0 projects

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food Quality Imaging / Spektral avbildning av matkvalitet

«Spektral avbildning av matkvalitet» er et strategisk forskningsprogram hvor hovedmålet er å utvikle nye teknikker for spektroskopisk avbildning for overvåkning, forståelse og optimering av matkvalitet og matprosessering. Denne forskningen skjer både på det mikroskopiske og det makroskopiske plan...

Awarded: NOK 20.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

New, effective polyethylene production process

Polyethylene copolymerisations in single reactor by using Ziegler-Natta catalyst have been done. Novel "Dense Gas" reactor conditions have been evaluated as a suspension medium and compared to existing slurry, supercritical and gas phase polymerisations. 1-Octene has been used as a comonomer to b...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Enhanced energy production in solar panels made from Elkem Solar Silicon®

Resultater på modulnivå fra en teststasjon i Hyderabad, India har indikert bedre effekt av moduler med ESS feedstock sammenliknet med konvensjonell polysilisium. Studier på cellenivå har vist at dette stemmer bra overens med en bedre temperaturkoeffisient for celler basert på ESS, eller sagt på e...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Agder

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-Materials for Improved Lithium Ion Batteries

Nano-milib prosjektet har fokusert på materialer for Li-ione batterier; katode, elektrolytt, anode. I dette arbeidet har fremstilling av nye forbindelser/kompositter og studier av deres elektrokjemiske egenskaper vært sentralt. Slike eksperimentelle studier har vært understøttet av teoretiske sim...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL PhII - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Hovedmålsettingen for GASFERROSIL er å undersøke noen mulige anvendelser av Naturgass for produksjon av ferrolegeringer og beslektede produkter med et lavere energiforbruk og/eller CO2 utslipp enn i dag. Dette er et bidrag til oppfyllelsen av de miljømessige målsetningene myndighetene og industri...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Identifisering av mutanter med endret laktosemetabolisme for reduksjon av sukkerinnhold i yoghurt.

Det er utført forsøk for å etablere et screeningsystem for økt laktaseaktivitet. Resultatene viste at metoden er meget effektiv for å screene mutanter. TINE har valgt å søke patent på utviklet screeningmetoden. Det ble deretter utviklet dyrkningsbetingel ser der laktose er i overskudd, slik at s...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mikrobiell dynamikk og enzymaktivitet i sous vide produkter langtidsbehandlet ved skånsomme prosesstemperaturer

Det var et ønske fra Fjordland om å prøve to eksisterende produkter som allerede er i markedet med en ny LTLT prosess. Et forsøk på dette ble gjennomført i juni og begge produktene ble varmebehandlet med både Lav Temperatur Lang Tid (LTLT) prosess og Høy Temperatur Kort Tid (HTST) prosess. Disse ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food for health: Phytochemicals in berries, fruits and vegetables Mat for bedre helse: Plantestoffer i bær, frukt og grønnsaker

Programmet har bidratt til økt kunnskap om helsefremmende plantestoffer i bær, frukt og grønnsaker og hvordan helsemessig og sensorisk kvalitet i råvarer og produkter påvirkes under vekst og gjennom lagring og prosessering med tradisjonelle og nye prosesseringsmetoder. Ny kunnskap har framkommet ...

Awarded: NOK 21.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Biotechnological Production of L-lysine and Cadaverine from Methanol

Kadaverin (1,5-diaminopentan) har en økende industriell interesse som et bulkskalaprodukt med anvendelser spesielt tilknyttet produksjonen av plast, men også innen farmasøytisk industri og i tekstilindustrien. Industrielt fremstilles kadaverin i dag hovedsakelig gjennom petrokjemiske prosesser, m...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Innovative and Sustainable Packaging for Optimal Food Quality

Kunnskap om emballeringsteknologi er viktig for å sikre best mulig bevaring av matkvaliteten. Emballeringsmetoder og lagringsbetingelser påvirker i stor grad kvaliteten for produkter og matsvinn i verdikjeden kan begrenses med riktig emballering. WP 1: Packaging technologies: materials and me...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New cellulose products for cellulose ethers with extreme rheological properties

Mål for prosjektet "New cellulose products for cellulose ethers with extreme rheological properties" er å fremstille nye, innovative spesialcelluloseprodukter, som skal kommersialiseres. Cellulosen fremstilt skal gi cellulose etere som innehar helt spesielle og ekstreme reologiske egenskaper og i...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Exilva Microfibrillated Cellulose

Exilvaprosjektet fokuserer på utvikling, produksjon og salg av Mikrofibrillær Cellulose (MFC)til flere ulike industrisegmenter. MFC er et nytt og lovende produkt basert på cellulose som er et bærekraftig råmateriale. Prosjektet har to hovedmål: 1) Utvi kle en fullskala MFC-fabrikk 2) Utvikle ma...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Østfold

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy

I dette prosjektet jobber seks forskningsinstitusjoner og to bedrifter sammen for å utvikle konkurransedyktig enzymteknologi for å utnytte norsk biomasse. Målet er å øke verdiskapingen i norsk biobasert industri. Med naturens egne verktøy (her: enzymer) skal vi skape en god bioøkonomi, basert på ...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Enzymatic modification and upgrading of marine polysaccharides

Fremdrift Aktivitet Fokuset påde PhD kandidatene som er i avslutningsfasen. Det gjelder arbeid med Fukoidan et sulfatert poysakkarid som utvinnes fra brunalger og er nå den andre polymer typen som fremstilles kommersiet fra stortare under betegnlesn ProtaSea Fucoidan godkjent som NDI av FDA. ...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA Common pot: eTrace - electronic Traceability using EPCIS

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain

Norsk sammendrag: Prosjektets mål var å undersøke potensielle endringer i veldokumenterte og potensielle helsefremmende forbindelser i rå sild og makrell fra ulike sesonger og gjennom håndtering, prosessering og lagring av råstoffet. Prosjektet har bestått av fire arbeidspakker med fokus på 1) Rå...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ethanol and lignin performance chemicals co-produced from Norwegian biomass

Hovedmålet til prosjektet Nytt norsk bioraffineri (NNB) har vært å utvikle en prosess og en forretningsmodell for et bioraffineri i Norge basert på lokale råvarer med etanol og ligninkjemikalier som hovedprodukter. Tre og landbruksavfall som hvetestrå inneholder byggesteinene cellulose, hemicellu...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kromatografisk separasjon som industriell produksjonsmetode for sjeldne jordartsmetaller

Det er utviklet et basiskonsept for separasjon som har potensiale til å fungere effektivt i industriell skala. Basiskonseptet har en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell teknologi for separasjon av sjeldne jordartsmetaller. Med utgangspunkt i basiskonseptet er det bygget et laboratorieska...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a new products and new and cost - effective biorefinery process for combined production of chemical pulp and hemicellulose

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Nanotube Coatings for Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers

Solar thermal heating is one of the promising candidates for widely applications of renewable energies in Norway and worldwide. Research and development of low cost and high efficient absorber layers, the most important part of the solar thermal heating system, is essential. This project aims to ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

A robust platform for production of milk in Norway by improved nutritional quality and competitiveness

TINE har oppfylt sin palmeolje-policy og bruker ikke lenger palmeolje i sine produkter. I dette prosjektet ønsket TINE å endre fettsyresammensetningen i melk mot mer ernæringsmessige ønskede fettsyrer. Dette innebærer bl.a. redusert innhold av palmitinsyre (C16:0) og økt innhold av bl.a. Oljesyr...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Superior All Aluminium Solutions for the HVAC&R Industry

HVAC&R-segmentet er i dag dominert av kobberrør men markedet er gradvis i endring. Det er intensj onen til Sapa å gå inn i dette markedet og erstatte kobber med aluminium og som sådan delta i å drive den endringen som er på gang. Konverteringen fra Cu til Al som foretrukket materiale byr dog på b...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Gas and Alumina Distribution and Transport

I 2013 og 2014 blei størstedelen av modellane bygd opp og hovudfokus i BIA GADT (219732/O30) i 2015 var å forbetre effektiviteten til modellane og å setje opp ei god kopling mellom dei ulike modellane. Dei følgande aktivittane er utførte: ?IFE forbetra i 2015effektiviteten til metallstrømingsmod...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart 6xxx Alloy Development for Rolling and Extrusion

Egenskapene til varmformede produkter laget av legeringer av Al-Mg-Si(-Cu) typen er, både under prosesseringen og som sluttprodukt, sterkt knyttet til dannelse av partikler av nanometer-størrelse i legeringene. Dannelsen av slike partikler i metaller kalles presipitering. Presipitering i Al-Mg-Si...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Enzyme technology for next generation biofuels

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kompetanse på enzymatisk nedbryting av lignocellulose-rik biomasse med spesiell fokus på utvikling av enzymblandinger og prosesser for biomasse av den typen som produseres ved Borregaard ut fra norsk gran. Dvs at vi jobber med forbehandlede råstoffer hvor...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of cost-efficient silicon-carbon based anode material for Li-ion secondary batteries

Energilagring er en flaskehals ved utvikling av nye energiformer som solcelleenergi og vindkraft. Det samme gjelder for utviklingen av elektriske kjøretøy. Elektrokjemiske systemer som Li-ion- batterier er en av de mest etablerte og effektive energilagringsløsninger på markedet idag. Ytelsen p...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

QuAlity Aluminium Cast House

BIA-prosjektet «QuAlity Aluminium Cast House» har i prosjektperioden 2012- 2016 vist at aluminiumprodukter med høy kvalitet kan produseres fra aluminiumskrap av lavere kvalitet. For å nå dette målet har man forbedret arbeidsmetodene for smelting, smeltebehandling og filtrering. Aluminiumskrap ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Gas to carbon nanomaterials for energy storage

-Superledere og litsiumionebatterier med høy energitetthet og god stabilitet er svært ettertraktede for energilagring i elektriske kjøretøy, til regulering av strømnettet samt utgjevning av energien fra fornybare energikilder som sol og vindkraft. Prosjektet har ett todelt mål om å utvikle, samt ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ultra-lean consumption fixed abrasive wire sawing

Under den dramatiske veksten i den internasjonale solcelleindustrien har norsk industri, takket være en sterk kompetansebase innen materialteknologi, tatt og opprettholdt en posisjon som en verdensledende leverandør av silisium ingoter og wafere. Norsk industris posisjon er kraftig truet av konku...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plasma carbon from natural gas to aluminium anodes

Globally 20.000 kt/year of carbon anodes are consumed in the processing of alumina, 450 kt/year in Norway. If 5 - 15 % of the carbon in the anode is made from natural gas with microwave plasma technology, the performance of the carbon anodes can be improv ed (density, conductivity, permeability, ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Akershus