0 projects

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Future animal breeding goals. Product development in aquaculture and livestock productions

Definition of sound animal breeding goals requires a strong theoretical basis in quantitative genetics and applied animal breeding, proper medelling of animal production, good knowledge about farm economics, awareness of social aspects, and appropriate as sumptions on future production systems an...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Future energy plants; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO2- capture

...

Awarded: NOK 29.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Biologisk fluiddynamikk

Doktorgradsprosjektet i anvendt matematikk ved Cambridge University er innen fagområdet biologisk fluiddynamikk og dreier seg om å utvikle en koherent matematisk modell for å beskrive strømning og osillasjon i biologiske (kollapserbare) rør. Dette arbeide t veiledes av professor T. J. Pedley, Hea...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

GAVI-Norsk GAVI-nettverk

GAVI-oriented research at the Centre for International Health: Participation in a rotavirus vaccine trial.

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Complying with Imperfectly Observable Emissions Targets: A Multi-Period Bilateral Approach

Prosjektet handler om hvorledes ulike mekanismer for håndhevelse av en klimaavtale kan gi utslag på fordeling av utslipp og kostnader mellom ulike parter av avtalen. Det nødvendige teoretiske og metodiske grunnlaget vil bli basert på en grundig gjennomgan g av relevant litteratur. Dette vil både ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Klauvhelse

Prosjektet vil gi mer kunnskap om klauvsjukdommer her i landet og forberede et registreringssystem idet det norske helsekortsystemet er mangelfullt med hensyn til registrering av klauvsjukdommer. I Sverige benyttes et system der klauvskjærerne registrerer sjukdomsforandringer i klauvene ved beskj...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Kjemibaserte styringsparametere for norsk bygg

Kjøpeplikten for norsk korn vil forsvinne. Det er derfor viktig å sikre avsetningen av norsk korn på andre måter. Dette forutsetter at en vet hvilke kvalitetskrav som skal stilles til kornet som dyrkes. Bygg er det kornslaget som dyrkes mest i Norge, men nesten alt brukes til dyrefôr. Økt bruk a...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Metodikk for overvåkning og risikovurdering av effekter av ulike persistente miljøgifter i marine økosystem

I lavt forurensede økosystemer, f.eks. i de fleste marine økosystemer i Nord-Atlanteren og Arktis, der en er interessert i å vite om effekter likevel kan være til stede, er det nødvendig å bruke en toppredator som indikatororganisme. Sjøfugl er tilstede i et antall og med en tetthet som gjør det...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Brukermedvirkning og profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet

Tema for prosjektet er kollektiv og individuell brukermedvirkning i profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet. I sosialpolitiske dokumenter og ny lovgivning legges det stor vekt på at brukerne kollektivt og individuelt skal delta og ha innflytelse på utforming av tiltak. Formålet med prosj...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

East European Transition Games: Democratizing Strategies in the GDR and Czechoslovakia. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend, gjesteforsker og utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Religion i globaliseringen: Forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand

Internasjonal forskning på temaet religion og globalisering så langt tyder på at studier av religionenes rolle er vesentlig for å forstå globalisering. Religion ser ut til å ha fått økt aktualitet, blant annet som en reaksjon på vestliggjøring og på Muren s fall. Utviklingen etter 11. september h...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Proteolysis in foods: quality and biological function

A sound basis for fractionation of cheese proteolysis products followed by chemometric analysis of the resulting peptide profiles has been established at the Department of Food Science, Agricultural University of Norway. International appraisal of the wor k has been very positive, and we intend t...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The role of corruption in international transactions: A supply side approach

Corruption is regarded as a major obstacle to international trade and investments, and appears to be a threat to economic growth in developing countries. During the 1990s the problem has become a focus of attention in international organisations and resea rch. However, attention has so far focuse...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Relevance of Aspect to Argument Structure - the Case of Ditransitives

Prosjektet tar utgangspunkt i hypotesen at det er et nært samspill mellom hendelsesstruktur og syntaktisk struktur, hvor tolkningen av hendelsesdeltakere er styrt av den strukturelle posisjonen de innehar i en finmasket dekomponering av verbfrasen. På den ne måten reduseres behovet for leksikon s...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Regulation of Craniofacial Development and Innervation

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse end...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestfold og Telemark

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Meaning, Language and Communicative Interaction: An Essay in Foundational Semantics

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AKLIMED-Klinisk medisin

Vevets respons ved rekonstruktive ortopediske inngrep. En klinisk, eksperimentell og teoretisk studie

Rekonstruktive inngrep med forlengelse og aksekorreksjon av lange rørknokler utføres regelmessig i ortopedien. Smerter og leddkontrakturer er vanlige komplikasjoner, og skyldes blant annet at bløtvevet ikke greier å tilpasse seg den nye lengden fortløpend e. Vevet blir stående i spenn mot kreften...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Marine protected areas as a fisheries management tool - A bioeconomic analysis with emphasis on management cost and uncertainty,Dr.gr.Reithe

Prosjektsammendrag: The aim of this project is to study marine protected areas (MPAs) as a fisheries management tool when emphasis is put on two important aspects: management costs and uncertainty. Although often ignored, management costs make up a substantial part of the c atch value in many co...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILHEL-Miljø og helse

Forebyggende vaksinasjon mot allergier: grunnleggende arbeid i musemodell

Bakgrunn: Allergi er trolig den vanligste lidelse som skyldes påvirkning fra miljøet. Fordi det er immunsystemet som er affisert, kan det være mulighet for forebyggende vaksinasjon. Grunnlag i egne forsøk: Gjennomførte forsøk med immuniseri ng av gravide mus med allergen, har vist ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

The challenge og indigenousness: Politics of rights, resources and knowledge

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mobilkommunikasjon - den mobile student.

Miljøet i Grimstad består blant annet av Ericsson, Telenor FoU og HiA, som er partnere i Agder IKT-senter. Grimstadmiljøet er ett av de største FoU-miljøene innen mobilkommunikasjon i Norden. I dette prosjektet ønsker industripartene i Agder IKT-senter å bygge opp mer grunnleggende kompetanse i ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Agder

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Motordeler i armert termoplast

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

IdéAl- prosjektet

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Rolls-Royce Marine Systems Health Monitoring

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Møre og Romsdal