0 projects

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FVIDePOS - Forprosjekt til VIDePOS (VIrtual Device Personal Operating Space)

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Enabling Grids for E-science and industry in Europe (EGEE)

This acitivity will define and deploy a security architechture aimed at computational grids. Other infrastructures with similar security needs, for example transparent access to roaming wireless services, may also benefit. One problem with computer grid deployment is to be able to provide trans...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Craft - World Wide Print

" Internasjonalt nettverk av digital trykkerier " utvikle digital samarbeidsportal tilpasset finansbransjen " analysere kompetansebehov, utvikle opplæring " analysere sentrale arbeidskulturer i ulike land og utvikle felles metoder

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FFIDELITY- Forprosjekt til FIDELITY (Federated ID managEment based on LIberTY)

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Indre Namdal

Få etablert et høyhastighetsnett i regionen Indre Namdal. Bredbåndet skal benyttes i offentlig tjenesteproduksjon innen administrasjon, skole, helse og teknisk sektor mm. Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon vil være en meget viktigst tiltak for å nå målene. Interkommunalt samarbeid vh...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samordna utvikling av breibandinfrastrukturen i særleg svakt utbygde område i Sogn og Fjordane

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Rossfjordfiber

I bygda Rossfjordstraumen i Lenvik kommune er det skole, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a. innen byggebransje og plastindustri, samt Troms Fagprøvesenter (TFS). Man har forsøkt et tilbud med radio-LAN i bygda med fordeling av en fastlinje på 2 Mbp s, men det har ikke fungert tilfredsstill...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

Lokal utbygging og bruk av bredbånd i Gjemnes kommune danner grunnlaget for satsingen, både i regional og lokal målstokk. Kommunen har stilt seg i spissen for en utbygging med målsetting om at alle innbyggerne i kommunen skal få et tilfredsstillende bre dbåndstilbud. Det er innhentet priser på ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sørsamisk bredbånd i Rørosregionen

Det søkes om midler for å utvikle læringsmiljøet og å etablere et høykapasitets bredbåndsnett mellom Røros og OS kommuner med fokus på skolenes samarbeid om den sørsamiske opplæringen i regionen. Bredbåndsløsningene skal brukes til virtuell undervisning o g etterutdanning. Gjennom prosjektet skal...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skolenett Lebesby kommune

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Blind Channel Estimation and Time Reversal Mirrors

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP - Utarbeide søknad til EU som partner i ANASTASIA IP prosjekt

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skulenett Sogn og Fjordane Fase 2 - Samordna utvikling av innhald og infrastruktur for breiband i vidaregåande skular og grunnskular

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal gjennom Breibandforum S&Fj samordne utvikling av breibandløysingar for skuleverket i fylket. Skulenett fase 1 vart gjennomført i 2003 med måloppnåing for alle aktivitetar og betydeleg utbygging og samordning i heile fyl ket. Aktivitetane i Fase 2 er forankra bå...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Trådløs hjertesensor

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP- HASTAC - High stability Altimeter Sensor for Transponders type S and RVSM Airdata Computers

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP - DeMo - Decision support system for impoved Maintenance and operation of ships

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd infrastruktur for grunnskoler i Indre Namdal

Den planlagte utbyggingen omfatter 16 grunnskoler med 1227 elever i Grong, Høylandet, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Inkludert i dette er også en høy andel fremmedspråklige, samt samisk skole og –kulturinstitusjoner. Med regionens spredte bosettin g har det vært liten eller ingen interess...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

New methods of diagnosing breast, gynecology and prostate tumors using ultrasound contrast agent

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

PENNE: A distributed, secure and resiliant storage system based on sage application of cryptography

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ECOSYS-Norge

Telenor FoU med Telenor Networks og Nærings- og handelsdepartementet vil være norske partnere i CELTIC prosjektet ECOSYS. Prosjektet har totalt 10 partnere og vil analysere neste generasjons mobile løsninger, radioløsninger og bredbåndsløsninger for fastn ettet. En viktig del av prosjektet er utv...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Sub-Nano pOWer For microeLectronic Applications using Known tEchnology - SNOWFLAKE

Atmel Norway står bak utviklingen av Atmels AVR mikrokontrollere som er en sterk aktør i markedet for 8-bits mikrokontrollere. En stadig større del av markedet til AVR er batteriapplikasjoner, der lavere effektforbruk er sterkt etterspurt. Digitalt effekt forbruk blir redusert gjennom at CMOS-tek...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UMBRA - Utvikling av Mobile brukergrensesnitt

Utbredelsen av mobile datasystemer har i stor grad vært teknologidrevet. Dette, sammen med manglende metodikk for utvikling brukervennlige mobile anvendelser har bidratt til å begrense utbredelsen av mobile løsninger for forretningsvirksomhet, og at de lø sningene som finnes har variabel brukskva...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Integrated reconfigurable radio front-end technology

Integrated Reconfigurable Radio Front-end Technology is a necessary basis for realising the vision of unlimited mobility. In this research project technology for a fully reconfigurable radio front-end shall be developed. The front-end will consist of a re configurable multi-element antenna, a rec...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WISEMOD: Modellling of Web Services

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Reconfigurable Hardware - overseas fellowship

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Reliable microelectronics for harsh environments

Today there is a trend towards placing sensors and electronics in more demanding environments with higher temperatures, pressure and vibrations. Distributed control systems in automotive and aerospace industry is one example, sensors and actuators for dow n-hole well logging and control is anothe...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MiSMoSS - Middleware Services for Management of Shared Space in Large-Scale Distributed Interactive Applications

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

CREOL: A formal framework for reflective component modelling

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo