bidødelighet i trål.

Prosjektsammendrag Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Grønland og Norge i henhold til den bilaterale avtalen mellom Norge og Grønland av 1991. Prosjektet vil gjennom nært samarbeid sikre, analysere og publisere innsamlede data ved Grønland i per ioden 1992-2004. Blåkveita er utbredt lan...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Møre og Romsdal

YFF-Yngre, fremragende forskere

Molecular portraits of breast cancer: Translating genomics to the clinical practice

By using hierarchical clustering of global gene expression data, we were the first to identify five subtypes of breast tumors characterized by specific expression patterns. Our existing work has generated a rich and unique resource and knowledgebase from which to continue research. We will apply ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk visepresident i EADI - reisestøtte

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige u...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Design and Development of Robust Nanostructured Polymer and Nanocomposite Membranes for Selective Acid-Gas Separation

This endeavor is an extensive collaboration between SINTEF, NTNU, North Carolina State University to develop novel membranes to separate CO2 gas from gas mixture. The membranes are synthesized from so-called block copolymers, which are advanced plastic ma terials where at least two types of monom...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Novel nanostructured materials by chemical methods

Oxides are impressing by exhibiting about all important physical properties, many with great potential for future applications. Since physical properties can be tracked back to bonding aspects and electronic structure, they are likely to show strong corre lations with the atomic arrangement (crys...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Political Institutions, Development and a Domestic Civil Peace

Creating democratic institutions is an often recommended means to prevent and to terminate civil war. Under which conditions and in what forms are democratic institutions likely to be effective in reducing the incidence/recurrence of civil war? The most g eneral hypothesis is that the chances of ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle sam...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Den digitale journalistikkens standarder - nye brukermønstre og utfordringer for journalistrollen?

Nye digitale medier stiller rådende journalistiske normer og konvensjoner overfor store utfordringer og påvirker forholdet til brukerne. En medieutvikling som preges av økt monopolisering og konsentrasjon på eiersiden gjør digitalisering til et viktig red skap i utvikling av fellestjenester og ra...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructures for optics

The program has two distinct areas of activity 1) Diffractive optical elements, in particular photonic crystal films 2) Manipulation of nanoparticles with optical fields in waveguides The first area of activity is the largest, with two Ph.D. students fully suppported by the program, and involves...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

YFF-Yngre, fremragende forskere

The ethics of priority setting in global health

Background: It is widely acknowledged that the distribution of scarce health care resources should satisfy two goals: allocative efficiency and fairness. However, there exist little evidence and guidance on how efficiency could be incorporated with fairne ss. This is both a theoretical problem an...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Identification of phenotypes and genetic susceptibility in severe mental disorders

Severe mental disorders (schizophrenia and bipolar/manic-depressive disorder) are major causes of disability worldwide, and rank as some of the most costly disorders to afflict humans. The etiology still remains elusive, but there is now overwhelming evid ence that genetic factors play a prominen...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PU...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Overlevelse som kvalitetsindikator for sykehus - statistiske utfordringer

Prosjektet utrede anvendeligheten av 30 dagers overlevelse som kvalitetsindikatorer i norske sykehus og er en doktorgradsstudie innen medisinsk statistikk og registerepidemiologi. Datamaterialet består av samtlige pasienter på norske somatiske sykehus i p erioden 1997-2001 med hoveddiagnose hjert...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Genetic predictors of mammographic density

Mammographic density represents a strong and independent breast cancer risk factor, and possibly a useful surrogate endpoint for breast cancer risk. Mammographic density decreases when women undergo menopause or start tamoxifen therapy, but increases in w omen starting postmenopausal hormone ther...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Processes in the life history and dynamics of managed ungulate populations

Populations of large mammals are strongly structured according to age, sex, individual attributes, temporal factors (climate and density) and spatial factors. A detailed understanding of the interactions between these factors, i.e. the life history, has p roven necessary to successfully predict p...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model

The genome projects – from microorganisms to vertebrates and mammals – create huge amounts of undeciphered genetic information. This cumulated DNA sequence bank needs intelligent, but as simple as possible, model systems to turn the currency of genomics into functional genomics. Only in one ver...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

YFF-Yngre, fremragende forskere

Quantifying interactions among density, phenotype and environment on performance: an approach to understanding population regulation

Knowledge of how environments and phenotypes interact with density in determining demographic rates is valuable in population ecology, because this identifies how the strength and shape of density dependence may differ among and within populations. Anothe r issue relating to population regulation...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrate sealing of CO2 storage

Storage of CO2 in reservoirs is today one of the most promising approaches for safe long terms storage of CO2 as a means of reducing the emissions to the atmosphere. Relevant storage reservoirs may have regions of conditions where CO2 hydrate is in the st ability region. In this project we propos...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland