0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for påvisning og bekjempelse av klumprot i korsblomstrede kulturplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av klumprot på korsblomstrede kulturplanter som utgjør en viktig del av norsk frilandsproduksjon av grønsaker. Ulike kålarter legger beslag på ca 40% av norsk grønnsaksareal, og har en førstehåndsverdi på 218 mill kro ner. I tillegg kommer produksjonen av olj...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltnin

Prosjektet "Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere ombord i fiskefartøy", har indikert et betydelig potensial for utvidet bruk av data fra elektronisk grader i fiskeflåten. Spesielt med tanke på ressursforvaltning er det et ønske og et behov for å kunne registrere og bruke denne type infor...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobøl...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Formålet med prosjektet er det samme som for CO2STORE, det vil si å bidra til utstrakt bruk av undergrunnslagring av CO2, gjennom å studere hvordan resultater fra SACS, GESTCO, NASCENT m.fl. kan brukes i Europa inkludert Norge både under havbunnen og unde rgrunns på land. Prosjektet vil gi et vel...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pålitelighetsfokusert forskning og kartlegging av potensielle feilårsaker og ekspert/datametodikk-utvikling for instrumenterte sikkerhetssys

Olje og gassvirksomheten til havs og på land setter stadig sterkere krav til ytelsesfaktorer som tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr og operasjoner. Prosjektet er rettet mot forskningstema tilknyttet : 1) Instrumenteringspålitelighet 2) Pålitelige dypvannsoperasjoner. Det er i dag en mange...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Impacts of drilling mud discharges on water column organism and filter feeding bivalves

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Utvikling av minimalt prosesserte produkter fra oppdrettstorsk

Minimal prosesserte produkter er et voksende segment i Europa. Fiskeprodukter er underrepresentert i dette segmentet, hovedsakelig pga av uforutsigbar kvalitet på produkter levert fra tradisjonell fiskeprosesseringsindustri og derved uegnet til minimal pr osessering. Den ofte ujevne tilgangen av ...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombin...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEMO 2000 LOWACC development project

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT! In-flow measurement and control system (IMCOS)

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en nedihulls måle- og kontrollenhet som kan måle væskestrøm fra én produktiv reservoarsone og regulere væskestrømmen fra samme område for å oppnå en optimal struping av sonen. I tillegg kan enheten gjøre målinger på hele brønnstrømmen. Dette åpner for prod...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole ultrasonic imaging and measurement for well intervention

In all kinds of well operations such as drilling and completion, maintenance and intervention and final abandonment, the nature of the work is such that it must be carried out blind. In many of these situations it would be very helpful to see the objects causing the difficulty. Cameras for downho...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av teknologi for automatisk estimering av fiskevekt på levende fisk i sjø

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Proteomics as state-of-the-art methodology to assess fish health.

One of the key elements in successful aquaculture production is the health and quality of farmed fish. Determining the health of cultured fish currently employs measurement techniques, which are often both time-consuming and costly. In addition, the major ity of these techniques are destructive a...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Usikkerheter ved gjennomføring av prosjekter i industrien

Målsettingen for doktorgradsprosjektet er å videreutvikle prinsipper, metoder og modeller for usikkerhetsstyring ved gjennomføring av prosjekter der både tekniske, økonomiske, menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer blir vurdert. Anvende lsesområdet vil være rettet mot prosjekts...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU Integrated Project "Safe, Environmentally-friendly and Efficient Shipping Operations"

Kommisjonen vil i mars 2005 utlyse en IP på ”Safe and efficient ship operations”. Dette er tenkt å være en av EU-kommisjonens hoved F&U initiativ mot europeisk rederinæring, og vil i stor grad være med å påvirke ”next generation ship operations”. IP’en vil adressere operasjon av skip i videste ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

NASJONAL EKSPERT I EU-KOMMISJONEN: 4. ÅR - Utstasjonert Nasjonal-ekspert i EU-kommisjonen med arbeidsområde innen energirelatert forsking...

...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demo 2000 Composite Riser

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole gravity slip separator

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of phase I vaccine against Staphylococcus epidermis infections resulting from implant associated surgery - Avslutning dr.grad

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Effects of off-shore oil industry related discharges in the Arctic

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SOLUBLE GAS STABILISATION AND OTHER ALTERNATIVE TECHNOLOGIES TO MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF SEAFOOD

MAP of wet foods (such as fresh fish and meats) are hampered by the large volume of gas to product volume necessary in order to ensure CO2 availability and thereby inhibition of bacterial growth. The ratio between the gas and product volume is often as hi gh as 2 or 3, implicating a package size ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantification of production effects through integrated modelling and inversion of time-lapse seismic data

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kjeveortopediske retensjonsbrikker. Utvikling av et nytt produkt for langtids retinering av tenner etter en kjeveortopedisk behandling

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Functional rolled surfaces

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

FUNN-2-Adm.av skatteinsentiv-ordninge

Sluttrapp/Rogalandsforskning

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

CO2-HAND-Teknologi for gasskraftv.CO2

Hydrogenfyrt turbin- Tjeldbergodden

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

CO2-HAND-Teknologi for gasskraftv.CO2

Injeksjon av CO2 fra kraft- og metanolproduksjon på Tjeldbergodden i Draugen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Significantly increased yield&cost efficiency in ecological agriculture ...

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland