0 projects

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Norconserv

FORNY-satsning ved Norconserv AS omfatter skolering av forskerne og andre ansatte med tanke på kommersialisering av forskningsresultater. Dette er en kontinuerlig prosess hvor fruktene først kan høstes etter betydelig innsats. Aktiviteter i 2003 har omfa ttet presentasjoner fra Prekubator samt o...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Pollutant exposure and effects in fish related to the discharge of produced water in the North Sea oil industry

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Operations with Advanced Wells

...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og marinisering av Compact Concentric Cylindrical Cyclone (4C)

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rogalandsforskning

Prosjektet "Kommersialisering av forskningsresultater i RF" har følgende innhold: 1. Utvikle forståelsen og verdien av patentering og kommersialisering i forskningsmiljøet Dette inbefatter møtevirksomhet i avdelinger, med ledelsen og enkeltpesoner. 2. Dir ekte søk etter de gode ideer . Dette er e...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet høgskolesatsing ved Høgskolen Stord/Haugesund (nHS-HSH)

Høgskolen tar mål av seg å bli en sentral aktør innen regional innovasjon gjennom å etablere et fungerende innovasjonsnettverk. HSH ønsker å fokusere den næringsrettede høgskolesatsingen inn mot fagfeltene brannsikkerhet, undervannsteknologi og gassteknologi der høgskolen har regionale og nasjon...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Overflateegenskaper og kornstruktur i kritt med høy grad av porøsitet

Prosjektet fokuserer på deformasjonsegenskaper til finkornet kalsitt (kritt) med høy porøsitet i reservoarbergarter. Makroskopisk oppførsel studert ved mekanisk testing blir knyttet til mikroskopisk karakterisering ved skanning elektronmikroskopi (SEM) og krystallografiske studier ved transmisjo...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Forhandlinger og frivillige avtaler som virkemiddel for en bærekraftig utvikling - forutsetninger, gjennomføring og resultater

Prosjektet er basert på et samspill mellom teoriutvikling og empiriske studier. I tillegg til strategiske perspektiver på forhandlinger vil prosjektet også trekke inn kommunikative eller deliberative perspektiver. Ett utgangspunkt vil være det skillet mel lom strategiske forhandlinger, deliberati...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Beslutningsstøtteverktøy

Et viktig budskap i St. mld. nr.7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten er at hensynet til HMS i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større krea tivitet til å redusere investeringer i HM...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Nitrate reductase and the biological clock

Different transgenic and mutated plants altered in the nitrate reductase (Nia) genes or central clock genes will be investigated. The data will be evaluated with the help of kinetic/mathematical models to test for the possible influence of a centra l clock on NR expression as opposed to

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

Norske Shell AS, through Shell Technology Norway AS, is currently investing in a zero emisson fuel cell power plant to be located at Kollsnes. The 250 kW pilot plant will be the first step towards offshore use of this technology, and further plans to buil d a 2-5 MW pilot plant is developed withi...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Fish health and animal welfare - Alternative lipids in fish feed

The amount of fish oil required for fish feed production is increasing, and already today about 50% of the world's total oil production is used in fish feed. The aquaculture industry is expected to have an annual growth of more than 10% in the coming year s. Fish oil will then certainly become a ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Fiskerinæringen, landbruket og WTO-forhandlingene, fase II.

Utgangspunktet for prosjektet er som tidligere de motstridende interessene mellom ulike næringsorganisasjoner som synes å gjøre seg gjeldende i forhold til de pågående og kommende forhandlingene. Det er økende oppmerksomhet omkring miljø og handelen med f isk og fiskeprodukter blant nasjonale og ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

DNA base excision repair at high temperatures

In all organisms, DNA bases are subject to chemical modifications causing cell death and/or mutagenesis if left unrepaired. Such damage can be enzymatically repaired by the base excision repair pathway (BER), which is initiated by removal of the modified base by a DNA glycosylase. The resulting ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 39.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og optimalisering av teknologi for produksjon av mikrokapsulert startfôr til marine fiskelarver

Ett av hovedproblemene innen produksjon av nye oppdrettsarter er å tilføre et egnet fôr i startfôringsfasen. I dag anvendes det kun levende fôr til artemia, rotatorier eller naturlig dyreplankton ved startfôring. Det er ingen som til nå har fremstilt et f ormulert fôr som kan brukes til startfôr ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hend...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

MAT-Næringsmidler

Industrial biostatistics network. Efficient handling of raw materials in industry

Sammendrag Increased international competition makes it crucial for industry to utilise raw materials as efficiently as possible. In all situations the focus is to produce stable and high quality end products for as low price as possible. This is a compl ex task, which needs competence in many a...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Rogaland

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping i Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland

Søknaden dreier seg om den videre finansiering av VS 2010 aktiviteter i regi av Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland. Det henvises også til tidligere og omfattende søknader med et 10 års perspektiv. Koalisjonen opererer for tiden med 6 prioritert satsninger på utviklingsaktiviteter med be...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Verdianalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) - helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa

Det søkes om midler til et innovasjonsprosjekt innen Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet. Prosjektet gjennomføres ved SINTEF Teknologiledelse, NTNU Institutt for Industriell økonomi og Teknologiledelse i nært samarbeid med Statoil som industripart ner. 50 % av prosjektet er brukerfinansie...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling, monitoring and control of well-reservoir interaction

...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

FREMAT: Understanding and controlling variations in extrusion of aluminium

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter g...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Rogaland