0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WAter StARE - Stopping Antibiotic Resistance Evolution

JPI WAter StARE hadde oppstartsmøte i Girona, Spania 28. og 29. januar 2015. Partnerne fra de ulike europeiske land møttes for å forberede koordinerte prøveuttak fra kloakkrenseanlegg i de deltagende land på samme dag. Analysene for forekomst av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Uncertainty communication and climate changes

Når eksperter uttaler seg om usikre hendelser, slik som konsekvensene av klimaendringer, benytter de seg ofte av intervallestimater eller som sannsynligheter uttrykt enten i ord eller med tall. Slike utsagn brukes også i den offentlige debatt av journalister, politikere og legfolk, med fare for a...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Spatial planning, vacation homes and climate change

Prosjektet belyser hvordan arealplanlegging sammen med andre virkemidler kan fremme en "klimavennlig" utvikling mht. bruk og bygging av fritidsboliger ved å redusere klimagassutslipp og øke fritidsboligområdenes robusthet overfor klimaendringer. Bygging og bruk av fritidsboliger medfører energibr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Peoples Climate Research: The Contribution of Households to Climate Change Mitigation

Nordmenn uttrykte interesse i muligheter til å redusere husholdningers karbonfotspor i en spørreundersøkelse gjennomført for forskningsrådet. Dem ønsket også mer informasjon om hvor miljøvennlig bestemte alternativer som f.eks. el-bil og kollektivtranspor t er. Dette forskningsprosjektet er utvik...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Workshop on hepatitis diagnostics in resource-poor countries, The Ethiopia-Norway hepatitis network

Viral hepatitis affects hundreds of millions worldwide, causing illness and death from acute infection, liver cancer and liver cirrhosis. There are available measures to control the spread of viral hepatitis infections, but the awareness of these diseases is low. The diagnostic and management of...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Oppskalering og videreutvikling av tannimplantatrevisjonsverktøy - forprosjekt

I det endelige prosjektet vi sikter mot å få støtte til i fase 2 er to-delt (Dette ønsker vi å avklare bedre i fase 1): A) Vi ønsker å forbedre produksjonsteknologien til Medovent for kitosanfibre, slik at vi i adekvat grad kan industrialisere og kommersi alisere deres materialteknologi, som vi k...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel End-to-End solution for personalized cancer treatment.

Vi søker om prosjektetableringsstøtte. Se forøvrig hovedprosjektsammendrag i vedlagt skjema.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New drugs for the treatment of autoimmune disease

Vi søker om prosjektetableringsstøtte, se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Long-term Drinking Water Safeguard against Broad-Spectrum Toxicant and Pathogenic Pollutants

Dette Eurostars-prosjektet vil være et FoU-prosjekt, hvor vi sikter mot å utvikle et system for å tidlig varsle om hendelser som påvirker sikkerhet til drikkevann. Dette skal gjøres ved å utvikle to sensormoduler; en for giftstoffer og en for patogener. E n av hovedpunktene i systemet er den mikr...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart113

Endelig software utvikling: debugging beta versjon, testing og kvalitetssikring Utvikle tilleggsfunksjoner some pre-definerte meldinger, eller ikoner som indikerer hva slags type hendelse innringeren rapporterer og dessuten en chat-funksjon I løpet av Fa se 1 er det primære målet å få frem en fu...

Awarded: NOK 27,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

C-Feed - Copepode pilot plant - BG-12-2014 application

C-Feed's business idea is an industrial production of copepod eggs, to serve the aquaculture and aquarium industry with a high-quality live feed in a stable and predictable way. Today C-Feed is successfully producing copepods in small scale in SINTEF's la boratories, but upscaling is necessary. I...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

The Costs of Dementia - A comparison between Norway and Germany

Germany, Norway and most other European countries have observed a steady increase in life expectancy at birth over the last decades and this trend is supposed to continue in future years. As a consequence of this rising longevity an increase in the number of persons suffering from dementia disor...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

The Costs of Dementia - A comparison between Norway and Germany

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søkeprogram for enklere gjenfinning og fremhenting av filer på en datamaskin uavhenging av hvor de er lagret.

Produktbeskrivelse Konjekt er et sky-basert søkeprogram for datamaskiner som skal effektivisere og gjøre det enklere for brukere å finne filene de trenger på sin datamaskin. Konjekt er en moderne måte for brukere å finne innhold på deres datamaskin. Grunn tanken er å gjøre fremhenting av filer me...

Awarded: NOK 27,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Continuous Diaphragm Monitoring to diagnose respiratory disorders and clinically validate enhanced weaning of ventilated patients

Extended mechanical ventilation in hospital intensive care units (ICUs) account for 6% of all ventilated patients, but consume 37% of ICT resources which leads to $20 billion surplus burden on European and US healthcare system each year. Moreover, the int ensive care demand is projected to increa...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SME-Instruments CIA-Service

Vi søker om prosjektetableringsstøtte; se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Crime, terrorism and public opinion in Sweden

What is the impact of criminal activities like assassinations of politicians or terrorism attacks on public opinion? Are individuals more willing to trade civil liberties for improving 'public security' in the light of terror attacks? And is there a diffe rence between local and remote terror inc...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative Medical Diagnostic Device Regulatory approval

A privately owned preclinical stage company has conceived a very promising innovative diagnostic method candidate, FTIR (Fourier transform infrared) spectroscopy. The preclinical proof of concept has been established by a partnering company, MC Profession al OU (Tallinn, Estonia), also privately ...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Outcrop-scale faults and micro-structures affecting the LYB C02 Reservoir

Extensive water injection tests in the Longyearbyen C02 reservoir show the presence of flow barriers. The most likely cause is the presence of impermeable faults too small to be imaged by seismics. This proposed study will take a closer look at these faul ts and investigate their influences on fl...

Awarded: NOK 7,403

Project Period: 2014-2015

Location: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of passively twisting blades for a 9MW wind turbine

The overall aim of the project is to design, manufacture and test the world?s largest sweep/twist blade adapted for offshore wind turbines. By increasing the rotor diameter and using a new type of sweep/twist blades the Sway Turbine wind turbine is expec ted to improve the competitiveness by 15-...

Awarded: NOK 59,092

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sikker mobilplattform. Forarbeid og utarbeidelse av fase 1-søknad til EU-programmet SME-instrument/H2020.

Målet med EU-prosjektet er å gjennomføre en gjennomførbarhetsstudie og pilottesting. Dette vil inkludere aktiviteter for å utforske bruksområder, markeder, konkurrenter, kundebehov, målgrupper, forretningsmodeller og mulige partnere, samt nødvendige aktiv iteter ifbm pilottesting. Tilsammen vil d...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 17

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree Master Student Lukas Utz Home University: Universität Mannheim Host University: NHH, Bergen

One year (Fall Semester 2014 and Spring Semester 2015) Master Studies at NHH as part of a Double Degree program between the University of Mannheim and NHH

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

"Regulating regulatory interdependencies - a departmental processes approach"

My post-doctoral project draws on my previous PhD-research on the emergence and functioning of transnational regulatory networks. The post-doctoral project will further illuminate how transnational regulatory networks impact on the bureaucratic autonomy o f national regulatory agencies, focusing ...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 16

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke