0 projects

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Importance of dietary histidine, iron and zinc concentrations on cataract development in two strains of Atlantic salmon.

There has been an increased incidence of caract development in Atlantic salmon reared under modern fish farming conditions during the last 5 years. The development of cataract not only affects the growth of the fish but acute outbreaks in the sea phase often lead to large mortalities. Besides the...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

"Mye på spill" Tenåringers liv og læring i den videregående skole. (Hovedprosjekt: Kultur-estetisk praksis og velferd)

Prosjektet tar utgangspunkt i et pilotprosjekt om elevstøttemetodikk i den videregående skolen. Metoden anvender dramatiske prosesser til å belyse forhold som tenåringen mener å være påvirket av i sin læringskontekst, med sikte på å styrke elevens læring og velferd i skolen. I forskningsprosjekt...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Doktorgradskurs i "Development Studies"

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Håndheving av Kyoto-avtalen.

The principal objective of the project is to generate a preliminary understanding of the socio-economic impacts of climate change for Norway, with a focus on the energy sector. Secondary objectives are: - To develop a methodology for integrating regio nal climate scenarios and socio-economic ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Tropospheric Chemistry and Climate CHEMCLIM

CHEMCLIM hovedmålsetting er å øke kunnskapen om hvordan utslipp av kjemisk aktive drivhusgasser og partikler påvirker deres fordeling og endring i atmosfæren, hvordan dette påvirker klimaet i forskjellige regioner, foreta en kapasitetsoppbygging gjennom u tdanning av doktorgradsstudenter og postd...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: "Energimarkeder og energibruk/Fornybar energi og energimarkeder" og "Miljøpolitiske virkemidler"

The development of the European gas market. The development of the European gas market is characterised by increased Iiberalisation and an increased number of players on the supply side. The project analyses this development by extending an existi ng energy market model for Europe. The an...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laks...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse. En studie av tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnevern...(dr.grad: E. Willumsen, 75%)

Samarbeid om barn og unge har vært et prioritert område i offentlig helse- og sosialpolitikk de siste 20 årene. Vi har likevel kommet forholdsvis kort i arbeidet med å utvikle gode måter å organisere det tverrfaglige samarbeidet på og å utforme samspillet mellom de profesjonelle og de profesjone...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industriell genetikk og bioprosessteknikk

Det vil bli arbeidet med delprosjektområder som har direkte betydning for de involverte bedrifter. Forhold som må vektlegges ved utvikling av høyekspresjonssystem for produksjon av rekombinante proteiner til kommersielle formål er i første rekke: Uttrykke t av proteiner må ligge på svært høye niv...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et o...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av geners betydning for agressivitet og frykt hos hund

Norsk Kennel Klub ønsker kompetanseoppbygning om mekanismer som påvirker nedarving av ulike atferdsegenskaper for å kunne avle fram fram hunder til størst mulig glede og nytte for den enkelte hundeeier og samfunnet for øvrig. Prosjektet vil fokusere på ag gressivitet og frykt pga den store betydn...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Reproduction and Breeding in Marine Fish

A stable and predictable supply of gametes of defined quality is a major bottleneck in the production of marine fish, and the development of breeding programs. The proposed Strategic Institute Program aims to increase the knowledge on reproductive physiol ogy during final maturation and spawning ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Grunnleggende molekylære responsstudier av torkstress i en gymnosperm

I store regioner av Norge blir gran regelmessig utsatt for tørke. Tørke kan i seg selv gi opphav til skader, men oftere bidrar tørken med å gjøre trærne mer mottakelige for andre former for stress. Det er velkjent at angiospermer, som en respons til tørke , aktiverer et antall nye gener som en vi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Robust Numerical Methods for partial Differential Equations

During the last decades numerical simulations has become an indispenisble tool in science and engineering. In particular numerical approximations of partial differential equations are frequently an important ingredient in the design of such programs. Nume rical approx. of partial differential equ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Socio-economic Impacts of Climate Change in Norway: A Pilot Study

The principal objective of the project is to generate a preliminary understanding of the socio-economic impacts of climate change for Norway, with a focus on the energy sector. Secondary objectives are: - To develop a methodology for integrating regio nal climate scenarios and socio-economic ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Collaboration on Climate Research Interne samfinansieringer med 145069/720 Klima og 145070/700 Fond-utstyr

We propose to establish the Bjerknes Collaboration as an advanced research group. The University of Bergen, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center, and the Institute for Marine Research have formally agreed to establish a joint climate researc h unit, the Bjerknes Collaboration, locat...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Inngående forskermobilitet - NIFU engasjert i oppdrag for Nordisk Ministerråd Fra 2004: Videre analyse av data

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smolting in Atlantic salmon

The proposed programme seeks to integrate basic strategic research, with emphasis on advanced molecular, physiological and immunological methods, with a deeper understanding of the mechanisms of environmental regulation of the parr-smolt transformation of Atlantic salmon. The programme integrat...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solskjerming som miljøtiltak

Hovedprosjektet knyttes opp til nybyggprosjekter, rehabilitering og drift av eksisterende bygg. I tre ulike case vil det fokuseres på ulike faglige temaer. For hvert av delmålene følger et delprosjekt der målet skal oppnås, og det arbeides med hvert delmå l i flere case. Rolle: Leverandørene vil ...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Bærekraftig bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet.

Det siste hundreåret har medført store endringer i landbrukets utnyttelse av utmarksarealene. Siden 1920 og fram til i dag har det skjedd en kraftig økning i antall sau på utmarksbeite (særlig i høyfjellet), uten at de økologiske konsekvensene er kjent. P rosjektet skal klargjøre sentrale spørsmå...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

REFORM97-Evaluering av Reform 97

Organisering av spesialundervisning i kjølvannet av reform97: Nye arbeidsformer - nye løsninger?

Et av elementene i Reform 97 er at det åpnes for å ta i bruk et bredere spekter av arbeidsformer i opplæringen. Tema-arbeid skal innføres fra 1. klassetrinn, og prosjektarbeid fra 5. klassetrinn. En slik endring vil kunne endre premissene for organisering av undervisning også for elever som oppf...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Framtidsorientert identitetsutforming blant ungdom i ulike oppvekstmiljø

Identitet og livsmening er i ungdomsfasen - spesielt i (post)moderne tid - en sentral eksistensiell utfordring som også bør være velferdsstatens ansvarsområde. I prosjektet betraktes ungdom som handlende og velgende konstruktører av sine liv, med eller im ot samfunnsmessige normer. Samtidig føres...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine algal toxins, ecology, analysis and toxicology

For a new shellfish industry to be successful more knowledge and high competence is needed with respect to algal toxins.Establishment of advanced analytical methods for the identification and quantification of the relevant toxins will be a key issue. In c ollaboration with international partners ...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Salmon Genome Project (SGP)

Genome projects in farm animals aim at identifying genes or areas of the genome responsible for traits of economic importance in order to implement this into breeding and management of the genetic resources. This project will develop the basic tools neces sary to introduce modern genetic techniqu...

Awarded: NOK 44.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Isolation of apoptosis-modulating substances from marine micro-organisms; exploitation as cell biology reagents and drugs

Prosjektet har som mål å utnytte mikro-organismer, primært fra fjordområder, til å fremstille bioaktive substanser. Prosesskjeden er: Framskaffe ca 40 isolater fra Vestlandsfjorder, produsere biomasse for ekstraksjon, teste for biologisk aktivitet, storsk ala-biomasseprodusksjon av relevante isol...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

Prosjektet inneholder en omfattende empirisk kartlegging av marginalisering i forhold til arbeid og utdanning i ungdomsårene, og en statistisk analyse av faktorer som påvirker marginaliseringsrisikoen. Prosjektet vil også undersøke om det er slik at en uh eldig debut på arbeidsmarkedet i ungdomså...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og legemiddelsektoren

The aim of the project is to explain how the extraordinary results of the Cuban biotechnology inititative in the health and pharmaceuticals sectors have been achieved. In particular is it of interest to understand how a poor traditionally primary commodit y producing Third World country establish...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2009

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsinstrument

Det har vist seg vanskelig å dokumentere gode behandlingsresultater når det gjelder alvorlige atferdsvansker hos barn og unge. Dette kan dels sees i sammenheng med at det har vist seg vanskelig å finne egnede tiltak for gruppen. Dels kan det sees i sammen heng med de metodiske vansker som knyttes...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland