0 projects

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Forståelse av kropp, bevegelse og idrett i kristendom, islam og buddhisme - muligheter for et interreligiøst idrettsetos

l gymtimene våre har vi jenter med muslimsk bakgrunn, som helst ikke vil delta, i alle fall ikke sammen med gutter. Går vi på yoga-kurs, formidles det en helt annen type bevegelsesforestilling enn den tradisjonelle, hvor det gjelder å være raskest, hoppe høyest eller score mest. Innvandrerorient...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fra barnehage til skole: tale- og skriftspråklig tilegnelse hos elever fra språklige minoriteter

Prosjektets problemstillinger gjelder minoritetsspråklige barns betingelser for å tilegne seg norsk i barnehagen gjennom interaksjon med jevandrende og voksne. Studien inneholder to delstudier: en didaktisk, innholdsbasert tilnærming og en interaksjonsbas ert tilnærming. Prosjektet retter oppmerk...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Continuity and Change in Downtown Teheran. Research Proposal on an Anthropological Study of Teheran's Bazaar

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Optimal sparing og forvaltning av usikre oljeinntekter

To viktige spørsmål rundt bruken av våre oljeinntekter er valget av tidsprofil for bruken av inntektene og valg av investeringsobjekter for den del av inntektene som spares. Hensikten med prosjektet er å gi et bedre normativt grunnlag for å besvare disse spørsmålene enn det eksisterende økonomis...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barns velferd: penger, tid og rom

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap om barns materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. De immaterielle ressurser er spesifisert som tidsmessige og romlige ressurser. Prosjektet inngår i en internasjonal sammenheng gjennom COST-nettverket. Prosjektet omfatter to d...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om 1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid 2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvorda...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

National Systems of Innovation in a Globalising, Knowledge-Based Economy

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Virtual Exhibits - Theory, methods, and tools for development of virtual exhibit on demand

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Artic at the Cutting Edge (ACE)

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Velgere i massemedienes vold? En eksperimentell studie av partiledereffekter, agenda-setting, priming og framing ved stortingsvalget 2001

Det synes å ha blitt common sense at valgutfall og svingninger på partibarometrene kan forklares som et resultat av partilederes medietekke, uheldige medieutspill og partienes "synlighet" i det såkalte mediebildet. Mange argumenter synes å underbygge dett e synet. Velgerne er mer rotløse enn før,...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The role of corruption in international transactions: A supply side approach

Corruption is regarded as a major obstacle to international trade and investments, and appears to be a threat to economic growth in developing countries. During the 1990s the problem has become a focus of attention in international organisations and resea rch. However, attention has so far focuse...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

East European Transition Games: Democratizing Strategies in the GDR and Czechoslovakia. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kriterier for det vitskaplege ved kvalitativt orientert samfunnsforskning

Innan kvalitativt orienterte samfunnsfaglege studiar har det dei seinaste ti-åra vakse fram ein vid bruk av eit mangfald av metodiske løysingar som berre i liten grad er drøfta og prøvd ut mot reflekterte, gjennomdrøfta og prøvde krav til vitskapleg kvali tet. Den sterke interessa i samfunnsvits...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Folkelig persepsjon av og reaksjon på politiske lederes maktmisbruk, med særlig referanse til forestillinger om okkulte praksiser

Prosjektet relaterer seg til makt-studier i afrikanske kontekster som de senere årene har gjenopplivet interessen for klassiske temaer i afrikansk antropologi: studier av hekseri- og trolldom, nå knyttet til modernisering, globalisering og den post-koloni ale staten. Prosjektet, som springer ut ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Just Distribution of the Right to Tax

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kapital, makt og mobilitet: ein analyse av mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet.

Prosjektet tek mål av seg å studere kapitalstrukturar, maktstrukturar og mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet gjennom å analysere fire ulike mobilitetskanalar: yrkes-/arbeidslivskanalen, utdanningskanalen, den politiske kanalen og organisasjonskana len. Vidare vil spørsmålet om inklusjons-...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Ungdoms opplevelse av makt og innflytelse i politiske beslutningsstrukturer

Ungdoms interesse for politikk har blitt mindre de senere år. Utviklingen har fått konsekvenser for gruppens deltagelse i demokratiske kanaler gjennom lav valgdeltagelse og svekket rekruttering til frivillige organisasjoner. Dette har ført til en offentli g bekymring for et framtidig demokratiund...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

Prosjektet skal ta for seg en rituell helbredelses praksis i Sri Lanka og de samtidige sammenhenger denne praksisen opererer i. Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom de siste tiår har oppstått en ny interesse for praksisens estetiske uttrykk, dansen , komediedramaet og musikken. Innenfor he...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Knowledge, Body and Value. A Study of Hereditary Social Divisions in Rural Tibet

Prosjektet bygger videre på temaer og problemstillinger som utkrystalliserte seg gjennom arbeidet med hovedoppgaven: Commoners and Nobles. The Persistence of Hereditary Social Divisions in Lhasa under Communist Rule, basert på ett års feltarbeid i Lhasa, Tibet. En kan i Tibet i dag observere en...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Internationalisation of higher education: implications for quality of higher education provision and learning (dr.grad Taran M.Thune, 75%)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Human Rights in International Law

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i da...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skriftsspråklig utvikling i en risikogruppe: Spesialpedagogiske tiltak for elever med alvorlige lese- og skrivevansker (stip: T N Nilssen)

Prosjektet er en longitudinell undersøkelse og følger opp barn som kommer fra familier der en eller begge foreldre har lese- og skrivevansker. Barna har deltatt i det Forskningsråds-finansierte prosjektet "Tidlig identifisering og forebygging av lese- og skrivevansker" siden de gikk i førskolen....

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

Barns opplæring i det moderne Norge er et fellesprosjekt for det enkelte barn, foreldrene og samfunnet. I lovgivningen er dette uttrykt gjennom et nettverk av rettigheter og plikter for familien, skoleverket og barnevernet. De er undergitt hver sine retts lige reguleringer. Tema for prosjektet er...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Økonomisk journalistikk og konstruksjon av samfunnseliters økonomiske kunnskap

Prosjektet studerer økonomisk journalistikk og mediebrukeres interesse, forståelse og utbytte av denne stofftypen. Med utgangspunkt i innholdsanalyser av utvalgte mediediskurser bygger studien i hovedsak på kvalitative intervjuer med en økonomisk ekspertg ruppe og flere medborgergrupper, hvorav a...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Å holde på med lego. En empirisk studie i meningsdannelse.

Prosjektet tar utgangspunkt i at opplevelsen av meningsfylde på den ene siden, og av individuell autonomi på den andre, er knyttet til den måten vi selv både er en del av og står i forhold til omverdenen på. Betingelsene for individ/omverden relasjonen sk al studeres i konkrete situasjoner der ba...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. Valgkampen 2001

Gjennom en flerfaglig og flerinstitusjonell studie undersøkes stortingsvalgkampen 2001. I fokus står samspillet mellom partier/politikere, medier og velgere. - Hvordan håndterer partier og politiske ledere de strategiske utfordringene som ligger i tro løse velgere og en medialisert valgkamp? ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

Den faglige motivasjonen for prosjektet er å øke vår forståelse av husholdningers økonomiske beslutningstaking med spesielt fokus på spare-, investerings- og låneatferd. Dette er en kompleks atferd som til tross for tidligere forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

IKT og vekst - et historisk-komparativt perspektiv med utgangspunkt i innovasjonssystem og offentlighet (Dr.gr.stip. Espen Moe)

Prosjektet søker å gi diskursen rundt informasjons- og komunikasjonsteknologi (IKT) noe den lett mangler - et historisk perspektiv. Selv om IKT som sådan er en ny teknologi, har den røtter som går langt tilbake. IKT kan sees som en naturlig forlengelse av to begreper som har vært sentrale i sene...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage