0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Manure, fish slurry and digestate; from problem to farmers’ gold.

Norge har stor import av fôr til fisk og husdyr og vi har sannsynligvis for små landbruksarealer til å ivareta næringsstoffene på en god måte i kjeden fra fôr til produkt og avfall i grønn og blå sektor. MAFIGOLD-prosjektet tar et viktig steg i retning av å resirkulere og lage produkter av avfall...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 886 mill NOK med en norskandel på 94,5% i 2021. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere at en stor andel går ut som lagersvinn før omsetning. De siste tiårene har tuppråte vært et økende problem i norsk g...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatt...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Genomisk seleksjon (GS) er et nytt avlstiltak som forventes å gi økt sikkerhet ved seleksjon av unge dyr og økt avlsframgang per år for hele populasjonen. GS har med suksess blitt tatt i bruk på mange melkekupopulasjoner rundt om i verden, men er tatt i bruk i langt mindre grad på melkegeit. Kos...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Production of Medicinal Compounds in Aeroponics

Aeroponics er en jordløs dyrkingsmetode der plantens røtter henger fritt for å bli jevnlig sprøytet med vann som inneholder de nødvendige næringsstoffene. Aeroponics er klima- og sesong-uavhengig (når det utføres innendørs), samt ikke utsatt for jordforstyrrelser. I tillegg er vannforbruket i aer...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene undersøker mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi studerer genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer over gen...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbesta...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske cellekulturer H-18-47-409

Det første året av prosjektet lyktes vi med delmål A og har nå dyrket Schwannske celler (SC) fra totalt 3 ikke-nevrologiske hester. Vi har totalt 83 millioner celler fra disse kontrollhestene nedfrosset i flytende nitrogen. Det ble prøvd ut litt ulike metoder for prøveuttak før vi fant en metode ...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Is 'Jumpers Knee' a clinical entity in horses? An investigation of patellar desmopathy as a cause of stifle lameness H-18-47-393

Ortopediske lidelser som gir halthet er et stort dyrevelferdsmessig problem hos hest. Bakbeinshaltheter kan være vanskelig å evaluere og diagnostisere, og feil eller manglende diagnose vil kunne medføre feil eller manglende behandling. Hos humane idrettsutøvere er smerte i kneskålsenen, såkalt 'j...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på har blitt en krevende samfunnsmessig utfordring. Ny genteknologi kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyktighet mot tørke, flom og ekstreme temperaturer, samt mot den økende forekomsten av sykdom, parasi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

1 October 2022: Det overgripende målet med PASUSI er å øke produktiviteten i landbruket i Ghana og Uganda og forbedre næringsinnholdet i mat of fôr, og samtidig bidra til et bærekraftig landbruk som minimerer miljøødeleggelse. PASUSI ønsker å fremme produksjonen av belgvekster og å øke deres ande...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Empowering small-scale farmers: towards the SDGs through participative, innovative and sust. livestock and poultry value chains

SPEAR undersøkte husdyrproduksjonsinngrep med sikte på å øke kunnskap og forskningssamarbeid om bærekraftig matsikkerhet, matteknologi og mattrygghet, matverdikjeden og bygdeutvikling og landbruksøkonomi. SPEAR brukte et systemperspektiv for å initiere en deltakende tilnærming til verdikjedeanaly...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Norwegian pork production free of tail biting

Halebiting er et alvorlig velferdsproblem i svineproduksjon og en økonomisk utfordring for bonden. Hensikten med prosjektet var derfor å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk. Prosjektet har vær delt inni to ulike deler, en del som omhandler miljøfakt...

Awarded: NOK 77,429

Project Period: 2018-2021

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Noen av ambisjonene i dette prosjektet er å utvikle ressursene og kompetansen som muliggjør genredigering (GE) i ulike arter. Genredigering er et fagfelt i rask utvikling og nye teknologier og tilnærminger publiseres ofte. GENEinnovate-prosjektet har som mål å utvikle de essensielle ressursene, k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Klimatilpassa sorter, planter og dyrkingsteknikk for en stabil og økt norsk produksjon av solbær, rips og stikkelsbær

Det er et potensial for en økt norsk produksjon av Ribes-artene stikkelsbær, rips og solbær, både som råmateriale til industri og til friskkonsum. Bæra har høgt innhold av helsegode forbindelser, og har interesse som basis for utvikling av nye produkter. Bæra gir variasjon og nye smaker, og har v...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Land møter Hav- nye løsninger innen bioøkonomien

Heidner Biocluster har sammen med NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, opprettet et samarbeid om å arrangere en årlig konferanse, der grønn bioøkonomi møter blå. Heidner Biocluster representerer grønn bioøkonomi, med fokus på landbruk og bærekraftig matproduksjon, mens d...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Tre bedrifter har del...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

I dette prosjektet studerer vi rollen til genomisk imprinting og hvordan dette epigenetiske fenomenet reguleres og kommer til uttrykk i frøet i kryssninger innen en art og mellom arter, dvs i hybrider. Vi har kunnet påvise reguleringsmekanismen for over 50 imprintede gener i modellplanten Vårskri...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Oat breeding in the era of genomics: resistance to Fusarium (OatGen)

OatGen er et samarbeidsprosjekt mellom Graminor AS, NMBU (gradgivende institusjon) og NOFIMA. Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt havreforedlingsprogram, gjennom implementering av nye genetiske verktøy, med fokus på Fusarium-resistens. OatGen har tre arbeidspakker; (WP1) identifise...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofund call 1: ProReFine Refined forage legumes as local sources of protein feed for monogastrics and quality fibre feed for ruminants

Forsyning med protein er en utfordring i økologisk husdyrhold. Engbelgvekster kan brukes av drøvtyggere, men ubehandlet grovfôr er i større mengder ikke egnet som fôr til svin og fjørfe. Ved å separere en lett fordøyelig og proteinrik fraksjon fra en mindre fordøyelig og fiberrik fraksjon, kan en...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Model-guided evolution for balanced attenuation of wine ethanol content by developing non-GMO yeast strains and communities

Økende temperaturer i europeiske vinproduserende regioner har en negativ innvirkning på denne viktige økonomiske sektoren. Klimaendringer forårsaker en ubalanse mellom den teknologiske og fenoliske modenheten til vindruer og forårsaker derfor en økning i vinens alkoholinnhold. Denne trenden er ti...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage