0 projects

HELSESAM-Helse og samfunn

Romsåsprosjektet. Diabetes og hjerte-/karsykdom i en multietnisk befolkning i Oslo øst -en livsstilsintervensjosstudie

Romsåsprosjektet startet i 2000 med en helseundersøkelse utført av SHUS i Romsås og Furuset bydeler, med spørreskjema, fysisk undersøkelse og blodprøver. Helseundersøkelsen skal gjentas i 2003. 1 mellomtiden foretas en livsstilsintervensjon med hovedvekt på å fremme fysisk aktivitet i bydel Roms...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Model estimations of the present and future N2O emissions from soil plant systems in the north - feedbacks in climate change

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of androgen-independent prostate cancer-molecular mechanisms.

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Saueavl med kunstig sædoverføring.

Veterinære restriksjonar, først som følgje av mædiutbrot og seinare ytterligare aktualisert med scrapie, har skapt ein ny situasjon for avlsarbeidet på sau. Vêrar kan i hovudsak ikkje lenger flyttast mellom avlsgrupper (vêreringar), og i dei hardast ramma områda skal desse avlsgruppene ikkje ver...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Farmakologisk karakterisering av vekstfaktoreffekter på transkripsjonsfaktor og apoptoseinitiator NGFI-B

NGFI-B er medlem i steroid/thyroid reseptor-familien (nukleær-reseptor-familien), og blir indusert i PC12-celler av nervevekstfaktor (NGF, derav navnet NGFI-B) og en rekke andre vekstfaktorer, bl.a. EGF. NGFI-B induserer apoptose ved å translokere til mit okondriene og fremme cytokrom c frisettin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Nitrate reductase and the biological clock

Different transgenic and mutated plants altered in the nitrate reductase (Nia) genes or central clock genes will be investigated. The data will be evaluated with the help of kinetic/mathematical models to test for the possible influence of a centra l clock on NR expression as opposed to

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Policy regimes, Efficiency and Distribution

Som følge av økende internasjonal integrasjon utfordres nasjonal styring av frie strømmer av varer, kapital og teknologi. Forskjeller mellom nasjonale reguleringer kan skape "reguleringskonkurranse" ved at land med mindre strenge reguleringer tiltrekker s eg produksjon eller kapital. En frykt er ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Private Rights and the Development of Public Law: Property Ownership in the Russian Federation

The project recognises that the acquisition and utilisation of property rights has taken place neither in the sphere of private or public law but the ill-defined remnants of Soviet law. This opens up previously unexplored dimensions, explaining the failur e to legislatively transplant Western not...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate from tree-rings of Scots pine in northern Norway - towards millennial series

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Scavenger-endotel

Scavenger-endotelet spiller en sentral rolle i leverens fysiologiske og patofysiologiske funksjoner hos menneske. Denne høyt spesialiserte populasjon av endotelceller er uvanlig aktive i reseptor-mediert endocytose, og utgjør sammen med levermakrofagene ( Kupffercellene) kroppens klart største og...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nye samlivsformer, velferdsmessige utfordringer

Inngående kunnskap om samlivsmønstre er et viktig premiss for utformingen av effektive, funksjonelle og legitime velferdstiltak. Slik samlivsmønstrene har endret seg i de siste tiår, er det et påtakelig behov for ny og mer detaljert kunnskap. Konsekvensen e for barns oppvekstforhold er i denne sa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Overføring av IPN-virus fra stamfisk til avkom

Smitteoverføring fra foreldrefisk til avkom (vertikal smitteoverføring) er påvist for ekkerøye og regnbueørret uten at mekanismen er avslørt. Uten sikre kunnskaper om en slik overføring av IPN-virus hos atlantisk laks, har det ikke vært gode nok argumente r for å investere i effektiv stamfiskkont...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Power Generation with CO2 Capture - Extension

...

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pitch-kontroll sensor for rotorblader på vindturbiner

Fase 1 i prosjektet vil bli gjennomført for å dokumentere viktige driftsparametre på vindmøller. Dette vil være parametre som strekk- og torsjonsbelastninger på rotorbladene samt torsjon/moment på hovedakselen inn til gearet. Ved å analysere slike måledat a og sammenligne dem med vanlige driftspa...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Hormonforstyrrende effekter av miljøgifter i produksjonsvann fra oljeinstallasjoner

Prosjektet fokuserer på langtidseffekter av alkylfenoler som forekommer i produksjonsvann fra oljeplattformer på fisk og følger dermed opp nylig gjennomførte undersøkelser på torsk ved Havforskningsinstituttet. Første del av prosjektet omfatter videreutvi kling av metoder for analyse av alkylfeno...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling og kapabilitet - Et bokprosjekt

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Prosesserte slaktebiprodukter som råvare i fôr til hund og katt.

Felleskjøpet er en betydelig produsent av tørrfôr fôr til hund og katt. Fôret er hovedsakelig basert på norske råvarer, man når det gjelder animalske protein- og fettråvarer bortsett fra fiskemel, ser vi oss tvunget til å anvende importerte råvarer. Dette på grunn av at tradisjonelt norskproduse...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bioactive phytochemicals (flavonoids) in fruit and vegetables: storage, processing and rapid sensor-based analytical methods

The population in northern Europe, and especially in Norway, has a very low comsumption of fruit and vegetables. There is substantial evidence that a large intake is related to a reduced risk of cancer and cardiovascular diseases, probably because fruit a nd vegetables contain bioactive constitue...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Biokjemisk karakterisering og konservering av krill og amfipoder

Utnyttelse av zooplankton fra de store havområder kan i fremtiden gi et viktig bidrag til den økende etterspørsel etter marine fôrmidler til akvakultur-næringen. Når dette vil skje, avhenger av avklaringer omkring ressursgrunnlag, fangstteknologi og forva ltning. Vi antar at storskala fangst av z...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Familiestrategier og individuelle valg ved barns giftermål, etablering og flytting i et norsk bondesamfunn på 1700- og 1800-tallet

Avhandlingen presenterer en statistisk analyse av hva som påvirket tidspunkt for giftermål og valg av ektefelle i Rendalen, Norge, i perioden 1750-1900. Hensikten med avhandlingen var å studere beslutninger om giftermål i en sosial kontekst og i et famili eperspektiv. Bidraget fra avhandlingen er...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Kosthold, kosttilskudd og slanking - hvordan forklare ulikheter blant ungdom?

Formålet med prosjektet er å identifisere faktorer på ulikt nivå (individ, skole, kommune) som forklarer variasjon i kosthold, kosttilskudd, måltidsmønster og slanking hos ungdommer i 15-16-årsalderen, samt å utdype funnene med ungdommers egen forståelse av fenomenene. Analytisk forskning omkrin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Behandling av tvangslidelser (OCD) hos barn og ungdom

80 barn/ungdom med OCI) inngår i prosjektet. Design for studien er: Fase 1 (0.-12. uke): <.zeta.>pen utprøving med sertralin i økende dose (50-200 mg/dag) i løpet av 12 uker. Fase 2 (13.-24. uke): Inndeling i: - Fortsatt sertralinbehandling (alene) hos pasienter med betydelig bedring (CGI ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske innsjøer - ny kunnskap som grunnlag for risikovurderinger

Cyanobakterier (blågrønnalger) forekommer i nesten alle innsjøer i Norge. Mange arter i våre vannforekomster produserer toksiner. Masseutvikling av toksinproduserende cyanobakterier forekommer særlig i eutrofierte eller middels næringsrike innsjøer, og me dfører risiko for giftproduksjon med kons...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra parallellkorpus til ordnett

Prosjektets mål er å videreutvikle og utprøve en metode, utviklet av professor Helge Dyvik, for å avlede ordnett (semantiske nettverk, "concept nets") automatisk fra oversettelseskorpora. Ordnett er en språkteknologisk ressurs av stadig økende betydning o g har flere språkteknologiske anvendelser...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Approaching a limit: politics, kinship and land rights in the wake of demographic challenges on Mota, Banks Islands, Vanuatu

På den lille øya Mota i Melanesia har de tradisjonelle maktstrukturene på det nærmeste forsvunnet. Dette var en konsekvens av eldre lederes motstand mot innlemmelse av nye medlemmer i det hierarkiske mannssamfunnet Suqe, som førte til at den politiske rel evansen av den hemmelige kunnskap som ble...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunstimulerende behandling ved HIV infeksjon og andre immunsviktsykdommer

Lauras AS har til formål å frambringe et produkt som reverserer immunsvikt hos HIV-pasienter og stimulerer immunsystemet. Det er forventninger om at slik behandling kombinert med terapi rettet mot viruset og terapeutisk vaksinering vil bidra til at kroppe ns eget immunforsvar kvitter seg helt med...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo