0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A highly efficient and stable electrode for solar-driven water electrolysis, interrogated by advanced operando and in situ techniques

Soldrevet vannsplitting er en elegant måte å lagre naturens vekslende sollys i form av kjemiske bindinger, i dette tilfellet som fornybar hydrogengass. En nøkkelkomponent i en lysdrevet vannelektrolysecelle er anodeelektroden, som må aktiveres av sollys og samtidig frigjøre oksygengass ved oksida...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

From Empiricism via Fundamentals to Improved Performance of Proton Ceramic Electrochemical Cells

Proton-keramiske elektrokjemiske celler (PCECs) representerer en fremvoksende teknologi for kostnadseffektiv elektrokjemisk energikonvertering, deriblant stasjonær energilagring, kraftproduksjon og produksjon av fornybare kjemikalier og brensler. Utviklingen den siste tiden har resultert i signif...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced Manufacturing of Zn electrodes for Rechargeable Zn-air Batteries (AMAZE)

Sink-luft batteriet er et halvåpent batteri som tar til seg luft og produserer elektrisitet ved at oksygen fra luften reagerer med vann og sinkmetallet. Batteriet er miljøvennlig ettersom det i hovedsaklig består av sink ob bruker oksygen fra luften som er tilgjengelig og gratis. Ved å bruke oksy...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Stabilising Conversion Anodes with Solid Molecular Ionic Composite Electrolytes for Solid State Lithium Ion Batteries (SMICE-Li)

SMICE-Li-prosjektet ønsker å forbedre to av komponentene i Li-ionebatterier: anoden og elektrolytten. SMICE-Li-prosjektet vil fokusere på å utvikle alternative anodematerialer, kjent som "konverterings-legering elektroder", for så å koble de med en helt ny type elektrolytt kjent som en fast molek...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

High-throughput alloy design of superior thermoelectric materials (Allotherm)

En av de viktigste utfordringene i samfunnet er å gi bærekraftig og sikker tilgang til energiressurser for alle. Den største uutnyttede energikilden er varme; mer enn 60% av det globale energiforbruket går tapt som varme, og store primærkilder som sol og geotermisk varme utnyttes i liten grad. Te...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

H2 production at IntermediAte temperAture

I AH2A prosjektet har SINTEF og UiO sammen med internasjonale partnere jobbet med å utvikle en protonledende elektrolysør med driftstemperatur på 600 °C for produksjon av hydrogen ved hjelp av varme og damp fra jordvarme og solenergi, eller spillvarme fra industrianlegg. Cellene består av tynne, ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

I overgangen fra en fossilbasert til en fornybar energiøkonomi står vi overfor flere utfordringer knyttet til energilagring. Elektrisitetsproduksjon fra fornybare kilder varierer med tid, og produksjon er ikke koordinert med etterspørselen. For å kunne utnytte den genererte elektrisiteten er det ...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process

Hovedmålet i iSWEGS prosjektet har vært å utvikle CO2 sorbenter (faste materialer som fanger utvalgte gassmolekyler ii en blanding) for å gjøre en sorbentbasert prosess for hydrogenproduksjon mer effektiv og lønnsom. I prosessen vi har jobbet med (SEWGS; sorbent enhanced water-gas shift process, ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Shaping of advanced materials for CO2 capture processes

Karbonfangst og-lagring (CCS) er en av de teknologiske løsningene for å de-karbonisere energimarkedet samtidig som det gir sikker energiforsyning . Så langt er kostnaden for CCS dominert av kostnadene knyttet til CO2- fangst prosessen, noe som er grunnen til at innovative fangst-teknikker bør utv...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

CATalyst transformations and LIFEtime by in-situ techniques and modelling (CATLIFE)

I mange industrielle katalyse- og separasjonsprosesser er krystallinske mikroporøse materialer (zeolitter), med et nettverk av porer på nanostørrelse, viktige. På åttitallet viderutviklet silisiumaluminiumfosfor varianter av disse (kalt SAPO materialer) med mange interessante egenskaper hvor noe...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Impurity control in high performance multicrystalline silicon

I prosjektet har vi bygd opp en omfattende forståelse av hvordan forurensninger i høykvalitets multikrystallinsk silisium (HPMC-Si) fordeles i materialet gjennom produksjonsprosessen, fra silisium til solcelle, og hvordan de påvirker solcellens virkningsgrad. Målet har vært å finne måter å påvirk...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * Mø ter i Science, Technology & Applications ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP - EGBU

Norge har i dag en teknologisk ledende rolle i olje- og gassproduksjon hvor utvikling og leveranser av spesialutstyr til boring og brønn er en viktig faktor. Dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn i utviklingen av nye teknologier og materialer for geotermisk energi. Riktig fokusert bør e...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Use of natural gas in production of Titania slag, Silicon and Ferroalloys is a part of the industry's long-term innovation work regarding new and sustainable processes. Substitution of coke or coal by natural gas reduces the CO2 emissions in the productio n itself, and it also reduces the disadva...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Norwegian-Chinese battery network

With the increasing awareness of global warming issues, the renewable energy technologies, have received tremendous attention recently, and is identified as one of the prioritized areas for the infrastructure call. Various battery technologies are a consi dered crucial components in the future en...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Robust Advanced Materials for metal Supported SOFC

The RAMSES project aims at delveoping an innovative high performance, robust and cost effective Solid Oxide Fuel Cell based on the Metal Supported Cell concept i.e. the deposition of thin ceramic electrodes and electrolyte on a porous metallic substrate. By considering advanced materials tailore...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fundamental Modelling of fluctuating particle motion in Chemical Looping Combustion reactors using a Lagrangian approach

Chemical Looping Combustion (CLC) is a new emerging technology designed to reduce the cost of CO2 capture. This technology incorporates fluidized bed multiphase reactors. The particles used within these reactors exhibit fluctuating motions that occur on s cales which are too small to be simulated...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i Styret for Forskningsforeningen N.ERGHY

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, på totalt 1 milliard Euro fra 2008 til 2013, representerer et betydelig potensial for norske FoU-miljøer og industri innen området. Allerede etter 2 utlysninger (2008 og 2009) er norske FoU-institusjoner en gasjert i 6 prosjekter. De tre offisiell...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Katalysatorutvikling for formaldehydproduksjon - Forprosjekt

K. A. Rasmussen AS og SINTEF ønsker å avklare muligheten for å utvikle nye katalysatorer for fremstilling av formaldehyd fra metanol. Dagens teknologi har visse svakheter, og formålet med dette forprosjektet er å undersøke det teknologiske og organisasjon messige grunnlaget for å forske frem bedr...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ECLAIR-RFCP-CT

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Smart system for Anti-icing/De-icing Anti-contamination to improve aircraft performance and safety

...

Awarded: NOK 63,652

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

NANOstructured MEMbranes for CO2 capture

...

Awarded: NOK 21,374

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Advanced Coatings for Enhanced Lifetime and Workability of Metal Forming Tools

...

Awarded: NOK 50,651

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Molecular Level Engineering: a Generic approach for the development of nano-vessel reactors based on self assembly and self Organisation

...

Awarded: NOK 46,875

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Fundamental study of the mechanism for deposition of sol particles on a substrate

TThe background for the project lies in a need for a further fundamental understanding of the basic processes and forces that determine the success and failure of a sol gel coating. The basic forces of attraction between substrate and sol particles, and l ater, between particles adhering to a sub...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Development of highly efficient nanostructured SOFCs integrating novel Ln(Nb,Ta)O4-based proton conducting oxides

The project takes as starting point the development of new patented proton conducting oxides, synthesis routes, and fabrication of fuel cell prototypes under the NANOMAT FOET project, and applies nano-engineering to improve the properties of materials and interfaces. Planar protonic fuel cells w...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage