0 projects

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Development of a Methodological Framework for Integrated PET/MR Imaging of Neurodegeneration

-

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

High Impact Weather Events in EurAsia Selected, Simulated and Storified

I perioden 1992-2009 hadde hele 85 prosent av verdens nasjoner en lav selvforsyningsgrad eller bare et marginalt kornoverskudd og er dermed sårbare for en global reduksjon i kornproduksjonen. Et fåtall land dominerer den internasjonale handelen med korn, som USA for mais og hvete og Thailand f...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving PREdictability of circumboREAL forest fire activity and its ecological and socio-economic impacts through multi-proxy data compari

Evnen til å forutsi skogbrannaktivitet er avgjørende for å redusere dens innvirkning, inkludert brann- og klimadrevne endringer i økosystem og sosioøkonomiske tjenester. Klima og brann er primære drivkrefter for økosystemdynamikken i den boreale skogen, som direkte påvirker den globale karbonbala...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

The potential of seasonal-to-decadal-scale inter-regional linkages to advance climate predictions

Den globale oppvarmingen er sterkere i Arktis, hvor lufttemperaturen har økt dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet i løpet av de siste tiårene. Dette kalles Arctic amplification, eller arktisk forsterkning på norsk. Det raske tapet av sjøis i Arktis er den mest synlige faktoren på global ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

SURPLUS Separation of weeds during harvesting and hygienisation to enhance crop productivity in the long term

Rapport 2019. Mål med prosjektet: Prosjektet Sweedhart, som omhandler separasjon av ugress under høsting og hygienisering for å forbedre avlingsproduktivitet på lang sikt, har som mål å redusere forekomsten av ugress og behovet for å bruke ugressmidler til fordel for andre metoder. Agner inneh...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Synaptic circuit protection in AD and HD: BDNF/TrkB and Arc signaling as rescue factors

Prosjektet sikter på å belyse årsaker til hjernesvinn, ved Alzheimers demens og Huntingtons sykdom. Spesifikt vil vi forstå hva som går galt med hjernens kontroll mekanismer for plastisitet. Det er kjent fra før at svikt i funksjonen av vekstfaktoren BDNF er et fellestrekk ved flere ulike hj...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WATER-INNOVATIVE REMOTE AND GROUND SENSORS, DATA AND TOOLS INTO A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR AGRICULTURE WATER MANAGEMENT

Prosjektet IRIDA - Innovative Remote and ground sensors, data and tools Into a Decision support system for Agricultural Water Management startet i 2016 og er et EU/JPI WaterWorks 2014 Cofunded prosjekt med deltakere fra Spania, Italia, Romania og Norge. Gjennom prosjektet skulle det utvikles og t...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PARticipatory platform for sustainable ENergy and Transport Systems

Norske og Europeiske energisystemer gjennomgår store endringer. Store forventninger knytter seg til såkalt smart strøm eller AMS (avanserte målesystemer), som betegner en sterkere inkludering av digitale teknologier i strømnettet. Disse nye teknologiene fremmes sammen med løfter om økt effektivis...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water PREDICTING IN-LAKE RESPONSES TO CHANGE USING NEAR REAL TIME MODELS PROGNOS

Innsjøer og vannreservoarer er under kontinuerlig press fra økt urbanisering, intensivt landbruk og klimaendringer - med stadig mer ekstremvær. Dette kan forverre vannkvaliteten og føre til algeoppblomstring og høyere nivåer av oppløst organisk karbon (DOC), noe som kan øke kostnadene ved vann...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic EventS

De overordnede målene for INnovation for eXtreme Climatic EventS (INXCES) prosjektet var å utvikle nye innovative teknologiske metoder for risikovurdering og skadebegrensning av ekstreme hydroklimatiske hendelser og optimalisering av urbane vannavhengige økosystemtjenester for nedbørsfelt, for et...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic eventS

Klimaet er i endring og det er forventet mer nedbør og spesielt mye nedbør på kort tid. Prosjektet INXCES (Innovasjoner for ekstreme klimahendelser) har som mål å utvikle og tilpasse risikovurderinger og tiltak for ekstreme klimahendelser i byer og urbane strøk. Det er spesielt fokus på vannavhen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturism...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

SURPLUS Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe

Prosjektets mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan øke avlingen fra marginal og kontaminert jord. Prosjektet har etablert feltforsøk i Spania, Frankrike, Tyskland, Polen, Italia og Norge. De foreløpige resultatene viser at det er gode muligheter også på kort sikt å heve avlingsnivået med opp...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

JPIHDHL-JPI Mat og helse

JPI HDHL: Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products

Målet med prosjekter er å utvikle en verktøykasse som inneholder både optimaliserte eksisterende og nye teknologier som kan brukes til å utvikle sunne, trygge og bærekraftige fiskeprodukter med høy kvalitet fra pelagisk fisk. Pelagisk fisk har et høyt innhold av omega-3 lipider (EPA og DHA) som h...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans (Joint Programming Initiative for Productive Seas and Oceans), og besto av 15 partnere fra 11 europeiske land. PLASTOX undersøkte interaksjon og effekter (opptak, ekskresjon og toksisitet) av mikroplastpartikler ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - WEATHER-MIC - NGI - How microplastic weathering changes its transport, fate and toxicity in the marine environm

Store mengder plast fra blant annet elver, søppelfyllinger og vannrenseanlegg ender opp i havet. Denne plasten er ofte fragmentert i små biter, som kan være vanskelig å se med det blotte øye. Slik plast omtales som mikroplast. Forskningsprosjektet WEATHER-MIC undersøker prosessene som kontrollere...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIFES - Def. basel. and standards for micropl. anal. in European waters - stand. of extr. from biota.

Økende mengder mikroplast (MP) akkumuleres i marine habitater. Virkningen av plastpartikler på akvatiske økosystemer er langt fra forstått. Det er mangel på pålitelige data om konsentrasjoner av MP og sammensetningen av polymerer i havmiljøet. Sammenliknbarhet av data på MP-konsentrasjoner hindre...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIVA - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Siden midten av forrige århundre har en raskt økende global produksjon av plast vært ledsaget av en opphopning av plastavfall i miljøet. Plasten spres ved hjelp av strøm og vind, brytes ned og blir fragmentert over tid, men forsvinner ikke. Sammen med små plastpartikler som stammer fra forbruksp...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

The PrPC / PDK1 / TACE signaling axis at the cross-road of several aggregate-prone protein-associated neurodegenerative diseases

Prosjektet vil undersøke om det er felles underliggende mekanismer som kan forårsake nevrodegenerative hjernesykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, spinocerebellar ataksi og frontotemporal demens. Disse sykdommene er alle kjennetegnet ved at de fører til...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NILU - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Den fundamentale utfordringen som må løses før vi kan undersøke risikoen av marin plast, er mangelen av standardiserte metoder for prøvetaking og måling av plast. Som følge er det mangel på nøyaktige data på mengder mikroplastikk og deres sammensetning i det marine miljøet. BASEMAN er et tverrfa...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - EPHEMARE - UiO - ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF MICROPLASTICS IN MARINE ECOSYSTEMS

Det overordnede målet til EU-prosjektet EPHEMARE var å beskrive opptak og effekter av både mikroplast og miljøgifter bundet til mikroplast hos pelagiske og bentiske marine organismer. Prosjektet har 16 partnere fra 10 europeiske land og har fokusert på den vanligste typene mikroplast i havet, LDP...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans -Deep Sea Mining- JPIO-cruise participation on cruise leg SO242-1 on the "Ecological Aspects of deep sea mining" cruise for NTNU

Det vitenskapelige toktet SO242/2 (29. August ? 01. Oktober 2016) var en del av JPIO piloten «Ecological aspects of deep sea mining». Hovedmålet var å studere mulige langsiktige økologiske endringer som følge av utvinning av mangan noduler på dypt vann. Ekspedisjonen SO242 ble gjennomført med for...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Identification of genes that commonly modulate the severity of neurodegenerative diseases

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel bevegelseforstyrelser og demenslidelser, forårsakes av et utall ulike endogene og exogene faktorer. Noen av disse primære hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukom...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klima og arealbruks betydning for gjengroing og karbonutveksling i Serengeti økosystemet

Savanne dekker 20% av landjorden på vår klode og til tross for at savanne ikke har mange trær kan de inneholde store mengder av karbon og dermed være viktige i karbonutveksling mellom atmosfære og biosfære og for det globale karbonbudsjettet. I dette prosjektet har vi målt mengden av karbon i sav...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE MACSUR 2: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security

MACSUR ble etablert som et nettverksprosjekt i 2012 med 73 institusjoner fra 17 land for å studere hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke europeisk matproduksjon og matsikkerhet. (www.macsur.eu). I perioden 2012- 2015 (MACSUR1) deltok Bioforsk, NILF og Institutt for husdyr og akvakulturfor...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

CrossSeeds: Mechanisms of pathogenic protein cross-seeding in neurodegenerative disorders

CrossSeeds er et prosjektsamarbeid mellom 5 forskningsgrupper i Europa. Prosjektet vil studere mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av de nevrodegenerative sykdommene Alzheimer, Parkinsons og Huntingtons sykdom. Utgangspunktet er at de tre sykdommene ledsages av avleiring av abnorme p...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Deep Sea Mining - Assessing ecosystem functioning in the DISCOL site 26 years after disturbance

Dette er en av de få studiene som undersøker hvordan økosystemet fungere i en abyssal slette som tidligere ble forstyrret av dyphavs gruvedrift eksperiment. Til tross for det lave antallet av replikasjoner, viser resultatene at behandlingen av frisk phytodetritus er ikke fullt ut gjenopprettet et...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

JPIKLIMA-Connecting climate knowledge for Europe

JPI Climate workshop "Science communication and Integrated socio-economic policy and response analysis"

Within the intergovernmental initiative JPI Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) launched in 2011, fourteen European countries have now committed to coordinate their activities in the field of climate research by implementing a jointly developed Strategic Research Agenda. JPI Cli...

Awarded: NOK 99,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

New intervention strategy for tuberculosis: blocking multiple essential targets

-

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage