0 projects

HAVKYST-Havet og kysten

Pollutant exposure and effects in fish related to the discharge of produced water in the North Sea oil industry

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rogalandsforskning

Prosjektet "Kommersialisering av forskningsresultater i RF" har følgende innhold: 1. Utvikle forståelsen og verdien av patentering og kommersialisering i forskningsmiljøet Dette inbefatter møtevirksomhet i avdelinger, med ledelsen og enkeltpesoner. 2. Dir ekte søk etter de gode ideer . Dette er e...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet høgskolesatsing ved Høgskolen Stord/Haugesund (nHS-HSH)

Høgskolen tar mål av seg å bli en sentral aktør innen regional innovasjon gjennom å etablere et fungerende innovasjonsnettverk. HSH ønsker å fokusere den næringsrettede høgskolesatsingen inn mot fagfeltene brannsikkerhet, undervannsteknologi og gassteknologi der høgskolen har regionale og nasjon...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

ALDER-Aldersforskning

Course and neurobiology of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease; and Intervention to prevent use of restraint and behaviour...

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Validation of methods and data for Environmental Risk Assessment off-shore

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og marinisering av Compact Concentric Cylindrical Cyclone (4C)

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effect of replacing fish meal with vegetable proteins in diets for Atlantic cod

Development of a sound cod farming industry requires great attention to feeds and feeding regimes resulting in cost-effective production and satisfactory quality of final product. These issues have already been addressed in an ongoing project (NFR-project : 145352 - Feed and feeding regimes for c...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Norconserv

FORNY-satsning ved Norconserv AS omfatter skolering av forskerne og andre ansatte med tanke på kommersialisering av forskningsresultater. Dette er en kontinuerlig prosess hvor fruktene først kan høstes etter betydelig innsats. Aktiviteter i 2003 har omfa ttet presentasjoner fra Prekubator samt o...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Genetic and environmental influences on reading ability and disability

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

TU-Tungt utstyr

Nårværende SEM ved HiS - grunnutrustning

Nåværende SEM ved HiS er mer enn 15 år gammel (juni 2002). Det har vært en rivende utvikling i løpet av 1990-tallet både når det gjelder oppløsningsevne, men ikke minst i at mikroskopene kan operere ved lavere vakuum og aksellerasjonsspenning. Dermed er det mulig å unngå fordamping av et ledende...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Ro, ro til fiskeskjær. Systematisk HMS-arbeid i fiskeri og havbruk

Målet for prosjektet er å styrke det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i fiskeri- og havbruksnæringen ved å sette søkelyset på kultur, holdninger, strategier og virkemidler innen næringen. Tilnærmingen i prosjektet vil være et ”ovenfra- og ned-perspektiv” som tar utgangspunkt i n...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Stavanger

For å nå målene som angis over vil en rekke ulike tiltak/aktiviteter bli iverksatt. De viktigste er: * Aktiv idespeiding i høgskolens fremste forskningsmiljø (redegjøres for nærmere i prosjektbeskrivelsen). Speidingen skjer i samarbeid med Prekubator AS. * Nettverksmøter i lokal ressursgruppe * U...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Zero flare metering system

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Tilpasning under press: Gårdbrukerparets liv i et generasjonsperspektiv.

I dette prosjektet analyserer vi generasjoners antatt ulike tilpasninger i landbruket med særlig fokus på gårdsbrukerparet. Ved å analysere levekårene, livskvaliteten og livsformene til brukerpar med tilhørighet i ulike kohorter, er vårt mål å bedre innsi kten i det varierte, samtidige landbruksl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Overflateegenskaper og kornstruktur i kritt med høy grad av porøsitet

Prosjektet fokuserer på deformasjonsegenskaper til finkornet kalsitt (kritt) med høy porøsitet i reservoarbergarter. Makroskopisk oppførsel studert ved mekanisk testing blir knyttet til mikroskopisk karakterisering ved skanning elektronmikroskopi (SEM) og krystallografiske studier ved transmisjo...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Forhandlinger og frivillige avtaler som virkemiddel for en bærekraftig utvikling - forutsetninger, gjennomføring og resultater

Prosjektet er basert på et samspill mellom teoriutvikling og empiriske studier. I tillegg til strategiske perspektiver på forhandlinger vil prosjektet også trekke inn kommunikative eller deliberative perspektiver. Ett utgangspunkt vil være det skillet mel lom strategiske forhandlinger, deliberati...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Beslutningsstøtteverktøy

Et viktig budskap i St. mld. nr.7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten er at hensynet til HMS i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større krea tivitet til å redusere investeringer i HM...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Nitrate reductase and the biological clock

Different transgenic and mutated plants altered in the nitrate reductase (<i>Nia</i>) genes or central clock genes will be investigated. The data will be evaluated with the help of kinetic/mathematical models to test for the possible influence of a centra l clock on NR expression as opposed to <i...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

Norske Shell AS, through Shell Technology Norway AS, is currently investing in a zero emisson fuel cell power plant to be located at Kollsnes. The 250 kW pilot plant will be the first step towards offshore use of this technology, and further plans to buil d a 2-5 MW pilot plant is developed withi...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Fish health and animal welfare - Alternative lipids in fish feed

The amount of fish oil required for fish feed production is increasing, and already today about 50% of the world's total oil production is used in fish feed. The aquaculture industry is expected to have an annual growth of more than 10% in the coming year s. Fish oil will then certainly become a ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 39.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Fiskerinæringen, landbruket og WTO-forhandlingene, fase II.

Utgangspunktet for prosjektet er som tidligere de motstridende interessene mellom ulike næringsorganisasjoner som synes å gjøre seg gjeldende i forhold til de pågående og kommende forhandlingene. Det er økende oppmerksomhet omkring miljø og handelen med f isk og fiskeprodukter blant nasjonale og ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

DNA base excision repair at high temperatures

In all organisms, DNA bases are subject to chemical modifications causing cell death and/or mutagenesis if left unrepaired. Such damage can be enzymatically repaired by the base excision repair pathway (BER), which is initiated by removal of the modified base by a DNA glycosylase. The resulting ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland