0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Towards a lifelong learning society in Europe: The contribution of the Education system

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WORKS - Work organisation and restructuring ing the Knowledge Society (WORKS) (IP)

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ungdom i Barents - arbeid og velferd.

YOUTH IN BARENTS - WORK AND WELFARE. In this project we investigate young people in the Barents region and their relations to the labour market and the links between welfare and employment status. Getting established on the labour market means a great de al for the welfare and living conditions ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskri...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skol ens bidrag til læringsutbytte. Segregerin...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Awarded: NOK 248.6 mill.

Project Period: 2003-2022

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføres i prosjekt 247249)

...

Awarded: NOK 107.0 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Vestland

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Awarded: NOK 166.3 mill.

Project Period: 1990-2011

Location: Vestland