0 projects

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Optimized Transmitter and Receiver Structures for Wireless MIMO Communications System

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xiukun, kinesisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Transient performance and robystness in switched nonlinear and adaptive control

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Constrained, nonlinear and hybrid control in embedded systems using parametric optimization

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sikker videokommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Molde kommune ønsker å utvikle og prøve ut et system hvor vi kan benytte vårt høyhastighets fibernett til sikker kommunikasjon for helsetjenesten. Dette vil gjøres ved å utprøve en kommunikasjon med video mellom fire utplukkede hesekontor i kommunen. I ne ste omgang ønsker man å knytte denne vide...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Deichman som digitalt flerbrukshus: pilotprosjekt i planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen

Biblioteket har fulgt med på utviklingen innen det som er kalt "digitale flerbruksløsninger". I Sverige og Danmark blir slike løsninger også kalt "folkets hub", digitale flerbrukshus eller elektroniske forsamlingshus. I dette kombineres det fysiske og det virtuelle "rommet"og ressurser som finne...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nonlinear observer design for tight integration of carrier differential GPS (CDGPS) and INS

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Electronic Port Clearance - 2

Prosjektet skal utvikle teknologi som gjør det mulig for skipets bestning å rapportere på en enkel måte i forbindelse med skipsanløp og -avgang. Man skal kunne importere data fra ulike system og eksportere ferdig bearbeidet informasjon for eksempel rappo rter og sertifikater til landbaserte syst...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Pilot project - An Internet robot for Assessing the Accessibility of online content

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Agder

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd

Prosjektet "Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd" inngår i et helhetlig utviklingsarbeid i regi av Follorådet, der utviklingsprosjekter knyttet til regional utvikling (areal, samferdsel, miljø og næring), tj enesteutvikling og administrasjon/forvalt...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Awarded: NOK 51,039

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multispectral Color Imaging

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mobile kommunikasjonssystemer og tjenester. Videreutvikling av et internasjonalt kompetansesenter med sterk regional forankring

Høgskolen i Agder har en veletablert og godt søkt sivilingeniørutdanning i IKT. Utdanningen som fokuserer på mobile kommunikasjonssystemer og tjenester representerer et unikt tilbud i Norge. Til støtte for sivilingeniørutdanningen er det etablert et forsk ningssamarbeid med næringslivet. Partene ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Agder

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOBIDIST

Distribution Innovation (DI) har utviklet første versjon av en elektronisk budbok (eBudbok) for avisdistribusjon, som er tatt i bruk i et pilotprosjekt i distribusjonsapparatet til Aftenposten og Vestfold Distribusjon. Prosjektet "MOBIDIST – Mobil Brukerv ennlig Distribusjon-BIP" skal videreutvik...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

MOBI-Mobilisering

Sintef Media - Eksempelsamling på nettet

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Akuttmedisin - "elæring når det haster"

Gjennom et tidligere forprosjekt foreligger nå en e-læringsmodul innen hjerte-lungeredning/avansert hjerte-lungeredning. Dette prosjektet skal ferdigstille to nye moduler innen fagområdet akuttmedisin: traumer ernæring/intravenøsterapi og væsketerapi Modu lene vil gjøre bruk av videostreaming og ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Quality assured content management (QCM) - knowledge aggregation and sharing related to QCM-processes

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WAIF

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Development of Techniques for Civilian Use of Spaceborne Radar Technology in Earth Mapping and Observation

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

FAMOUS - Framwork for Adaptive Mobile and Ubiquitous Services

...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Instrument for avbildning av prostata

Systemet består av to detektorer som utvikles og bygges i dette prosjektet. Begge detektorer integreres i en gantry setup, kontrolleres og leses ut av et dedikert utlesningssystem. Programvare for billedbehanding som rekonstruerer bilde-strålingen blir og så implementert. Instrumentet vil detekt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Lavkost høykapasitets bakkeradio

Dersom høykapasitets radio skal kunne støtte videre utbygging og vekst i kommunikasjonstjenester trengs det en betydelig kostreduksjon. Vi ser i dag at markedet for aksessløsninger med høy kapasitet begrenses av tilgang på utstyr til en akseptabel pris. R adioløsninger vil i mange tilfeller være ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland