0 projects

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer innebærer at et selskap fra ett land investerer i et selskap i et annet land, og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Slike investeringene kan ha positive effekter, som overføring av kunnskap, teknologi, og økonomisk vekst. I lys av øke...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad ny politikk og nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer eller hemmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Norske ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Urfolks selvbestemmelsesrett og demokrati

Avhandlingen Rettigheter og representasjon er en kvalitativ analyse av hva som er mulighetsrommet for urfolks selvbestemmelse. Avhandlingens hovedspørsmål er: Hvilke begrensninger og muligheter er det for å utvikle urfolks politiske fellesskap og institusjoner som utøver selvbestemmelse? Den teo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data

Kommune 3.0 understreker at kommunal sektor må bruke smart teknologi og frivillighet for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene må legge til rette for at næringsliv og frivillige kan bidra til nye løsninger som gir økt effektivitet, økt livskvalitet og bedre miljø. Åpne kommunale data kan spil...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

Trondheim kommune og NTNU etablerte i 2018 et samarbeid som på daværende tidspunkt var unikt i norsk og internasjonal målestokk; "Universitetskommunen Trondheim TRD3.0" med hovedmålsettinger som var utformet etter modell av forskrift om bruk av betegnelsen universitetssykehus. Samarbeidet var i f...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Enhancing trust in government for effective water governance

Statens tillatelse til å gjenoppta gruvedrift i Sør-Varanger og Kvalsund - nå Hammerfest - kommune i Troms og Finnmark, begge med kontroversielle depoter for avgangsmasser i nærliggende fjorder (sjødeponi), har forårsaket en til tiders het debatt både om gruvedriftens innvirkning på naturen, samt...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet undersøker majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. Et hovedmål i prosjektet er å undersøke majoritetsbefolkningens åpenhet overfor det å inkludere muslimske minoriteter. En bærende idé er å kartlegge hvilk...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Etter Den europeiske unions (EU) østlige utvidelse i 2004-2007 flyttet flere millioner intra-europeiske migranter fra Sentral- og Østlandet til Vest- og Nord-Europa. Mange observatører trodde at disse migrantene ville 'sosialisere' seg til verdiene og standardene for konsoliderte liberale demokra...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Enacting intermunicipal strategy - Multi-tranche strategizing in governance networks

POPULÆRVITENSKAPELIG FREMSTILLING Ett av fokusområdene i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er digitalisering av offentlig sektor, der nøkkelprioriteringer er brukerfokus, innovasjon og produktivitet, digital kompetanse, effektiv digitalisering, og god informasjonssikkerhet. Som en f...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å fremskaffe og å spre kunnskap om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Kunnskapsproduksjonen i PLATON består av nye forskningsresultater og oppsummeringer av allerede eksisterende kunnskap på forskningsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger ...

Awarded: NOK 48.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian Local Election Studies of 2019 and 2023

Dette prosjektet viderefører og fornyer de norske lokalvalgsundersøkelsene, som har blitt gjennomført siden 1995 ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. Kommunereformen er et viktig tema: Siden de fleste kommunesammenslåingene fant sted mell...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

DistRes - Distribution and resource rent in fisheries

Prosjektet studerer fordelingsvirkninger av fiskeriforvaltning samt forvaltningsutfordringer i lys av endrede forhold knyttet til miljø og sosioøkonomiske faktorer. Norge introduserte tidlig fartøykvoter i fiskeriforvaltningen, og mens dette har skapt betydelige verdier i sektoren, er det bekymri...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

UiS har i sin strategi som mål om at vi skal hente flere midler fra EUs forskningsprogram og komme opp på et nivå som er likt med de etablerte universitetene i Norge. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2019. Vi har også i større grad en tidligere væ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Facilitating Integrated and Responsive Coastal Governance

I FAIRCoast-prosjektet har vi analysert hvordan ulike former for integrering kan bidra til mer bærekraftig forvaltning av kystsonen i Norge. Det snakkes mye om helhetlig forvaltning av kystområdene, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er det så vanskelig å oppnå? Noe av årsaken kan ligge i ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa