0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Effektiv kjøttproduksjon med ammekyr

Det er i dag mangel på storfekjøtt produsert i Norge, og import er nødvendig for å dekke behovet i markedet. Årsaken er at antallet mjølkekyr, og dermed basisen for produksjonen av storfekjøtt i Norge, er på veg ned. Om ikke noe gjøres vil underskuddet på storfekjøtt øke sterkt i årene som komme...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

From Food to Waste to Food: Developing gourmet mushroom substrate from municipal source separated food waste and forest by-products

Mushrooms hold a great potential for recycling organic wastes. Their cultivation on safer, more eco-friendly and sustainable media receives considerable attention within mushroom science and the industry internationally. At the same time, municipal waste composters, now equipped with advanced tec...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Safe supply of climatically adapted forage seed through reduced storage losses

Winter damage, especially due to ice encasement, is an overriding factor governing the demand for forage seed in Norway. Global warming implies greater risks for ice damage because of winter rainfall and temperature fluctuations. Due to variations in seed yield and the highly unpredictable natur...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter.

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørse...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

A genome expression profiling strategy towards better disease control and improved animal welfare

An immunogenetic approach to disease control strives to define genetic markers for susceptibility and/or resistance to diseases through identification of genes involved in immune function and immune regulation. Genetic factors regulating immune responses are essential for an animal?s ability to s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biofilm, water quality and food production - Improving the water quality for prevention of food spoilage and foodborne diseases

Bacteria, moulds and yeasts constitute a great challenge and a significant quality problem for food industry, leading to a major economic impact for the producers due to cleaning, reduced shelf life and loss of products. Many foodborne pathogens are also waterborne pathogens. Increased knowledge ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Functional genomics for optimized milk and meat quality

Summary: The present proposal is one of several coordinated projects intended to ensure a comprehensive genome-wide marker-description of the Norwegian cattle population and its diversity. The bovine genome sequence will be published in 2006. Norway has o ne of the world's best databases on the g...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Human exposure pathways of polyfluorinated compounds and brominated flame retardants used in consumer products as inputs to risk assessment

Recently, concerns have risen about the increasing occurrence of polyfluorinated alkyl compounds (PFCs) and brominated flame retardants (BFRs) in the environment, compounds that are widely used in consumer products. The exposure of humans to PFCs and BFRs and the potential associated health risk...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Redusert angrep av rotsjukdommer i norske prydplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av rotsjukdommer i norsk veksthusproduksjon av prydplanter. Rotsjukdommer medfører dårlige røtter, lengre produksjontid, redusert holdbarhet/kvalitet og plantedød. Utfallene kan være store i utsatte kulturer og gi bet ydelige tap for den enkelte gartner. Gjen...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

FOLKEHELSE-Folkehelse

Food and eating among young Norwegians. A sociological analysis of teenagers' food ideologies and practices in an everyday context

The project will focus on the socio-cultural aspects of teen girls and boys food choice and eating patterns. In the qualitative part we will focus on how teenagers describe, explain and give reasons for their food and eating patterns, while the quantitati ve part will map eating behaviour, motiva...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases, 2 dr.gr./1 postdr.

This research proposal aims to document effects of farm-based activities (farm animals and plants), called Green care, on adult mental health and various psychiatric diagnoses including eating disorders. Lack of qualitative scientific studies indicates an urgent need for such projects. A three m...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

FOLKEHELSE-Folkehelse

Promoting healthy weight among school children

Increasing rates of overweight and obesity is seen as a major public health problem. In Norway, the prevalence of overweight and obesity among school children has increased during the past decade. While the aetiology of obesity is not fully understood, ch ildren are seen as key target groups for ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Social motivation and social housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design, Post doc.stip

Tradisjonelt er oppdrettsrev oppstallet enkeltvis og det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan sosial kontakt påvirker dyras velferd og reproduksjon. I henhold til henstillinger fra norske myndigheter og anbefalinger fra EU bør forskning som belyser effekten av sosial kontakt gjennomføres so...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utnytting av molekylære metoder i miljøvennlig bekjempelse av sjukdommer i gulrot

Prosjektet omfatter optimal utnyttelse av bioteknologiske metoder (PCR) for å bekjempe plantesjukdommer i gulrot, som er en av de viktigste grønnsakvekstene i Norge med førstehåndsverdien på ca 150 mill. kr. årlig. Soppsjukdommer er årsak til store tap b åde under produksjon og omsetning av gulr...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Health promoting compounds in barley and oat

The project will focus on barley and oat, both cereals with substantial fibre, antioxidant and oligosaccharide levels. Milling and related processing will be performed under industrial or pilot-plant conditions using state-of-the-art technology with the p urpose of achieving fractions rich in ant...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

An archaeology of the Pharaonic Nile and the rise of the Egyptian civilisation - Comparing religious water-worlds in history

There have been two dominant theories regarding the rise of the early civilisations: 1) large-scale irrigation systems gave rise to despotic and bureaucratic states, and 2) population increase in a restricted area such as the Nile valley led to warfare an d subsequently to hierarchies and the ris...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Tracking and prediction of health-related behaviour and physiological risk factors: 27 years follow up of a prospective cohort study

Worldwide the prevalence of overweight and obesity have increased the last decades. Obesity is associated with increased mortality, reduced life expectancy and an increase in several chronic diseases. It is important to identify risk factors for obesity t o make effective prevention strategies. O...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

NKJ 124 Group housing and managing horses under Nordic conditions. Strategies to improve horse welfare and human safety

Hovedformålet med dete NKJ-prosjektet er å komme frem til generelle prinsipper for hvordan man skal holde hobbyhester i grupper slik at deres velferd blir maksimert og risikoen for mennesker blir minimal. Med dette menes hvordan vi skal holde hestene slik at de blir sosialiserte med andre hester...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Dissecting the process of plastid division in higher plants using functional genomics approaches

Plant cells contain plastids, vital organelles representing the ultimate source of all food production. Plastids are not created de novo but arise by division from pre-existing cytosolic plastids but despite recent progress in the field new approaches are needed to unravel this fundamental biolo...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Rogaland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Novel Processing Methods for the Production and Distribution of High-Quality and Safe Foods

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestfold og Telemark

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Toxicological Mechanisms of Non-Dioxinlike Persistant Organic Pollutants: Tools for Risk Evaluation

Norway is a major producer of farmed fish, and produces about 650 000 ton yearly. 95% of this is exported. Recently, the levels of persistant organic pollutants (POP) in farmed salmon has raised concerns. Allthough levels of dioxins and dioxin-like PCBs i n Norwegian farmed salmon are well below ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Preservation of muscle food with dielectric heat and modified atmospheres

The prepared meal consumption in Europe and America is expected to double in ten years and strong opportunities are predicted in the crossover trend between health and convenience. For many products this can be met by maintaining the nutritional value thr ough minimal processing. Minimally proces...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Metal speciation-a missing link inn assessing the state of the environment

Methods for determination of presence and/or concentrations of metals in their actual chemical form are to be developed. Knowledge of actual chemical state of elements in the Norwegian environment is currently close to non-existent. Current assessments d o not reveal the presence of toxic compou...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Integrated environmental modelling for river basin management: Models, uncertainties and good modelling practice

Mathematical models are increasingly used in both core and applied science projects and within environmental management, which is not surprising since models help to organise, synthesize, and track information and scientific knowledge and hypothesis in a way that would not be possible otherwise. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand

Branding has been recognized as the management philosophy and the critical agenda for the Executive Board in most industries worldwide (de Chernatony, 2001). However, the knowledge and use of the branding strategic option is to some extent limited in many Norwegian industries (MMI, 2001), and pa...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reduced risk of Fusarium and mycotoxin contamination in Norwegian cereals by the development of a rapid screening system

Fusarium infection in cereals has become a problem world-wide. Species of Fusarium produce mycotoxins that leave the grains unsuitable for consumption. In the 2004 harvest, alarming levels of the mycotoxin deoxynivalenol (DON) was registered in grain lots of Norwegian grown wheat and oats. This ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sheep Welfare in the Food Chain

Sheep production is of major importance and with future potential for Norwegian livestock industry as well as rural societies, landscape and culture. Sheep production represent on of the more extensive production forms and has been less subject to industr ialisation of the livestock production. H...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Festulolium with improved forage quality and winter survival for Norwegian farming

"Development of Festulolium with improved forage quality and winter survival for Norwegian farming" is a five year research project aiming to assess forage quality and winter survival of Festulolium in Norway and develop germplasm for selection of cultiva rs with superior adaptation to Norwegian ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken