0 projects

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk landbruk i en brytningstid: Næringsinteresser, politiske institusjoner og beslutningsprosesser.

Denne studien av utvalgte beslutnings- og forhandlingsprosesser i norsk landbrukspolitikk viser at politikkutformingen kjennetegnes av at politikken har blitt utformet innen rammene av stabile og fleksible institusjoner. Avhandlingens hovedkonklusjon er a t de institusjonelle rammene i stor grad ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasj...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Policy Analysis for Norway using the CAPRI Moddeling System.

NILF has decided to continue as part of the CAPRI network and the further development of the CAPRI modelling system. This project aims at applicating the CAPRI modelling system to policy analysis for Norway, according to for example: 1. changes in the agr icultural policy in Norway according to t...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Det japanske markedet for lakseprodukter.

I prosjektet undersøkes markedsstrukturen for laksefisk i Japan. Laksemarkedet i Japan er det største i verden, og også det markedet hvor flest typer laksefisk fra flest forskjellige produsentland kan konkurrere. Japan er også det største importland både for norsk laks (selv om EU samlet er størr...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Marked og distribusjonsutfordringer innenfor grøntproduksjon.

Dagens omsetningssystem for potet og grønnsaker i dagligvarehandelen er i realiteten styrt av grossistkjeder som alle er sterkt volum og transportorientert. Dette gjør at produsenter med lavt produksjonsvolum som følge av gårdsstørrelse eller alternativ p roduksjonsregime (økologisk), og/eller pr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

MARKSAM-Marked og samfunn

Planlegging og vern i sjø.

Formålet med prosjektet er å studere betingelser for forvaltning av sjøområder som både ivaretar hensynet til naturbasert næringsutøvelse og naturverdier. Søkelyset rettes mot betydning av nærhet mellom forvaltning og brukere av sjøområder. Vi tar utgangs punkt i en hypotese om at samråd mellom u...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsovervåkning i fiskeindustrien: En undersøkelse av topp- og mellomlederes eksterne relasjoner.

Norsk fiskeindustri er en næring der fleksibilitet er kritisk for bedriftenes lønnsomhet og overlevelse. Når omgivelsene er turbulente er det spesielt viktig å fange opp, tolke og reagere på endringer i markedsforhold. Å framskaffe forskningsbasert kunnsk ap på hvordan bedrifter faktisk forholder...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Bio-økonomisk modell for samproduksjon av skog og elg.

Modellere optimal forvaltning av skogarealet med hensyn både på virkeproduksjon og produksjon av elg innenfor helårs leveområdet for elgstammen. Begge produksjoner resulterer i flere produkter som kan kombineres på forskjellige måter. Det er et konkurrere nde forhold mellom produksjonen. Mer inte...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Vitenskap og næringsutvikling.

Prosjektets siktemål er å bidra til å utvikle et analyseverktøy for relasjonene mellom vitenskap, forvaltning og næringsutvikling tilpasset situasjoner der disse relasjonene er åpne, ubestemte og ikke-hierarkiske. Det sentrale fokus i prosjektet er relasj oner og prosesser mellom vitenskapelige o...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Kjøpskriterier og leverandørvalg i Russland. En undersøkelse av kjøpsadferd blant russiske foretak i markedskanaler for sjømat.

Sjømarkedet i Russland er interessant for norsk fiskeeksportører, men det er rekke forhold som gjør markedsarbeidet komplisert og risikofylt. Mye av dette kan tilskrives overgangen til den russiske markedsbaserte økonomien. Et hovedproblem for bedriftene i Russland er at ”omgivelsene” – de instit...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

En markedsmodell for optimal forvaltning av fornybare ressurser.

Målsettingen med prosjektet er å videreføre og videreutvikle en eksisterende modell for optimal forvaltning av fornybar ressurser og gjøre den om til en markedsmodell. Det som skiller denne modellen fra de fleste andre er graden av økonomisk realisme ved at den er spesialdesignet, ulike produktfu...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2001.

Prosjektet skal utvikle og analysere en nasjonal strategisk utviklingsmodell for jordbruksvare sektoren som tar sikte på å bidra til å gjøre sektoren mer konkurransedyktig i det norske og det europeiske markedet. Prosjektet skal analysere/løse praktiske o rganisatoriske regulatoriske, strategiske...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat I.

Hovedmålet er å heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukeroppfatninger om sammanhengen mellom pris og kvalitet på matområdet.

Parallelt med at forbrukerne uttrykker sterke preferanser i retning av norske matvarer og ønsker at norsk landbruk skal opprettholde på minst samme nivå som i dag, uttrykker de også ønske om billigere matvarer. Dette kan oppfattes som to motstridende ønsk er. For at man skal kunne betrakte dette ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Betydningen av WTO og regionalisering for norsk fiskeeksport.

Prosjektet vil analysere betydningen av handelspolitiske rammevilkår i WTO og regionale handelsblokker fore norsk produksjon og eksport av fisk. Prosjektet tar sikt på å frambringe kunnskap som er nyttig for utforming av handelspolitikk og eksportfremmend e tiltak, og som er nyttig for bedriftene...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Preferanser, fiskeforbruk og helse.

Medisinsk forskning har påvist sammenhenger mellom helse og matforbruk, spesielt som en følge av velferdssykdommer (kreft, hjerte/kar, diabetes etc.) Forebygging av helseskader gjennom riktig kosthold er billigst og mest effektivt. Endring av forbruksmøns teret i mer helsemessig ønsket retning sk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Barn og ungdoms preferanser og innflytelse i valg av fisk og fiskeprodukter.

Prosjektet er bygd opp av to delprosjekter hvor vi har valgt å analysere barn/ungdom ut fra to ulike markedsperspektiver; som et eget primærmarked og som et innflytelsesmarked. Den første studien legger vekt på å forklare og forstå barn og ungdoms prefera nser for fisk og middagsretter gjennom en...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

Forholdet mellom det økologiske og det konvensjonelle landbruksmiljøet i Norge og Danmark syne å være av særs ulik karakter. Mens det økologiske og det konvensjonelle miljøet i Norge synes som å ha fulgt det vi kan betegne som en samarbeidslinje, har man i Danmark i større grad fulgt en konfronta...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Offentlig planlegging, bærekraftig forvaltning og naturbasert næringsutnyttelse

Formålet med prosjektet er å studere betingelser for forvaltning av naturområder som både ivaretar hensynet til naturbasert næringsutøvelse og naturverdier. Søkelyset rettes mot betydning av nærhet mellom forvaltning og bruker av naturområder og ressurser . Vi tar utgangspunkt i en hypotese om at...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukernes holdninger i forhold til valg av produkter fra jordbruk og fiskeri.

Prosjektet skal kartlegge forbrukeres preferanser og holdning knyttet til valg av varer fra fiskerinæring, jordbruksnæring og kjøttproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å kartlegge utviklingstendenser på disse områdene. Vi vil samtidig være opptatt av å te ste i hvilken grad forbrukeres preferanse...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av mulige utfall av WTO-forhandlingene.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starter opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen er i utgangspunktet at forhandlingene skal være avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betyd ning for rammebetingelsene for norsk land...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Fellesressurser og allmenningsretter: Muligheter og utfordringer forbundet med ny næringsutvikling i utmark

Den økende bruken av norsk utmark til økende press på allemanns- og allmenningsrettigheter. Dette reiser spørsmål knyttet til sosiale/kulturelle konflikter, sosial og ressursmessig bærekraft, livskvalitet i bygdene og potensialet for næringsutvikling. Prosjektet belyser hvilken rolle allemanns- o...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Innlandet

MARKSAM-Marked og samfunn

Multifunksjonalitet i landbruket - grunnlag, mekanismer og virkemidler.

Utgangspunktet for prosjektet er WTO-avtalen fra 1994 som sier at senere forhandlinger om reduksjoner i handelshindringer skal ta hensyn til ”non-trade concern”. I forhold til landbruket har dette ledet fram til behovet for drøfting og analyse av landbruk ets multifunksjonalitet. Det multifunksjo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

The closing of the Norwegian commons - fisheries management in Norwegian fisheries 1930-2000

Lukking av det som betegnes som fiskeriallmenningen har vært et sentralt stridsspørsmål i Norge, spesielt i de ti sist årene. Mens noen ser dette som et politisk overgrep overfor fiskere med hevdvunne rettigheter, vil andre framstille prosessen som en nat urlig følge av teknisk rasjonalisering, h...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Virkning på norsk skogsektor av endringer i sentrale rammevilkår

Den norske skogsektoren (dvs. skogbruk og skogindustri i Norge vurdert samlet) operer innenfor rammevilkår som i dag er under sterkt press som kan endre seg raskt. Disse rammevilkåra er delvis internasjonale (f.eks internasjonale avtaler om biodiversitet, handel, regulering av klimagassutslipp),...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 1999-2005

Location: Akershus