0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet har sett på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Knowledge-driven genomic predictions for sustainable disease resistance in wheat

Framgang i planteforedling er basert på mulighetene til å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt gjøres dette ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lokaliteter. Dette er både kostbart og tidkrevende. Genomisk seleksjon gjør det mulig å bru...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Etablering av et norsk Earth BioGenome Project

Populærtvitenskapelig framstilling

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enduring Growth! New tools and workflows for risk and contingency management from pig production to pork processing

For få år tilbake ble man bevisst ny type kvalitetsavvik i svinekjøtt, spesielt i skinke. Dette kvalitetsavviket forårsaket betydelige tap, spesielt for kokeskinkeprodusenter, i flere europeiske land inkludert i Norge. Prosjektet Enduring Growth! samlet et nettverk med viktige interessenter i den...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) lavere proteininnho...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Friske varroaresistente honningbier

Honningbier utfører en viktig tjeneste gjennom å pollinere en rekke landbruksvekster i tillegg til ville planter. Sammen med ville pollinerende insekter utsettes honningbier for en rekke stressfaktorer. For honningbiene er en parasittisk midd Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer e...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Manure, fish slurry and digestate; from problem to farmers’ gold.

Norge har stor import av fôr til fisk og husdyr og vi har sannsynligvis for små landbruksarealer til å ivareta næringsstoffene på en god måte i kjeden fra fôr til produkt og avfall i grønn og blå sektor. MAFIGOLD-prosjektet tar et viktig steg i retning av å resirkulere og lage produkter av avfall...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv plasmaprosess for desentralisert nitrogenoksidproduksjon fra luft

Nitrogen er avgjørende for plantevekst, og essensielt for å opprettholde verdens matproduksjon. Bruk av organisk gjødsel og kunstgjødsel i jordbruket gir store utslipp, tap av næringsstoffer og forurensing. Nitrogenet som tapes er tapt verdi for bonden og forurensing for samfunnet. Kunstgjødsel e...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

Production of Medicinal Compounds in Aeroponics

Aeroponics er en jordløs dyrkingsmetode der plantens røtter henger fritt for å bli jevnlig sprøytet med vann som inneholder de nødvendige næringsstoffene. Aeroponics er klima- og sesong-uavhengig (når det utføres innendørs), samt ikke utsatt for jordforstyrrelser. I tillegg er vannforbruket i aer...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Genomisk seleksjon (GS) er et nytt avlstiltak som forventes å gi økt sikkerhet ved seleksjon av unge dyr og økt avlsframgang per år for hele populasjonen. GS har med suksess blitt tatt i bruk på mange melkekupopulasjoner rundt om i verden, men er tatt i bruk i langt mindre grad på melkegeit. Kos...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatt...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 886 mill NOK med en norskandel på 94,5% i 2021. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere at en stor andel går ut som lagersvinn før omsetning. De siste tiårene har tuppråte vært et økende problem i norsk g...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Is 'Jumpers Knee' a clinical entity in horses? An investigation of patellar desmopathy as a cause of stifle lameness H-18-47-393

Ortopediske lidelser som gir halthet er et stort dyrevelferdsmessig problem hos hest. Bakbeinshaltheter kan være vanskelig å evaluere og diagnostisere, og feil eller manglende diagnose vil kunne medføre feil eller manglende behandling. Hos humane idrettsutøvere er smerte i kneskålsenen, såkalt 'j...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene undersøker mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi studerer genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer over gen...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske cellekulturer H-18-47-409

Det første året av prosjektet lyktes vi med delmål A og har nå dyrket Schwannske celler (SC) fra totalt 3 ikke-nevrologiske hester. Vi har totalt 83 millioner celler fra disse kontrollhestene nedfrosset i flytende nitrogen. Det ble prøvd ut litt ulike metoder for prøveuttak før vi fant en metode ...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adapting Norwegian grass and clover seed production to a changing climate with more rainfall during seed maturation and harvest (FRØTAP)

Sikker frøforsyning av klimatilpassa norske gras- og kløversorter er en forutsetning for konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking over hele landet. Mye frø kan imidlertid gå tapt både før frøhøsting, på grunn av dårlig frømating forårsaket av legde, og under frøhøstinga, spesielt under våte innh...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekste...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbesta...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på er en krevende samfunnsmessig utfordring i en tid preget av politisk uro, klimaendringer og naturødeleggelser. Ny genteknologi blir løftet frem som en løsning som kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyk...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Ukjent Fylke

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

1 October 2022: Det overgripende målet med PASUSI er å øke produktiviteten i landbruket i Ghana og Uganda og forbedre næringsinnholdet i mat of fôr, og samtidig bidra til et bærekraftig landbruk som minimerer miljøødeleggelse. PASUSI ønsker å fremme produksjonen av belgvekster og å øke deres ande...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Ukjent Fylke

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Empowering small-scale farmers: towards the SDGs through participative, innovative and sust. livestock and poultry value chains

SPEAR undersøkte husdyrproduksjonsinngrep med sikte på å øke kunnskap og forskningssamarbeid om bærekraftig matsikkerhet, matteknologi og mattrygghet, matverdikjeden og bygdeutvikling og landbruksøkonomi. SPEAR brukte et systemperspektiv for å initiere en deltakende tilnærming til verdikjedeanaly...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Ukjent Fylke