0 projects

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Towards a capacity framework to realise the right to food in the context of HIV/AIDS: Examples from South Africa and Uganda

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Identity Matters: Movement and Place

Gjennom et flerfaglig prosjekt som involverer antropologi, lingvistikk og arkeologi søkes det å dekke aspekter av forholdet mellom romlig tilknytning, sosial organisasjon og flytteprosesser i stillehavsområdet. Prosjektets hypotese er at forhistoriske møn stre av befolkningsforflytning, fast bose...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Norwegian network on ICT and development

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tilstandsbasert vedlikehold og reinvesteringer i nett

Sammendrag av prosjektets aktiviteter: <h>1. Kabler/kraftledninger: - Kartlegge tekniske/økonomiske konsekvenser av miljøfaktorer og miljømotiverte tiltak for kraftnett. - Utvikle miljøvennlige forlegningkonsepter som muliggjør enkel reparasjon og skjøti ng samt fjerning av kabler. - Vurdere tek...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Evaluering av forsøksprosjektet "Konflikt og forsoning" - et prosjekt for alternativ behandling av saker etter Barnelovens kap. 5 og 6

Det er i dag bred enighet om at barns utvikling og helse utsettes for en stor skaderisiko ved vedvarende å bli eksponert for foreldrenes tvist om dem. Det er også en vanlig erfaring at i tvister om omsorg, foreldreansvar og samværsrett, er konfliktnivået høyt, og at motsetningsforholdet ofte for...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climate change on ecosystems in Svalbard: Past and future immigration of thermophilous key species

...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The role of climatic variation in the dynamics and persistence of an Arctic predator - prey/host - parasite system

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Awarded: NOK 245.0 mill.

Project Period: 2002-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Awarded: NOK 23.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

DNA-reparasjon: Regulering av subnukleær lokalisering og makromolekylære interaksjoner

De mest vanlige skadene i DNA er baseskader og tap av baser i DNA kjeden. En antar at disse skadene hovedsakelig blir reparert ved hjelp av base eksisjonsreparasjon (BER) eller via direkte reversjon av skaden. Uracil i DNA fjernes av uracil-DNA glycosylas er, herunder UNG proteinene. Kjerneformen...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Energy utilization in fish: consequences for the economy and environment

Today's effective aquaculture production puts continually greater demands on economical and environmentally friendly production. Thus, it is essential to have basic knowledge about which factors affect the requirements of the fish for nutrients and energy and how the utilization of these dietary ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

The Montreal and Kyoto Protocols have actuated a global innovation process in the international refrigeration society to develop a new generation of clean refrigeration technology, using working fluids that do not harm the environment (ozone depletion and climate change). The idea of using the n...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om <h>1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid <h>2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvorda...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie.

Det strategiske programmet vil frambringe ny og viktig informasjon når det gjelder patogenese og epedemiologi ved scrapie hos sau. Det vil ta for seg områder som diagnose, subklinisk infeksjon, selektiv avl, mikroskopiske sykdomsrelaterte forandringer og spredning av PrPSc fra opptak av infisert ...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Gender aspects of conflict interventions: intended and unintended consequences

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

ESF - nettverksprogram: Spectral Theory and PDE (SPECT)

This programme aims to stimulate the theoretical study of spectral properties of partial differential operators which is a subject with many practical applications. Among them are problems appearing in solid state physics, superconductivity, problems cons erning stability of matter, telecommunica...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Harmful blue-green algal blooms in developing countries - A threat to development

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Nasjonalt nettverk for koordinering av forskerutdanning i etikk

Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for det nasjonale nettverket for koordinering av forskerutdanning i etikk.

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

The Network for Asia Studies was established in 1996 by a group of Norwegian Asia scholars. The main purpose is to enhance Asian studies in Norwegian universities and research institutes through network activities. Until 2001, the Network focused its acti vities on the Asia-Pacific region, but si...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2012

Location: Oslo

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Scientific Design and Preparation of New Catalysts and Supports

Catalysis is a key technology for an environmental friendly utilization of our oil and gas reserves in the chemical industry as well as for energy purposes. Catalysis is also a major player in many other fields, such as environmental technology, fine che micals and pharmaceutical production. it...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Acoustic Research Centre

...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Wood as a building material

This programme focus on use of wood as a renewable resource and the sustainable material, and increased added value in the building, construction, furniture and furnishing sectors in the future. The main part of this programme will be 6 Dr.ing. (Ph.D) pro jects carried out at 6 departments at the...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Sedimentary Processes and Palaeoenvironment on Northern Continental Margins (SPONCOM)

The group in Marine Geology and Geophysics at the University of Tromsø are running a Strategic University Programme in marine geosciences entitled: "Sedimentary processes and paleoenvironment on northern continental margins". The overall goal of the programme is to assess the changes in the phys...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Smart Energy Efficient Buildings

The combined SUP/SIP Program will focus on energy management and energy systems. The main goals will be: further economic development and employment growth from land based Norwegian industry as international suppliers of knowledge, technology, and product s; substantial reduction of the environme...

Awarded: NOK 22.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Use of beneficial fungi to control weeds, insect pests and plant pathogenic fungi.

The Strategic Institute Program will join and strengthen the resources at the Norwegian Crop Research Institute, in collaboration with the Agricultural University of Norway and NORDOX Industrier AS. This will enable the participants to provide viable alte rnatives to chemical pesticides in plant ...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløying av eng.

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjoner med omsyn til utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi mi ljøaspektet er viktig. Prosjektet skal k...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Matematikk.org - et elektronisk torg for matematikkinteresserte

For å oppnå disse målene ønsker man å bygge opp et nettsted med tilrettelagt stoff for de aktuelle målgruppene. Det er av overordnet betydning at mest mulig av innholdet er på norsk samt at det inngår stor grad av interaktivitet. Innhold Det vil bli en kombinasjon av egenprodusert materiale sa...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo