18,700 projects

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multispectral Color Imaging

It is the strategy of Høgskolen i Gjøvik (HiG) to focus on four areas of R&D, "digital media" being one of them. Among the results of this strategic focus are the successful introduction of two graduate level study programmes, employment of key scientific staff, and investments and setup of a co...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Strategisk høgskoleprogram om idrett og kultur

Prosjektet tar sikte på å bygge opp/videreutvikle sterk kompetanse på forskning om idrett og kultur med særlig vekt på kulturanalytiske/kultursosiologiske perspektiver ved Høgskolen i Telemark. Satsingen knyttes til den faglige utviklingen ved hovedfagene i kulturstudier og idrett ved HiT og til...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestfold og Telemark

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Power of the One-eyed in international politics - Global media hegemony, international crisis management and the making of foreign polic

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Alminnelighetens potensiale. Hverdagslig men virksom kommunikasjon mellom ansatte og klienter

Prosjektet tar sikte på å belyse en side ved kommunikasjonen i behandlingsrelasjoner (i vid forstand) som hittil ikke har vært gjenstand for grundig vitenskapelig forskning. Det dreier seg i særlig grad om kommunikasjon i alminnelig samvær ansikt til ansi kt mellom klient og ansatt. En har grunn ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

"Er det ikke godt at noen passer på oss?" En sammenlignende studie av kvinners møte med screening for brystkreft og osteoporose.

Screening og helseundersøkelser utgjør en stor del av helsevesenets oppgaver. Helseeffekten av screening kan ikke måles på individnivå, men tiltaket er likevel betinget i at enkeltindividet ser en helsemessig nytte i å delta. Deltakelse kan være motivert på to måter: Ønsket om at eventuell sykdo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Physics of Geological Processes, PGP/Senter for geologiske prosessers fysikk

...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Indian Ocean in Antiquity: Trade and the emerging state

Prosjektets tema er sammenhenger mellom fjernhandel og organisering av samfunnet som stat rundt Det indiske hav i antikken. I århundrene rundt Kristi fødsel vokste en omfattende fjernhandel basert på monsunvindene fram fra Sri-Lanka i sørøst til Zanzibar i sørvest. Samtidig oppstod statsdannelse...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

En filosofisk analyse og kritikk av empatibegrep i medisinen

Prosjektet ønsker å vise svakheter og mangler ved eksisterende empatibegrep i medisinen gjennom en filosofisk analyse og kritikk av empatibegrep i medisinen. Etter å ha studert de mest sentrale deler av den medisinske empatidiskursen, er prosjektleders be kymring at de mest sentrale bidragene til...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

Summary of main activities: The main activities will focus on five research topics: (1) Climate processes and identification of ongoing climate changes; (2) Climate scenarios and coupled ocean-ice-atmosphere modelling; (3) Climate observations and century to decadal-scale climate ch anges, (4) A...

Awarded: NOK 173.5 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for the Study of Civil War, CSCW/Senter for borgerkrigsstudier

Civil war is the dominant form of war. Cilvil war inflicts tremendous human suffering, in terms of casualties and refugees, in addition to severely damaging societies, economies and the environment. Civil war is more frequent in poor countries and further weakens their prospects for economic dev...

Awarded: NOK 90.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

The programme will be divided into four projects, dealing respectively with: 1. The Arrival of Writing 2. Religion between Unity and Variety 3. State Formation and Political Culture 4. Construction of the Past Regular reporting on website and international fora, i.a. the Interna...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon (Salmon salar L.)

This basic research programme, addressing molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon, will draw on expertise from fish biology and successful salmon research programmes including the ISA disease and the salmon genome, to investigate viral di sease in marine species. The programme ai...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. P...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Regeneration for sustainable Forestry (RegFor)

Regeneration is one of the most fundamental processes in forest ecology and management. With decreasing current and expected stumpage prices investments in silviculture have dropped the last decade. The results have been insufficient regenerations which i n long term may lead to decreased forest ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Building a "Civic Culture" in the Post-Yugoslav Region - Phase 1: The Challenge in post-Tudjman Croatia - The Slovenian Example, the Tudjman

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Material science and nanotechnology at the NMC-MRL; functional oxides and oxide-imbedded nanostructures

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Validation of methods and data for Environmental Risk Assessment off-shore

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Rogaland

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Strategic University Program (SUP) in Quantum Chemistry

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Complex systems and Soft Materials

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

New contexts for geometry and arithmetic

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Eksperimentell petrologi ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

I Strategi 2003-2010 - Strategiplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø (datert 16. juni 2003) står det bl.a. under Institutt for geologi: "Innen berggrunnsgeologi vil instituttet arbeide målrettet for å skape et nasjonalt tyngdepunkt for petrologisk forskni...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Gene targeting experiments for medical research: Elucidation of relationship between genotype and phenotype in mouse stomach

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bedre og sunnere mattilbud gjennom innovasjon og optimal tilberedning i kantiner i militære

I dette studiet vil vi fokusere på øket bevissthet og bedre tilgang av grønt og kornprodukter, hos unge menn, en gruppe det har vist seg vanskelig å nå med konvensjonell kostholdsinformasjon. Vi har valgt å vende oss til unge menn i det militære ettersom det er et stigende problem med overvekt ho...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The role of microdomains in EGF receptor activation and trafficking

Signal transduction by plasma membrane receptors is important in control of cellular growth and differentiation. Accumulating evidence suggests that the function of such receptors is controlled by their subcellular localization. Cellular membranes are not uniform, but consist of functionally dif...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ageing and senior life in a life course perspective. The NOVA strategic research plan 2002-2007

The proposed project will seek to strengthen the competence in ageing research by tying competence building to a longitudinal study "The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study" (norLAG). The core question is how ageing and older years are shap ed by life course experiences and local c...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), kalt "Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon" (FAMI). Hovedtema er å kaste lys på de mekanis mer og prosesser som i dagens samfunn før...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Hybrid Materials

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Selen - optimalt planteopptak, uten tap!

Siden selen (Se) er av fundamental betydning for menneskers og dyrs helse er den lave Se-statusen og -tilgjengeligheten i skandinaviske jordsmonn bekymringsfull. Tilført Se via gjødsel akkumuleres i de øverste, organisk rike sjiktene i jordsmonnet og kun en begrenset del tas opp i planten. Hvor...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Mobilisering av arbeidstilbudet

Det norske arbeidslivet har behov for mer arbeidskraft. Det er mange som ønsker å jobbe, men som av ulike grunner støtes ut av arbeidsmarkedet. Det er også mange som ville ha ønsket å jobbe hvis de selv hadde fått høste fruktene av sitt arbeid, men som li kevel velger ikke-deltakelse fordi de stå...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo