0 projects

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Engasjement som faglig koordinator - Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring

Prosjektet studerer kvaliteten på opplæringa i grunnskulen, knytt til omgrepet tilpassa opplæring, aktualisert av Kunnskapsløftet, men med ei mykje lengre historie. Grunnlaget for prosjektet er analysar av forsking om tilpassa opplæring som syner at ein i kkje kan definere kva tilpassa opplæring ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Educational pathways of minority youth: Intersections of gender, class and ethnicity

Minoritetsungdom har betydelig høyere risiko for framtidig marginalisering enn ungdom med etnisk norske foreldre. Utdanning har av myndighetene blitt utpekt som det viktigste virkemidlet for å sikre integrering og hindre at etniske minoriteter opplever ma rginalisering i framtida. Forskning har v...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Networks or markets? The recruitment challenges in future fisheries and marine industries, dr.gr.stip.

The radical changes that happen in coastal communities and industries;the processes of structuration, mechanisation, and increased governance, which we call cyborgisation processes, seem to have had consequences for the employment systems in marine commun ities. However, very little is known abou...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen (PVG)

Prosjektet fremmes på vegne av et team satt sammen av deltakere fra Høgskolen i Bodø med partnere ved Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Statped Nord, Bodø, Tromsø, Rana og Alstahaug kommuner representert ved skoler og PP-tje nesten i kommunene. Prosjektet handler ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Å lære og lede i praksisfellesskaper- et aksjonsrettet læringsprogram for skoleledelse og skoleeier i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Svalbard

Forskningsprosjektet Å lære og lede i praksisfellesskaper er et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdanningene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø og de tre kommunene Balsfjord, Karlsøy, og Tromsø. I tillegg er skoleledere fra Svalbard med. Forsk ningsarbeidet utføres i nært samarbeid me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Ukjent Fylke

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner.

Dette prosjektet kombinerer beskrivende forskning og aksjonsforskning. Prosjektet skal følge implementeringen av nye læreplaner i yrkesutdanningen. Søkelyset vil være rettet mot yrkesfaglærernes fortolkninger av planer, deres oppfølging av disse i praksi s og utviklingen av metodiske opplegg og ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Towards a lifelong learning society in Europe: The contribution of the Education system

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WORKS - Work organisation and restructuring ing the Knowledge Society (WORKS) (IP)

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ungdom i Barents - arbeid og velferd.

I dette prosjektet undersøker vi ungdom i Barents-regionens relasjoner til arbeidsmarkedet og koblingen mellom velferd og arbeidsmarkedsstatus. Å etablere seg på arbeidsmarkedet har betydning for den enkeltes velferd og levekår. Ungdom står i en spesielt utsatt posisjon i forhold til svingninger ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskri...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skol ens bidrag til læringsutbytte. Segregerin...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Awarded: NOK 248.6 mill.

Project Period: 2003-2022

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføres i prosjekt 247249)

...

Awarded: NOK 107.0 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Vestland

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Awarded: NOK 166.3 mill.

Project Period: 1990-2011

Location: Vestland