0 projects

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Pressure-Based Hybrid Flux Splitting Schemes for Compressible Flows

Multiphase flow simulations is a field of practical interest both to the petroleum industry (transport of oil and gas) and the nuclear industry (cooling of reactors). The main goal of this project is to develop improved numerical methods for the mathemati cal models describing such flows. To en...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Innenrikspolitikkens internasjonalisering. Politikkutforming i møtet mellom folkevalgte, forvaltning og organiserte interesser

Svekkelsen av det tradisjonelle skillet mellom nasjonal og internasjonal økonomi og politikk gjør det svært viktig å videreutvikle kunnskapen om internasjonale forholds betydning for utformingen av innenrikspolitikken. Valgene av mål og virkemidler i nors k innenrikspolitikk skjer i møtet mellom ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland 2005 Samlet søknad om FORNY prosjektmidler for region Sørvestlandet

Prosjektet omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2005 - region sørvestlandet - og representerer en samlet søknad om FORNY prosjektmidler. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det pågår i tillegg et samarbeid...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med Fou kommersialisering i Norconserv as 2005

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power Suction Tool

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av hydrogenverdikjeder

Statkraft, Statoil og DNV har planer om å gjennomføre et omfattende hydrogen demonstrasjonsprosjekt (HYTREC). Demonstrasjonsaktivitene i prosjektet kan deles inn i 3 hovedområder: 1. Etablere et anlegg bestående av hydrogenproduksjon, -lagring, fyllesta sjon/dispenser og sluttbruk i kjøretøy og...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

Off-shore oil exploration and production is moving towards Arctic regions. A strict regulation according to a precautionary principle has been invoked for the oil and gas industry. There is a strong official requirement to avoid long term environmental impacts or effects that may be in conflict w...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Proteome Expression Signatures (PES) in fish as a diagnostic tool to evaluate the environmental impacts of offshore oil and gas exploration

Project summary Recent studies on fish examining the impact of produced water released offshore have revealed an extremely complex response to oil micro droplets and oil spiked with relevant doses of poly-aromatic hydrocarbons (PAHs) and alkylated phenols (AP). Protein expression signatures (PES...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Rogaland

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Lavenergiprodukter med utgangspunkt i forbrukerpreferanser

Trender i det norske markedet tilsier at en stadig større andel av befolkningen vil etterspørre lavenergiprodukter. Å utnytte melkeråstoffet til produkter som forbrukerne etterspør er et overordnet mål for TINE. TINE ønsker derfor å sette større fokus på produkter med lavt fettinnhold og lavt suk...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med FORskningbasert NYskaping ved Universitetet i Stavanger

Det nye Universitetet i Stavanger ønsker å engasjere seg aktivt i kommersialisering av forskningsresultater, og arbeider med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurdere næringsmessig potensiale i egen forskning sa mt å legge opp strategier for å utnytte s...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler RF- Rogalandsforskning 2005

RF mener å ha kommet langt i sitt kommersialiseringsarbeid, likevel kreves det innsats for å holde trykket oppe. Det vil kommende år bli satt større fokus på bearbeiding av ideer/prosjekter før det eventuelt bir bestemt å gå videre med Forny-søknad. Koord ineringen med Universitetet i Stavanger v...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater i Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger Universitetssjukehus har en strategisk forankring av sin satsing på kommersialisering - både i forhold til eierskap i Prekubator, samarbeid i FORNY Rogaland og i forhold til tilrettelegging internt i organisasjonen. Prosjektet tar sikte på å vi dereføre samarbeidet med Prekubator. Fok...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - videreføres som 173847

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Felles FoU-selskap mellom UiS og RF

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Comparative oral and water based exposures of cod to produced water components.

There are presently three on-going PROOF projects at RF-Akvamiljø and Institute of Marine Research (IMR) concerning effects of produced water components in cod. The projects have different objectives, and they focus on different aspects of effects in fish . Consequently, the studies vary in the w...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Integrated Innovation

The principal objective is to examine barriers and possibilities for increased innovation in industry. The focus is on integrated innovation, and based on the following postulate as a main point of departure: A better integration of actors with different expertise, skills, interests and geographi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Increased gas transport capacity

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improved macroscopic sweep efficiency in CO2-flooding of North Sea reservoirs

The present research project is divided into four main activities: •Qualification of chemicals systems (foam or polymer) for sweep improving methods, including determination of system properties, interaction between chemical system and reservoir fluids, injectivity, retention of chemicals and ch...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nyskaping pelagiske tråldører

...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Kipperberg, Elise SOE04/05-60

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Bidrag til Society of Petroleum Engineers (SPE) sin konferanse med lansering av bok om petroleumsforskning

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SILD Phase 2 - A new concept for Environmental Friendly Well Testing and Reservoir Fluid Sampling

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Sustainable produced water treatment by increasing the operational window of the Epcon CFU to include treatment of solids.

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reel-Well - Drilling and Well Concept

The concept is based on a new patented idea of well construction. The idea is to perform the drilling operation with a dual drill string and a downhole movable packer, which implies a re-arrangement of the drilling fluid hydraulics compared to conventiona l drilling. The method can utilise modern...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. SWIT - Subsea water injection and treatment

The main objective of this R&D project is to develop a system for subsea water injection and treatment (SWIT). It will be designed to significantly reduce the cost of water injection into subsea reservoirs, thus contributing towards increased oil recovery (IOR). The project is a response to the...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Proteinutnyttelse i marine fiskelarver; studier av spesifikk proteinfordøyelighet i marine larver med tanke på utvikling av et formulert fôr

Fiskelarver har et særlig stort behov for aminosyrer på grunn av sitt store vekstpotensiale og bruken av aminosyrer som energisubstrat. Det finnes imidlertid lite tilgjengelig kunnskap om den spesifikke fordøyelighet av ulike proteinkilder i marine fiskel arver. Dårlig utnyttelse av vekstpotensia...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Continuous updating of reservoir simulation models and improved reservoir management

To fully exploit the increased use of permanent sensors for monitoring pressure, temperature and flow rates it is natural to consider methods for continuous updating of the reservoir simulation models from this information. The main task of this project i s to make the ensemble Kalman filter tech...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland