0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Opplevelseskvalitet, nettverksproduksjon av opplevelse, opplevelsesverdi, "performing places". Videref. av 155703 og etter søkn. 184718.

Det internasjonale forskningssamarbeidet vil konsentrere og forsterke forskningsinnsatsen på de såkalte "Creative industries, kulturbasert næringsutvikling, i videreføringen av det strategiske instituttprogrammet; Mennesket, nettverket og stedets betydnin g for Innovasjon. Begrepet creative indus...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications.Dr.gr.stip

Norway has seen a substantial growth in numbers (doubled since 1970), standards and investments (mean sales values doubled since 1999) in recreational homes (second homes). Such a persistent development should be regarded as an essential manifestation ent ailed with implications for land use, soc...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

Prosjektsammendrag: Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som skal bidra til å videreutvikle laksefiske som næring i Trondheimsfjordsregionen, med basis i grunneiernes store satsning på oppleie av kilenotfisket i fjorden. Gjennom et samarbei d mellom fou miljøer, grunneierorganisasj...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag.Tilleggsøknad

Det er lange tradisjoner for næringsmessig utnytting av utmarksressursene i Norge og det er i løpet av de siste 15 årene gjort en rekke politiske vedtak om en ytterligere satsing på utnyttelsen av disse ressursene. Det er et uttalt mål at omsetningen av i nnlandsfiske skal øke med 45 % i løpet av...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Innlandet

HAVKYST-Havet og kysten

Coastal fish resources: the foundation for tourist fishing and related commerce

Norwegian coastal waters contain plentiful and valuable resources that contribute to the well being and economy of the people living along the coast. During the 1990?s tourist fishing became an important part of the Norwegian tourist market. Recently, tou rist fishing has become a very active and...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand

Branding has been recognized as the management philosophy and the critical agenda for the Executive Board in most industries worldwide (de Chernatony, 2001). However, the knowledge and use of the branding strategic option is to some extent limited in many Norwegian industries (MMI, 2001), and pa...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Changing cultural landscapes: stakeholders` preferences, values and priorities

The cultural landscape in Norway is under pressure due to several factors, including: urban development, intensification and more uniformity, and overgrowing and abandonment of earlier arable land. Our aim in this project is to consider different scenario s for possible development in Norwegian l...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

International developments, dissemination and implementation of CSR in the Norwegian clothing sector

By a trial research design this project aims to follow the Norwegian branch organisations engagement in the national and international development of Corporate Social Responsibility (CSR) and to study how these processes disseminates and influences the cl othing branch in Norway at the chain and ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

NATURNAER-Natur og næring

Protected Areas as Resourced for Coastal and Rural Business Development, dr.gr.stip.

The main objective is to improve the level of knowledge on how different factors influence the possibilities for business development in protected areas. In particular spatial, institutional and procedural structures that influence business development in protected areas will be investigated. Fo...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken