0 projects

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIVA

...

Awarded: NOK 554.9 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Awarded: NOK 582.5 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføres på prosjekt 194215/V10.

...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

PsyGutNet - Forskningsnettverk om psykobiologiske aspekter av gastrointestinale lidelser

Magetarmlidelser representerer en stor belastning for det norske helsevesenet til tross for betydelig fremgang de siste årene. I tillegg til de rene patofysiologiske årsakene til disse lidelsene, finnes det god dokumentasjon for at psykologiske faktorer e r viktig både med hensyn til insidens og ...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Awarded: NOK 171.0 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of AZEP Reactor Module

For year 2004 the project will concentrate on two targets for the Azep demonstration: - production of ceramic components (heat exchangers, MCM membranes, gas distributors and sealing material) ), suitable for testing in the pilot plant through a geometric scale-up sequence to the full-size therm...

Awarded: NOK 19.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Nordområdenes territorielle dimensjoner. Videref. etter søknad 177655/V10 og 184690/V10.

Gjennom langsiktig forskarutvikling (til og med 2008), gjennomføring av spesifikke empiriske studiar og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, skal instituttet planmessig og systematisk arbeida for å bli dyktigare innan feltet "verkemiddel i region al utviking". Det generelle utgangspunkte...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SKATT-Skatteøkonomi

Analyse av optimale indirekte skatter for Norge

Hovedmål: Analysere ulike problemstillinger om optimale indirekte skatter for Norge. Delmål 1: Doktorgradsutdanning av Odd Erik Nygård, med doktoravhandling på dette felt. Delmål 2: Produksjon av Essay 1-4 eller liknende essays, og publisering i serien Discussion paper fra SSB og deretter som ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Naturlige karotenoider fra mikroalger

Promar har utviklet en fotosyntes bioreaktor som i gjennomført forskning har demonstrert kommersielt svært interessante resultater. Via samarbeid med Dr Geir Johnsen ved NTNU Institutt for Biologi har Promar fått tilgang på en patenterbar oppfinnelse; Kar otenoidet diadinoxanthin er et fettløslig...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Akershus

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 39.6 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics studied by modern mass spectrometry

...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Leders holdninger og adferd: En komparativ studie av tre historiske generasjoner.

Norsk fiskeindustri står ovenfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av ledere når den generasjonen født på 1940-tallet går av med pensjon. Håndtering av endringsprosesser blir stadig viktigere i næringen og ledere er avhengig av legitimitet ho s de ansatte for å kunne oppnå ønsket utv...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJO-Miljøstøtte

Regulatory leukocyte receptors on NK cells and antigen presenting cells - normal functions and role in autoimmune arthritis

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Matematikk, læring og lærerkompetanse. Strategisk høgskoleprogram i matematikkdidaktikk.

Høgskolen i Agder ønsker å deltage i det strategiske høgskoleprogram i Norge og søker midler til utvikling af læring og lærerkompetanse på nivåer fra barnetrin til universitetsstudier. Utviklingen tar sikte på livslang læring av lærere. Samarbeidslæring e r her en sentral tanke og arbeidsmåte, bå...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Agder

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjennom etablering av en tverrfaglig/interdisiplinær forskningsgruppe som mål å utvikle fo rskningsbasert innsikt i forholdene mello...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJO-Miljøstøtte

Global analysis of gene expression and regulatory networks in urogenital tumours - GATES

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Project in Oxides for Future Information and Communication Technology

...

Awarded: NOK 52.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Projects in Materials for Hydrogen Technology

...

Awarded: NOK 42.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics of synaptic communication and memory storage

Memory is thought to be arise from enduring, plastic changes in the strength of synaptic communication. The core cellular event in this process is the synthesis of new mRNA and protein. The scientific aim of this project is to provide original insight int o the regulation of gene networks and pro...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren.

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebær er å balansere avlsfremgang mot økning i ...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønn, mestring og deltakelse i arbeidsliv og hjemmeliv. En studie av tilpasninger mellom arbeidsliv og hjemmeliv og hvordan disse påvirker

Hvordan løser arbeidstakere med omsorgsansvar konflikten mellom arbeisliv og hjemmeliv? Og hva blir konsekvensene for ressurs- og kompetanserealisering i arbeidslivet - og for livskvalitet og relasjoner i privatlivet? 1. Prosjektet tar for seg arbeisl ivs- og hjemmelivstilpasninger blant høyt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Land use and ecosystem function in Norwegian forest landscapes

...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Akershus