0 projects

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS-prosjekt VARIES - VARiability In safety-critical Embedded Systems

VARIES er et prosjekt som setter fordelene ved å eksplisitt beskrive variabilitet i fokus. VARIES er et ARTEMIS prosjekt med deltakere fra Danmark, Tyskland, Belgia, Finland, Spania såvel som Norge. Fordeler ved å betrakte varierende produkter som en prod uktlinje utforskes og underbygges ved eks...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

SAGA TOPP-IS finansiering for 2 korte ESR-stipendiater

SAGA - Shapes, Geometry Algebra http://www.saga-network.eu/ er et Initial Training Network koordinert av SINTEF, ved Tor Dokken. for perioden 1. november 2008-31. oktober 2012 Nå ved slutten av ITN har SINTEF fått overført ubrukte ESR-månedsverk fra and re partnere, - 8.5 månedsverk fra Univers...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS prosjekt e-GOTHAM - Sustainable, Smart Grid Open System for THe Aggregated Control, Monitoring and Management of Energy

Prosjektet startet april 2012 og ble avsluttet ved slutten av september 2015. Prosjektet har en total ramme på 6,84 mill. euro. Prosjektet har 17 deltakere fra 5 land fordelt som følgende: Estland (1): OÜ Skeleton Technologies Finland (4): CENTRIA, Ouman Oy, Oy Herrfors Ab, Ylivieskan kaupunki ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP - EGBU

Norge har i dag en teknologisk ledende rolle i olje- og gassproduksjon hvor utvikling og leveranser av spesialutstyr til boring og brønn er en viktig faktor. Dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn i utviklingen av nye teknologier og materialer for geotermisk energi. Riktig fokusert bør e...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Development of a Hetero-Junction Oxide-Based Solar Cell Device

I løpet av HeteroSolar prosjektet har vi opparbeidet oss betydelig kunnskap og innsikt og jobbet med ulike materialproblemstillinger og utfordringer knyttet til Cu-oksider i solcellestrukturer som for tiden skaper hodebry for det internasjonale PV forskningsmiljøet. Mer spesifikt har vi oppnådd å...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nanostructured materials for thermoelectric conversion of waste heat into electricity

-

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: IEA-HIA New Task Local hydrogen supply for vehicles

The overall goal of this project is to establish a new industrial task under the IEA Hydrogen Implementing Agreement (IEA-HIA) focusing on small scale hydrogen production. The task will be a continuation of Annex 16 Subtask C Small stationary reformers f or distributed hydrogen production (2002-...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flow diagnostics on stratigraphic and unstructured grids

Datamodellering spiller en viktig rolle i utvikling av optimale strategier for å produsere hydrokarboner. Reservoarsimulering benyttes først og fremst for å forutsi fremtidig produksjon ut fra data og et sett av antagelser og operasjonelle begrensninger, men kan generelt også brukes for å kvantif...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Taming recOnstruction and loss of Platinum metals in high temperature industrial CATalytic processes

For produksjon av kunstgjødsel til jordbruket er et viktig trinn i prosessen oksidasjon av ammoniakk til NO for videre reaksjon til nitrat. Dette skjer over en Platina/Rhodium katalysator ved temperaturer på 800-900 grader Celsius. Reaksjonsbetingelsen e er aggressive og fører til at Platina/R...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Internasjonal formidling av resultater fra Grønn godstransport (videreføring av 187274)

Forskningsprosjektet Grønn godstransport ble avsluttet våren 2011. Gjennom prosjekteier Tollpost Globe er forskningspartner SINTEF invitert til å delta på en workshop i EU-prosjektet COFRET for å formidle resultater fra prosjektet. Workshopen arrangeres i Brussel 15. februar. Det søkes om støtte...

Awarded: NOK 12,997

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE

EUs nye initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE skal dekke mer enn 10 industrisektorer i Europa. Kjernegruppen består av repres entanter for 10 industriforeninger og tek...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Co-based supports and catalysts for conversion of natural gas into synthetic diesel.

