0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

A historic reconstruction of research on the economic valuation of road safety as a scientific research programme

Det finnes ikke én bestemt verdi av et menneskeliv. Den økonomiske verdien av et menneskeliv har siden 1970-tallet blitt satt basert på betalingsvillighetsmetoden. Det er utført mange undersøkelser om betalingsvillighet for redusert risiko for å dø eller pådra seg helseskader som har resultert i ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Biota Guard - getting in position for a full scale leak detection pilot project

Biota Guard has gone through a structured 4-stage technology qualification process with Shell. The company came through successfully in the final stage ("Deploy") in September 2013 and secured a contract in early 2014 ("Draugen Field Adaptation Study") f or assessing leak detection solutions on ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HOP Traction Unit Demonstration

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til å skrive EU-søknad: SIE 1 - 2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

Fjord IT planlegger å videreforedle strøm fra norsk vannkraft til "grønn datakraft" for det europeiske markedet. Storskala datadrift er kraftkrevende industri. Veksten i dette markedet er 50% i året, og denne industrien gikk allerede i 2007 forbi global f lytrafikk og representerer med dette en s...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

High definition security printing of functional materials

The objective of this project is to integrate the printing of functional materials at the micron and nano scale into security products (currency, monetary instruments, etc).

Awarded: NOK 43,439

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wireless Identification and Radio localization Technologies, Ubiquitous Oriented, Smart and Energy efficient

The new system WIRTUOSE will integrate heterogeneous technologies in the area of communication, micro-system components, integrated circuits, energy harvesting and storage solutions, and flexible materials. To provide both radiofrequency identification an d high-accuracy localization of tags atta...

Awarded: NOK 42,349

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte EU (PES). Rammebevilgning.

Veterinærinstituttet har som mål å øke vår deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter gjennom målrettet og økt innsats.

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

EXPERIMENTAL APPROACHES TO STUDY CLIMATE CHANGE IMPACTS ON PLANT ECOLOGY, FUNCTION AND EVOLUTION

Future climate projections predict changes in both temperature and precipitation patterns, and climate change impacts can only be understood if we uncover interactive impacts of these drivers. This was the starting point of the SeedClim project, where we developed a unique experimental facility,...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Seamless Trustworthy Computation System (short name may be changed to SINTHESYS)

Nowadays the world becomes extensively connected. Not only in term of things like computers, smartphones and intelligent infrastructural nodes but also in terms of people and data. While this connectivity provides various benefits (societal, economic, env ironmental, etc.) it also introduces new ...

Awarded: NOK 52,400

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for NANoREG-II

Scope: (1) To develop and demonstrate Safe-by-Design regulatory approaches for nanomaterial development. (2) To validate the tools and methodology, as well as their background data-sets, that will lead to the manufacture of novel, inherently safe nanom aterials. (3) To address barriers for t...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for "Climate Assessment Tool Network for Strategies of Reducing Global Supply Chain Vulnerabilities" (SC5-3b)

The core objective of the project is to create methods and networks that will enable EU corporations, institutional investors and public sector policy makers to assess global supply chain and production layer vulnerabilities to climate change, including r aw materials and intermediate levels of p...

Awarded: NOK 4,105

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

OsteoHealth - enabling early osteoporosis prevention

There is an increasing mismatch between health-related social trends and available financial resources. Implementation of value-creating and sustainable eHealth systems in Europe has been considered for improving quality and efficiency of health services in Europe. Promoting life-long healthy b...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad til: ICT 18a, 2014: Support the growth of ICT innovative Creative Industries SMEs

Få store filmer er laget de siste årene, uten månedsvis med etterarbeid til å rette feil, forbedre kvaliteten og til og med skape store deler av innholdet. Dette vanskeliggjør prosessen for de kreative aktørene på sett, fordi store deler av sluttproduktet ligger i hendene på teknikere og etter- ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange program in Hamburg, spring 2014

As a student at the University of Oslo, I'm planning a study period as an Erasmus exchange student in Hamburg, Germany. The stay will take place in the spring/summer of 2014 and last for one semester (five months). In addition, I will attend a four week language course in advance of the semeste...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Europe's Normativity and its identity as a post-barbarian order

This project wants to explore the relationship between the Holocaust and the European Union's identity concerning its normative dimension. It connects to the discussion whether the Holocaust should serve as a source of the European Union's identity in for m of a negative founding myth. To refer t...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSDIET: Implementing sustainable diets in Europe

SUSDIET-prosjektet var et 3-årig (2014-2017) forskningsprosjekt finansiert av ERA-Net SUSFOOD-konsortiet. SUSDIET-konsortiet besto av 14 institusjoner fra 8 europeiske land. Tilnærmingen var multidisiplinær, med eksperter innen økonomi, ernæring, epidemiologi, forbrukervitenskap og miljøvitenskap...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Estimating viral impact and Cost of Resistance on marine phytoplankton communities

Når virus forkommer i så store antall som 10 millioner pr teskje sjøvann og er 10 ganger flere enn alle andre organismer tilsammen så er det lett å forestille seg at de må ha en stor betydning i havet. Virus aktiviteten påvirker det mikrobielle næringsnettet og dette kan ha stor effekt på det ma...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

In situ swimming and orientation ability of larval cod and other plankton. Parameterizing models of prey availability to top predators

Fiskelarvetransport med havstrømmer fra gyteområder til oppvekstområder er en nøkkelprosess som må adresseres dersom man skal kunne kvantifisere romligtemporær tilgjengelighet for topp-predatorer. Imidlertid er ikke larver fullstendig prisgitt de rådende strømforhold. De kan påvirke spredningen ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Novel photoelectrocatalytic concepts for conversion of water, carbon dioxide, and nitrogen to fuels and chemicals

Today's route to fertilisers goes via ammonia (NH3) synthesized by the Haber-Bosch process, in which nitrogen (N2)and hydrogen (H2) react on a catalyst at high temperature and pressure, a very-energy demanding process driven by natural gas as hydrogen source, with huge CO2 emissions. In the PlusU...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pliocene East Greenland Current and Sea Ice Evolution

Sjøis er en kritisk komponent i det globale klimasystemet. Sjøisutbredelsen har en direkte effekt på hvor mye solenergi som reflekteres tilbake til verdensrommet, varmeutvekslingen mellom hav og atmosfære, lagdelingen av vannmassene i havet og havsirkulasjon. I løpet av de siste tiårene har utbre...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior

Prosjektet har undersøkt hvordan boligens beliggenhet og egenskaper ved nabolaget påvirker transportaktivitet, fysisk aktivitetsnivå og helse blant innbyggere i norske storbyområder. Internasjonalt har en rent kvantitativ tilnærming dominert forskningen på dette feltet, ofte uten teoretisk reflek...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET CZTS absorber material prepared by Modified Activated Reactive Sputtering technique for high efficiency thin films solar cells

Cu2ZnSnS4 (CZTS) er et av de populære materialene i moderne fotovoltaisk teknologi på grunn av overflod, ikke-toksisitet, høy absorpsjonskoeffisient i det synlige området til solspektrene. Prosjektet handler om studier av materialegenskaper ved hjelp av ab initio-programvare VASP ved hjelp av Not...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET - Multi-Functional Nanocomposite Materials for Low-temperature Ceramic Fuel Cells

In this project UiO has investigated novel nanocomposite electrolytes for intermediate temperature fuel cells in collaboration with partners in India, Turkey, Portugal, and Finland. UiO has focused on studies to unravel the charge carriers and transport mechanisms in the composites. Nanocomposite...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Bikuben-En nettverkspådriver for utvikl. og formidling av forskn. som bidrar til et innovativt og bærekraftig jordbruk

Utgangspunktet for nettverket er norsk landbrukspolitikk som har ambisiøse mål for norsk jordbruk, samt at målene må sees i lys av den globale situasjonen for matproduksjon og matvarehandel med økende befolkning og økt etterspørsel etter mat, knapphet på energi og større klimaendringer. Det vil ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: NTP Food for Life 2014-2015

NTP food for life består at norske matbedrifter og bransjeorganisasjoner. Nettverket er organsiert med en styringsgruppe og arbeidsgrupper. Det gjennomføres årlige prosesser for å identifisere medlemmenes FOU behov for å synliggjøre dette for virkemiddela pparatet og departementer. Det jobbes for...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Europeanisation of energy-technological innovation systems: drivers, consequences and strategic challenges for Norway

Prosjektet har analysert etablering og gjennomføring av EUs strategiske energiteknologiplan (SET-planen) vedtatt i 2008. Planen skulle forbedre styring av EUs forsknings- og innovasjonsinnsats på lavkarbonteknologier. Innsatsen skulle økes og konsentreres om prioriterte teknologier og fullskala ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Next generation's food production for a healthy life

The network is largely representing a new alliance consisting of partners from the newly established Faculty of Bio- and Veterinarian Sciences (FBVS)at The Norwegian University of Life Science at Ås and the Faculty of Medicine at the The Norwegian Univers ity of Science and Technology, Trondheim....

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Developments of Catalysts and Materials for Compact Steam Reformer

Mange relativt små gassfelt, inkludert skifergass og assosiert gass, blir ikke utnyttet i dag på grunn av høye kostnader og utslipp. Ved å anerkjenne at disse gassfeltene er en massive ressurs for produksjon av rene drivstoffer, så har det de senere årene vært en betydelig innsats knyttet til utv...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske granplanter til foryngelse av skog (FriskGran)

Hovedmålsettingen i prosjektet «Friske granplanter til foryngelse av skog» (FriskGran) var å redusere avgang av granplanter under produksjon og lagring. For å få en oversikt over årsaker og omfang av svinn, gjennomførte vi en kartlegging gjennom systematisk innsamling av prøver fra fem planteskol...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CATCH - Market-oriented and sustainable value chains for cod products based on live storage

CATCH er et visjonært prosjekt hvor formålet er å fange den maksimale bærekraftige verdien av vill Atlantisk torsk basert på levendelagring. Ved å holde torsk i live etter fangst, kan de betydelige utfordringene knyttet til store svingninger i kvalitet og landet volum håndteres. Dette åpner opp f...

Awarded: NOK 29.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa