41,709 projects

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Midler til utgivelse av vitenskapelige artkler i Tidsskriftet FoU i praksis - april og november 2009

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen - et inkluderende fellesskap

Det som presenteres her er et forskningsprosjekt om den inkluderende barnehagen med regional forankring til det flerkulturelle og flerspråklige Finnmark. De ulike delene av prosjektet dekker aktuelle problemstillinger når det gjelder ulike grupper av barn s oppvekst og læring i barnehager i Finnm...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT)

Med støtte fra Norges Forskningsråd (IT Funk) gjennomførte MediaLT i perioden 15.04.2007 ? 15.12.2007 forprosjektet Modul i IKT og Tilgjengelighet (MIKT-prosjektet), der hovedmålet var å kartlegge og legge grunnlaget for en sertifiserende kursmodul. anall ysen av fagfeltet i forprosjektet viste ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd

Et stort antall norske barn i barnehagealder opplever hvert år at deres foreldre skiller lag. Vi vet fra nasjonal og internasjonal forskning at samlivsbrudd utgjør en risiko for barnets utvikling og tilpasning. I FoU-prosjektet som foreslås her ønsker vi å rette særlig fokus på barnehagens muligh...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Rogaland

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Styringsutfordringer, organisasjon og ledelse i barnehagesektoren

Prosjektet retter oppmerksomheten mot utfordringer knyttet til styring, ledelse og organisering i et barnehagefelt i vekst og omdanning. Politisering og ekspansjon skjer samtidig med økt mangfold i organisering og eierstruktur og endringer i styringsambis joner og innhold. Overordnet problemstill...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Read Perfect - individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde

Bakgrunn Lesing på skjerm øker i forhold til trykte medier. De typografiske forholdene på skjerm er vesentlig dårligere enn i trykte media pga dårlig oppløsning og manglende kunnskaper i de tekniske fagmiljøene. Disse forholdene bringer mange mennesker in n i handlingsmønstre der skriftbasert inf...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Akershus

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen i endring. Inkludering i praksis

Norsk senter for barneforskning. NTNU (NOSEB) har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) etablert en tverrfaglig forskergruppe som skal framskaffe og formidle forskningsbasert og praksisnær kunnskap om barnehagen som en integrerende samfunnsin stitusjon og inkludering i praksis. Med f...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

FoU i praksis Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Engasjement som faglig koordinator - PraksisFoU

...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Refleksjonsbaserte lærarmapper som reiskap for utvikling av vurderingskompetanse

Prosjektet fokuserer på korleis og i kva grad refleksjonsbaserte digitale mapper kan styrkje lærarane og lærarstudentane sin vurderingskompetanse. Prosjektet er både knytt til allmennlærarutdanninga ved HSH og til ein skuleutviklingsprosess på to Stord-s kular der målet er å betre læringsvilkåra...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv - fokus på de yngste i barnehagen

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolene i Agder, Østfold, Troms, Oslo og Universitetet i Stavanger, og et utvalg barnehager knyttet til førskolelærerutdanninger. I nært samarbeid med praksisfeltet og gjennom et eksplorerende design vil ulike dimensjo ner og situasjoner som belyser barns medv...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Supply Chain Management og optimeringsmodeller

Prosjektet ?Supply Chain Management og optimeringsmodeller? har fokus på utvikling av IT-baserte systemer (prototyper) som vektlegger integrerte operasjonelle styringsmodeller for hele verdikjeder og som inkluderer markedsdynamikk (dynamisk prising). H ovedmålet for prosjektaktiviteten er å øk...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk

I en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i sju fylker høsten 2009 er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet, f.eks. hv ilke språk som er representert, hvordan b...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Innlandet

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Barnehagen som arena for pedagogisk forskning

Vi søker med dette om forskningsmidler som vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle igangværende forskning ved HiO og dermed bidra til å styrke og komplettere eksisterende kunnskap om små barns omsorgssituasjon. HiO er utdanningsinstitusjon for pedagog isk personalet i barnehagesektoren på all...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Learning trajectories in knowledge economies

Learning issues are brought to the forefront in a knowledge society. The emergence of new knowledge economies presents crucial challenges to individuals and communities trying to keep pace with rapidly developing fields of knowledge. At the same time, new tools and technological infrastructures ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU

For å møte utfordringene i Norges forskningsråds oppfølgingsplan (2006) etter evalueringen av norsk pedagogisk forskning i 2004 skal det etableres en flerfaglig, samfunnsvitenskapelig forskerskole ved SVT-fakultetet, NTNU. Forskerskolen er tematisk vinkle t mot Educational Governance og sosial in...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Med mappe som møteplass - Samarbeid for elevens læring i overgangen mellom ungdomtrinn og videregående skole

Prosjektet har elevens opplevelser av overgangen mellom grunnskole og videregående skole som hovedfokus. Det rettes søkelys mot elevenes forventninger til egen læring i videregående skole, hvordan de opplever overgangen den første tida og muligheter for v idere utvikling i videregående skole. Vi ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plain building - plain sailing? Exploitation of knowledge in the building and construction industry

The project analyzes how knowledge is utilized in the building and construction industry, in order to find out why existing knowledge is underutilized. The project is carried out by NIFU STEP in collaboration with BI, Veidekke, BNL and other firms and org anisations in the building and constructi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER)

This project describes the establishment of a Graduate School of Educational Research in Western Norway. Behind the application are five partner institutions, one university and four colleges (The University of Bergen, the Stord/Haugesund University Colle ge, Sogn og Fjordane University College, ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Deltakelse i skole og samfunn som pedagogisk utfordring. En fakultær forskerskole med fokus på literacy

Prosjektet skal etablere en forskerskole der den etablerte forskerutdanning i spesialpedagogikk og en ny forskerutdanning i lesevitenskap samarbeider om å fokusere på "Deltakelse i samfunn og kultur som pedagogisk utfordring." En rekke pågående forsknings prosjekter vil trekke på sitt nasjonale o...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Humaniorastudier i pedagogikk (HSP)

Forskergruppen Humaniora studier i pedagogikk (HSP) har som overordnet mål å utvikle den pedagogiske forskningen i disiplinene filosofi, historie og idéhistorie (humaniora forskning) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, i tråd med den nasjonale og internasjonale utviklingen i disiplin...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Transnational learning through local experimenting: the creation of dynamic complementarities between economy and society

...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Negotiating Identity in the Internet Age: the Case of Urban Youth in Today's China

The development of new forms of ICT, especially the Internet, has fundamentally transformed the context of identity construction for today's young people and children, which may have significant implications for intercultural contact, community building, civic engagement and social integration, h...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Engasjement som faglig koordinator - Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Educational pathways of minority youth: Intersections of gender, class and ethnicity

Minoritetsungdom har betydelig høyere risiko for framtidig marginalisering enn ungdom med etnisk norske foreldre. Utdanning har av myndighetene blitt utpekt som det viktigste virkemidlet for å sikre integrering og hindre at etniske minoriteter opplever ma rginalisering i framtida. Forskning har v...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring

Prosjektet studerer kvaliteten på opplæringa i grunnskulen, knytt til omgrepet tilpassa opplæring, aktualisert av Kunnskapsløftet, men med ei mykje lengre historie. Grunnlaget for prosjektet er analysar av forsking om tilpassa opplæring som syner at ein i kkje kan definere kva tilpassa opplæring ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

NATURNAER-Natur og næring

Networks or markets? The recruitment challenges in future fisheries and marine industries, dr.gr.stip.

The radical changes that happen in coastal communities and industries;the processes of structuration, mechanisation, and increased governance, which we call cyborgisation processes, seem to have had consequences for the employment systems in marine commun ities. However, very little is known abou...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen (PVG)

Prosjektet fremmes på vegne av et team satt sammen av deltakere fra Høgskolen i Bodø med partnere ved Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Statped Nord, Bodø, Tromsø, Rana og Alstahaug kommuner representert ved skoler og PP-tje nesten i kommunene. Prosjektet handler ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Å lære og lede i praksisfellesskaper- et aksjonsrettet læringsprogram for skoleledelse og skoleeier i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Svalbard

Forskningsprosjektet Å lære og lede i praksisfellesskaper er et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdanningene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø og de tre kommunene Balsfjord, Karlsøy, og Tromsø. I tillegg er skoleledere fra Svalbard med. Forsk ningsarbeidet utføres i nært samarbeid me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Ukjent Fylke