-

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Scien...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Regional effects of energy policy

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for miljøvennlig energiforskning. Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forskni...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities

SINTEF and NTNU take a leading role in the establishment and strategic development of the EERA Joint Programme (JP) on Smart Cities, with joint leadership of 1 Sub-Programme on Energy-Efficient Interactive Buildings and participation in all other 3 Sub-Pr ogrammes. The leadership is based on ongo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems

-

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Novel materials and system designs for low cost, efficient and durable PEM electrolysers (NOVEL)

Prosjektet har som mål å utvikle en effektiv og robust PEM elektrolysør ved å benytte seg av nye, avanserte materialer og designløsnigner. Elektrolysøren skal produsere hydrogen med en effektivitet på minst 75% (LHV) ved nominell effekt og med en stack-ko stnad under 2,500 euro/ Nm3h-1. SINTEF ko...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU STable and low cost Manufactured bipolar plates for PEM Fuel Cells (STAMPEM)

Testing av utviklet belegg er gjort i full skala både på enkeltceller, stacker og komplette systemer. De tekniske egenskapene og ytelsen til cellene/stackene er gode, men det har ikke lykkes å verifisere en levetid på 10 000 timer. Kostnadsestimatene ligger noe over målet på EURO 2,5/kW (for 0,5...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

FCH JU H2movesScandinavia

H2movesScandinavia er det første fyrtårnprosjektet i FCH JU og har allerede vakt internasjonal oppsikt. Prosjektet er lagt til Oslo, da Norge har inntatt en internasjonalt ledende posisjon med flere hydrogenstasjoner enn de fleste større byer i Europa. Pr osjektperioden er 2010-2012, og Sintef bl...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robustness in shipbuilding planning and operations - NextShip

Kompleksiteten ved planlegging og bygging av skip for avanserte havromsoperasjoner i Norge, er i stor grad drevet av usikkerhet i valg av utrustning med påfølgende endringer av tekniske spesifikasjoner. Dette gjelder gjennom hele skipets byggeperiode, noe som leder til kontinuerlig endring i plan...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sorption to engineered nanomaterials and its impact on the bioavailability/toxicity of fossil fuel-derived hydrocarbons to aquatic organisms

Prosjektets målsetning er å øke forståelsen for hvordan karbon nanomaterialer (CNM; karbon-nanorør og fullerener) oppfører seg i ferskvann, og hvordan de reagerer med og påvirker andre typer forurensninger slik som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Deres skjebne i miljøet (suspensjon o...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Things Value Creation Network

The aim of the IoT Network is to: -Coordinate and help to increase and optimise the utilisation of results and value creation in the area of IoT -Extend further the European and international representation into the national generated IoT framework for de velopment and implementation by providing...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Technologies for high performance wafer-level-encapsulated micro-sensors and micro-actuators

I MSENS-prosjektet har SINTEF, UiO og en rekke bedriftspartnere arbeidet med teknikker for å produsere mikrosystem-komponenter. Målet er høyere pålitelighet og lavere produksjonskostnad for en lang rekke forskjellige typer komponenter. Typiske komponenter er små trykksensorer, gassensorer, og ak...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Use of natural gas in production of Titania slag, Silicon and Ferroalloys is a part of the industry's long-term innovation work regarding new and sustainable processes. Substitution of coke or coal by natural gas reduces the CO2 emissions in the productio n itself, and it also reduces the disadva...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS call 3. Internet of Energy for Electric Mobility

Målsettingen til "Internet of Energy" (IoE) er å utvikle HW, SW og MW for å oppnå sømløs integrering, sikker tilkobling og driftskompatibilitet, når man skal koble Internettet mot energinettet. Anvendelsesområdet for IoE er innenfor infrastruktur og elektromobilitet. Den underliggende arkitekture...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: EERA Advanced Materials and Processes for Energy Applications

Prosjektet sikrer deltakelse i EERAs forum for etablering av JP på Advanced Materials and Processes for Energy Applications (tidligere kalt Basic Research for Energy). Prosjektet vil sikre formidling og koordinering i forhold til andre norske forskningsa ktører.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Energilagring

SET planen uttrykker en målsetting for Europa om 20 % reduksjon av CO2 utslipp, 20 % andel av energiforbruket fra fornybare kilder, samt 20% reduksjon av energiforbruket innen 2020. Videre uttrykkes en ambisjon om å redusere CO2 utslipp med 60-80 % innen 2050. Gode energilagringsløsninger spi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo