0 projects

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI Economic, Cultural or Political? Conceptions of Citizenship in Processes of EuropConstitution-Making. The Spinelli Projekt, The Maastric

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Illict Images: Contemporary Art Cinema and the Limits of Transgression.

This project explores the forms and functions of transgression in contemporary art cinema, and attempts to come to terms both with the subversive potential inherent in this type of fiction and with the possibilities of emotional response that transgressiv e films elicit from the audience. By exam...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal ...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Women's Education, Labour Force Participation and Investment in Children

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

VET & Culture Workshop: "Working Knowledge, Learning at School - Learning at Work, New Challanges in the Social Organization of Knowledge

Gjennomføring av årlig konferanse for internasjonalt forskernettverk (primært repr fra Finland, Sverige, Tyskland, England og Norge), "Vocational Education and Culture - European Perspectives", med utvidet deltakelse fra norske forskningsmiljøer og et økt antall internasjonale deltakere. Konfera...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nature and science in politics and everyday practices

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Alzheimer's disease in science, politics and everyday life

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Development issues in the design of effective computer interfaces: A case study in computer based-testing and English language

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Decentralisation and the political force of traditional authorites

Prosjektet er en eksplorerende komparativ analyse av variasjon i lokale politiske system i det sørlige Afrika. To sentrale reformprosesser vil bli analysert. Desentralisering og reformer knyttet til tradisjonelle autoriteters posisjon i det lokale selvsty ret. Den avhengige variabel søker å vise ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Technology, Talent and Tolerance in European Cities: A Comparative Analysis

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Usikkerhetsbetraktninger ved rettslig regulering av utvikling, produksjon og distribusjon av transgenetisk fisk

Prosjektet går ut på å undersøke regelverket omkring genteknologi i oppdrettsnæringen i dybden, med tanke på å analysere usikkerhet som et rettslig problem i forhold til transgenetisk fisk, og som et generelt miljørettslig problem. Genteknologi innen oppd rettsnæringen er et naturlig emne for å a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Anglo-American Contract Models and Norwegian or Other Civil Law Governing Law

The project aims at developing knowledge on the function and effect of Anglo-American contractual clauses and their interaction with Norwegian law. Anglo-American models are increasingly applied in contractual practice even if the contract is governed by Norwegian law. This affects most sectors ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teknologi møter kultur: digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter.

Prosjektet skal beskrive endringsprosessene som foregår når vitenskaplige tidsskrifter gradvis gjøres tilgjengelige i elektronisk form. Det vil beskrive de ulike aktørene, strategiene og valgene som ligger til grunn for noe som kan fremstå som en enhetlig og nødvendig teknologisk drevet utvikling...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 12. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Tromsø 7. - 9. januar 2004

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av den 12. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i Tromsø 7.-9. januar 2004. Konferansen finner sted i Tromsø sentrum, og ansvarlig arrangør er Institutt for statsvitenskap, Uiversitetet i Tromsø. Målgr uppen er både forskerrekrutter (dr.polit....

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 26. norske forskermøtet for økonomer 2004 ved NTNU i Trondheim

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Strategisk fakultetsprogram i konkurranserett

Prosjektet tar sikte på å realisere en langsiktig strategi med sikte på utvikling av rettsøkonomisk kompetanse i samarbeid mellom forskere ved Det juridiske fakultet og forskere ved Institutt for økonomi og NHH. Gjennom tverrfaglig forskning på konkurrans erett konkurranseøkonomi vil en ta sikte ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Financial Economics

Midlene skal brukes til å styrke grunn- og anvendt forskning innen finansiell økonomi ved Institutt for foretaksøkonomi, Norges handelshøyskole.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Science/Politics: Boundary negotiations in mandated science

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Variable Pay, Industrial Relations and Collective Bargaining (ECRP-prosjekt)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn

Med politikk menes både autoritativ fordeling av goder og byrder i samfunnet og å skape spillereglene for dette. Med det "ny-liberale" samfunn menes både utviklingen mot å redusere offentlige myndigheters styringsmakt til fordel for markedet og å adoptere en markedets logikk på nye områder, spes...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Childhoods 2005 Oslo: Children and Youth in Emerging and Transforming Societis. Konferanse 22. - 26. juni 2005

Konferansen Childhoods 2005 - Children Youth in Emerging and Transforming Societies avholdes juni 2005 ved UiO. Konferansen bygger på et samarbeid mellom flere fakulteter ved UiO institusjonelt sett, og involverer et samarbeid mellom de fleste fakulteter ved UiO gjennom forskere fra fakultetene. ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

A Question of Decency: a comparative study of reconstructing communities divided by war in Norway and Bosnia-Herzegovina.

I propose to examine how a community reconstitutes itself after a violent rupture of its social organization and political structure that polarized the population into hostile camps. The study will be a contribution to the literature and debate on the dif ferent approaches to reconciliation in po...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Challenging the State: Transmutations of Power in Contemporary Global Realities

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Institutions and Competition in the Norwegian Insurance Industry

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The 18th European Conference in Modern South Asian Studies, Lund University, 6-9 July 2004

...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Variations in Capitalism - Institutions, Culture and patterns of Stratification

Det nasjonale fagrådet for sosiologi i Norge har med jevne mellomrom arrangert fagkonferanser. Formålet har vært opplæring av rekrutter. Doktorgradsstudenter legger fram papers og mottar kommentarer fra seniorkolleger, samt får et tilbud på topp internasj onale forelesninger. Neste konferanse er ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Geografisk Selskaps årskonferanse 2004: Forskning - formidling - forvaltning

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2004-2004

Location: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies

Siden Oslo Summer School ble avholdt første gang i 1992 har skolen etablert seg som en fast institusjon i norsk forskerutdanning innenfor samfunnsforskningen, samtidig som tilbudet i økende grad benyttes av doktorgradsstuderende fra hele Europa. Det vikti gste siktemål er styrket forskerutdanning...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teoriforum-symposium viet grunnlag for (pre)verbal intersubjektivitet i lys av nye funn

Et internasjonal Teoriforum-symposium, viet grunnlag for (pre)verbal intersubjektivitet i lys av nye funn, arrangeres i Videnskaps-Akademiet 3-5. oktober 2004, ti år etter at det første Teoriforum-symposiet ble avholdt i Akademiet med dets støtte og midler fra UiO og UNGFORSK. Resultatene ble utg...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Antropologisk Forening: "Endring, Flyt, Forankring"

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening vil arrangeres i Oslo 7.-9. mai 2004. Arrangører er tre institusjoner i samarbeid: Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo (SAI), Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norsk institutt for for skning om oppvekst, velferd og aldring (N...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo