0 projects

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Fine mapping and molecular characterisation of quantitative trait loci (QTL) affecting hernia in pigs

Hernia is shown to be a serious problem in pig production, causing severe economic loss for the pig producers. The most common types are inguinal/scrotal hernia (IH) and umbilical hernia (UH). IH refers to hernial contents present in the inguinal canal an d/or that organs protrude into the scrotu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

IP SAFE FOODS Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods

...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku.

Prosjektet har som mål å frambringe nye kunnskaper om tekniske og funksjonelle forhold ved løsdriftsfjøs som har betydning for dyras helse og velferd, og som gir mulighet for lavere bygge- og driftskostnader. Hovedfokus vil være planløsninger og handterin gslinjer, golv og gjødselhandtering, samt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformations in Clay. Moloko pottery in its social and ritual context

The main objective of this project is to carry out an analysis of the Moloko pottery that is focused on a social understanding of the manipulation of ceramic vessels in household space. The pottery will be analysed in its contexts of production and use, p articularly within the house and around t...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Improved bone health for osteoporotic women by intake of dietary vitamin D and vitamin K from tailor-made Atlantic salmon

The indigenous Norwegian population has one of the world’s highest incidences of hip fracture, and their bone mineral density (BMD) is lower than comparable populations. Taking into account the expected increasing amount of elderly in the society over the next decades, the percentage of osteopor...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Effekt av fôrsammensetning og slaktetidspunkt på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet, beinhelse og etisk produksjon hos slaktekylling

Forbedringer på fôr, dyremateriale og mannagement har ført til raskere tilvekst og bedre fôrutnytting i slaktekyllingproduksjon. Samtidig har slakteladeren blitt redusert for å tilfredsstille markedet på hel grillet kylling som i dag ligger på ca 950 gram . Dette har ført til at mange kull nå sla...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety - EADGENE Delprosjekt 4: Mastitt hos storfe

Dette prosjektet representerer ett av fire prioriterte områder innenfor EU nettverket "European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety" - EADGENE. Den endelige målsetningen er gjennom internasjonalt og nasjonalt sa marbeid å bidra til å identifisere gener,...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon

I ei tid med stadig større press på den tradisjonelle landbruksproduksjonen har mange sett etter alternative produksjonar som kan auka verdiskapinga på bygdene. Alt nå finst det døme på vellukka småskalaproduksjonar som skaper inntekt og arbeidsplassar ut i frå små ressursar. Mange ser på slike ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved quality and frost tolerance in transplants of vegetables

To successfully transplant agricultural species in the spring, hardening prior to transplanting is of great significance. In particular, in situations with fluctuating temperatures common to early spring, low temperature treatment leading to increased col d tolerance prior to transplanting, might...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Avl for friskere kyr

Et hovedmål med dette prosjektet er å utvikle bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning av helseegenskaper generelt og mastitt spesielt. Dette er forskning med praktisk nytteverdi. I dette prosjektet vil det være et nært samarbeid med avlso rganisasjonen og resultatene kan raskt im...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Fra sjø til bord, bruk av TraceFish standarden til sporing av pelagisk fisk

EU Regulation 178/2002 krever at alle matvarer produsert i, eller eksportert til, EU må tilfredsstille ny produktkvalitetsstandard fra 01.01.2005. Tilsvarende krav gjelder i det amerikanske markedet. For å imøtekomme krav til produktdokumentasjon, både fr a myndighetene og fra markedet, kreves de...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Skogbruk pluss - nye tjenester og produkter innenfor utmarkssektoren.

Prosjektets formål er å fremme AT Skogs evne til å ivareta medlemmenes økonomiske og næringspolitiske interesser. AT Skog skal bli dyktigere til å fremme innovasjon for derigjennom å bedre bedriftens konkurransekraft og økonomiske resultat. Det meste av studier og satsing innenfor utmarksbaser...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestfold og Telemark

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CO-EXTRA - CO-EXistence and TRAceability (IP)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

GM and non-GM supply chains: their CO-EXistence and TRAceability (IP)

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Viken

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Diet, vitamin A and K, genetics and orofacial clefts

Several factors have been shown to promote orofacial clefting eg genetic factors, teratogenes, maternal alcohol and cigarette use, herbicides and nutrient intake like folate and other B-vitamins. Our primary aim is to study the association between materna l dietary intakes of the first three mont...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

Tradisjonelt er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som fasademateriale. Det er også mye brukt i andre deler av Europa. På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn på tilsetting av tungmetaller, biocider/fungicider i maling og en dringer i produktenes sammensetning og eg...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

TRACE - Tracing the origin of food (IP)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Interaction between alginate and whey proteins

Protein-polysaccharide interactions play a significant role in the structure and stability of many processed foods, and the control or manipulations of these macromolecular interactions are a key factor in the development of novel food processes and produ cts. Functional properties of food protei...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses, and the newly es tablished independent Scientific Committe...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: The management of cultural heritage in marginalised coastal communities

The cultural heritage management works within the political, economic, cultural and social reality of the modern society not the past society. The sum of priorities does not always mirror the diversity throughout time and space. One typical category of la ndscape to be left out is what we call th...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter - forberedelser mot et åpnere marked

Kvaliteten av norske settepoteter har stor betydning for hele den norske potetbransjen, og mange av dagens kvalitetsproblemer kan direkte eller indirekte tilskrives settepotetkvaliteten. Mens det de senere årene er satset og oppnådd mye i forhold til de n helsemessige kvaliteten, har ikke den f...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet - styrket konkurranseevne i et åpnere marked

Norsk hveteproduksjon dekker i dag en betydelig andel av innenlandsk behov for mathvete. Men man står overfor store utfordringer knyttet til et åpnere marked med sterk konkurranse fra importerte bakevarer, og usikkerhet med hensyn på landbrukspolitikken b åde nasjonalt og internasjonalt. Prosjekt...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare.

I følge EU-reglene skal all svåare til bruk i økologisk dyrking være økologisk produsert. En innskjerping av reglene forventes fra 1.1.2004. det produseres i dag ikke nok økologisk såvare av en slik kvalitet at behovet kan dekkes. Målet om 10% økologisk d revet jordbruksareal i Norge innen 2010 v...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Farm entrepreneurship: the potential and challenges of farm-based new venturing

The Norwegian farm sector faces a number of challenges related to future adjustment. The development of rural tourism and recreation, value-added food products oar new combinations of products and services depends on entrepreneurial activity involving far mers. Research related to the challenges...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og te...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Molecular and functional studies of the WAVE-like regulatory protein complex in Arabidopsis thaliana

The recent years, much attention has been directed towards the mechanisms that regulate the actin cytoskeleton in eukaryotic organisms. In mammalian cells, the ARP2/3 protein complex and its' regulators, WASP and WAVE, are central activators of actin nucl eation and polymerisation, leading to the...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Process modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway

Forest covers 38% of Norway's land area, is basis for forestry and forest industries as one of the country's most important land-based economic sectors, and provide important environmental services, like recreation, conservation of biological diversity, and sequestration of climate gases. Futu...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Viken