0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Medical device software development for online automated cancer DNA biomarkers screening directly on the patients by FEW-FTIR spectroscopy

Development of FEW-FTIR (fiber optic evanescent wave Fourier transform infrared)spectroscopy as a medical device is essential for achieving the outcome of the project, so as a software development for FEW-FTIR spectroscopy as a medical device. For that, R & D is required together with certificat...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av EU søknad HoDEPS,Horizon 2020,FoF 5 - Innovative product-service design using manufacturing intelligence

Formålet med prosjektet er å utvikle nye livsløpsdekkende produkttjenester og kunnskapsfordeling mellom involverte aktører med særlig vekt på produksjonsprosessene. Samarbeidsplattformer, metoder og tjenester for effektiv deling av produksjonsdata, kunnsk ap og metoder vil bygges og tilpasses. De...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeide EU søknaden TOPSCENE, Horizon 2020, Leadership in enabling and industrial technologies. FOF 5 Smart Cyber-Physical Systems

Formålet med prosjektet er å utvikle nye tilnærminger og metoder, samarbeidsplattformer og tjenester for bygging og drift av plattformer for cyber-physical systems. Tilnærming, plattform og metoderammeverk vil også kunne tilpasses og anvendes på andre omr åder med behov for bedre støtte til samar...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Søknad-H2020 2014

Så hvorfor er det ingen gode løsninger i dag? Dagens e-post benyttes av alle i dag. Systemet har ikke endret seg nevneverdig siden tidlig i 1990 og vi mener at elektronisk meldingstjenester må fornyes. Dagens kommunikasjon- og samhandlingsverktøy bidrar t il digitalt anarki. Virksomhetskritisk k...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Title: Development and commercialization of Graphene based silicon anodes for high energy Li-ion batteries (GraStore)

The objective of the project is to develop a nanocomposite anode material based on silicon and Graphene which delivers exceptionally high energy density in a Lithium ion rechargeable battery. The most critical R&D challenge towards the establishment of t his project is to have sufficient scienti...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mixture experiments: refinement of the common assessment group with less animal testing

See attachment

Awarded: NOK 66,070

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene scaffolds for stem cells

Det skal utarbeides en søknad i samarbeid med Neurokonsilia i Spania koordinert av Dr. N.Rodriguez Losada. Det skal også utarbeides en konsortieavtale. Arbeidet med søknaden vil som grunnlag kreve en del litteraturstudier, faglige diskusjoner/møter og sk riving. I tillegg kommer arbeid med konso...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Fluid Dynamic Booster Pump, som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Fluid Dynamic Booster Pump, som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner. Det fysiske prins ippet (Lorentz lov) som boosterpumpen er ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for UiT under PES2020-ordningen for 2014

UiT Norges arktiske universitet har mål om å øke omfanget av eksternt finansiert virksomhet, herunder deltakelse i Horizon 2020. UiT har de siste par årene hatt en stor økning i antall innsendte søknader til FP7, fra omtrent 20 søknader per år til over 40 søknader i 2013. Samtidig har etterspørs...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES - Prosjektetableringsstøtte Uni Research AS

Det vises til prosjektsøknad i vedlegg

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad fra UiA om rammebevillig av PES-midler 2014

PES midler til generering av EU midler på UiA

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning for 2014; Nansensenteret

Nansensentert har vært/er involvert i ca. 113 EU finansierte prosjekter, hvorav senteret har koordinert eller koordinerer 45 prosjekter. En rekke FP7 prosjekter er nylig avsluttet og for tiden deltar senteret i 11 FP7 prosjekter, hvorav de koordinerer ett . For Nansensenteret er det en rekke nye...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

UiS har fått tilslag på 18 søknader til FP7 og vi ser at vi i større grad nå kan være koordinator i søknader. Dette stiller også større krav til å avsette resurser i forhold til arbeidet med søknadene og vi må i større grad oppmuntre til deltakelse på vik tige europeiske arenaer. I slike proses...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte for Bioforsk i 2014

Bioforsks ambisjon og strategi for 2014 når det gjelder deltakelse i europeiske FoU-prosjekter har vært, siden etableringen i 2006,at Bioforsk gjennom implementeringen av sin fagstrategiske plan skal bli en markant aktør internasjonalt på prioriterte fago mråder. Bioforsks visjon for internasjon...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2014

PRIO's (soon to be completed) strategy for 2014-2017 will emphasize the importance of increasing PRIO's participation in projects funded through the European Commission's Horizon 2020 R&D programme. The RCN's Project Establishment Support framework grant that PRIO has received over the last year...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning UiN

Prosjektetableringsstøtten skal gå til å dekke støtte til aktiviteter som skal stimulere til økt deltakelse og økt innvilgesesprosent i Horisont 2020. Prosjektet skal dekke kostnader for enkeltforskere og grupper som er i prosess men som ikke har midler til å gjøre det ekstra tiltaket som kan ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringstøtte H2020- IRIS

IRIS har et nært samarbeid med ulike industriaktører og stiller derfor sterkt i forholdet til den økende industri involvering i det nye forsknings og innovasjonsprogrammet (H2020). IRIS deltar innen EERA CCS og EERA geotermisk, og derfor godt posisjoner t i forhold til søknader innen dette felt...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for researchers in Helse Bergen to prepare applications for Horizon 2020

Irrelevant

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IFE-Rammebevilgning for PES2020 in Horizon 2020

The details of the application is described in the attached document.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2014-NTNU

NTNU prioriterer høyt å øke deltagelsen i Horisont 2020 i forhold til deltagelsen i 7. rammeprogram. PES-ordningen inngår som et viktig element i vår handlingsplan for deltagelse i H2020. PES-midler skal brukes aktivt til å stimulere til, og kvalitetssikr e søknader som sendes inn med deltagelse ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2014, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse og jordobservasj on.

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

UiO-PES2020 - UiOs prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020

UiO-PES2020 er UiOs prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020. UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Hvert år søker UiO Norges forskningsråd om en rammebevilgning innenfor PES2020-ordning. Dette danner grunnlaget for UiO-PE S2020 hvor UiOs ansatte søker støtte for ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjektetbleringsstøtten skal brukes til å utarbeide prosjektforslag fra NMBU rettet mot utlysninger fra H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020 i 2014.

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative carbon electrodes based on graphene as electrodes of high energy supercapacitors

Supercapacitors is a promising energy storage alternative for its application in hybrid and electric vehicle due to their higher power density in comparison with other energy storage system. However, supercapacitors are not yet ready for the open road bec ause they charge and discharge quickly, t...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2013-2014

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Cities Lighthouse Project

Prosjektet har til hensikt å levere søknad om støtte til et Fyrtårnsprosjekt under H2020 - energi - smarte byer og samfunn. Fyrtårnsprosjektet er et storskalaprosjekt for byer og samfunn hvor eksisterende teknologi og nær-markedet-teknologi integreres p å en innovativ måte. Prosjektet det søk...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

LTX-109 for the treatment of diabetic foot infections.

The main deliverable will be to provide solid evidence that there is a potential clinical efficacy of LTX-109 in treating infected diabetic foot ulcers. This will be done through a rigorous, well-designed, randomised controlled clinical trial which will thus comprise the main Work Package. Foll...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad-Eurostars Mars 2014

Så hvorfor er det ingen gode løsninger i dag? Dagens e-post benyttes av alle i dag. Systemet har ikke endret seg nevneverdig siden tidlig i 1990 og vi mener at elektronisk meldingstjenester må fornyes. Dagens kommunikasjon- og samhandlingsverktøy bidrar t il digitalt anarki. Virksomhetskritisk k...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart, green and integrated transport

Hovedprosjektets overordnede idè, mål og relevanse er siktet mot Horizon2020, Waterborne; "A modern, safe, secure and resource efficient waterborne transport system, encompassing deep sea shipping, coastal shipping around Europe and the use of the inter nal waterways, is an essential requiremen...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2013-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOA skal sende inn fem koordinerte søknader innenfor Societal Challenges i 2014 og en koordinert søknad til utlysningen Science with and for Society. Vi vil være partner i fire innenfor Societal Challenges. I tillegg planlegger vi å sende inn to søknader om individuelle stipender til Marie Sklo...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2014_OUS

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Innlandet