0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUstainable URban Flood management- modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å koste mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år opplevd ekstreme n...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt Landingssystem for UAS

I løpet av prosjektet har det nå blitt gjort konseptuelle veivalg omkring mekanisk konsept for landingsssystem: - Et mere konvensjonelt nettbasert mekanisk konsept - Et mere visjonært system som holdes oppe av 2 multikopter. NTNU har igjennom prosjektet jobbet svært godt med SW/HW for automati...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering av agglomererte biokokser og vurdering av egnetheten som reduksjonsmiddel i produksjon av manganlegeringer

Metallproduksjon går ut på utvinning av metall fra malmer, malmer er betegnelsen på metaller som er i en oksidert tilstand, det vil si bundet til oksygen. For å få bort oksygenet varmes malmene opp sammen med en karbonkilde som da går inn og fjerner oksygenet fra malmen slik at vi får ut metallet...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

30t utslippsfri gravemaskin - zero emission digger

Bakgrunn for prosjektet er at 30% av klimagassen CO2 utslippene fra landbasert transport i Oslo kommer fra driften av anleggsmaskiner. Oslo kommune ønsker å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2020. Utslippsfrie anleggsmaskiner bidrar til å nå dette målet. Prosjektet har lykkes med ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Smart Ladestasjon

En av hovedutfordringene ved bruk av elferger har vist seg å være kapasitets-begrensninger og nettforholdene i de punktene i kraftnettet der fergene skal lades opp. Digital integrering til kraftnettet på land gjennom smarte ladestasjoner med energilager og omformere gjør at man kan utnytte kapas...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift.

Sammen med BKK Nett, Tensio, Statnett, Microsoft og SINTEF har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift. Kongsberg Digital har benyttet sin digitale plattform Kognifai som utgangspunkt og samarbeidet tett med partnerne på tvers i prosjektet. KogniGrid-prosjek...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser

Design og drift av lokale energisystem representerer nye muligheter og utfordringer når nye fornybare kraftressurser blir etablert i lokale nett. Kraftproduksjon fra vind og sol samt bruk av batteri gir nye utfordringer i design og drift av lokale energisystem. Med riktig design og digitalisert d...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ENERGIMARKED 2.0

Energisystemet i Norge møter flere utfordringer, blant annet gjennom økt elektrifisering, endret forbruksmønster og introduksjon av fornybar (ikke regulerbar) strømproduksjon. Forbrukersiden kan bidra til å forsterke disse utfordringene. For eksempel vil flere elbiler gi økt belastning i strømnet...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Lignin4Si – Lignin residue for Si production

Prosjektet Lignin4Si skal utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart reduksjonsmateriale til produksjon av Si/FeSi legeringer basert på trevirke. Prosjekt-partneren St1 har signert en intensjonsavtale med Treklyngen og Viken ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS - Novel combustion air supply regulation systems for increased robustness of wood stove operation and maximum thermal comfort

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det nå avsluttede prosjektet AEOLUS, har allerede gitt en sterk start for industripartnerne, ved å tilby prototype løsninger for automatisk regulering a...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Three-dimensional thermoelectric modules

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle nye modulære termoeletriske (TE) systemer for energigjenvinning fra skip. Tidligere systemer var basert på konvensjonelle TE moduler, generatorer og systemer. Prosjektet har videreutviklet disse komponentene slik at det TE systemet fått forbedret virkningsg...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants

Drift og vedlikehold av store solparker er et felt av økende betydning. I dette prosjektet samarbeidet solenergiselskapet Scatec Solar, med en stor, internasjonal portefølje av solparker, Equinor, et enormt energiselskap med lang erfaring innen drift og vedlikehold og en nyetablert virksomhet inn...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

BioSinter - Sintring av manganmalm med pyrolysert restråstoff fra papirproduksjon

Norske Skog Skogn er en av de største avispapir produsentene i Europa. Norske Skog Skogn har en målsetning om å øke omsetningen fra andre produkter enn treholdig trykkpapir og ønsker å utvikle nye fiber- og energiprodukter og å oppnå bedre utnyttelse av biprodukter fra eksisterende produksjon. I ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Prediction of CO2 leakage from reservoirs during large scale storage

Dette prosjektet handler om såkalte "skorsteiner"(chimneys) eller pipestrukturer i sedimentære bassenger, og hva de innebærer for sikker og stabil CO2-lagring. Geofysikere observer nå skorsteiner i de fleste sedimentære bassenger takket være forbedret seismisk metoder. De ser dem ofte i takbergar...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The impact of new technologies on fisheries management

Utviklingen av ny teknologi, den raske utvidelsen av stordata og den dype digitaliseringen av samfunnet som gjør det mulig for forbrukerne å spore produkter til deres opprinnelse eller bedrifter til å strømme direktevideo av trålfiske, åpner hittil ukjent potensiale for mer effektiv ressurskontro...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enhanced lifetime of Pd-based membranes

Hydrogen er i ferd med å bli en viktig energibærer. Den mest effektive metoden å produsere store mengder er å konvertere naturgass til en blanding av hydrogen og karbondioksid. Palladiummembraner har den spesielle egenskapen at det kun er hydrogen som kan diffundere gjennom dem. Ved å kombine...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

XMAS - Excitation method for continuous non-invasive monitoring of CO2 well integrity

Fangst og lagring av CO2 er et bidrag til å redusere den globale oppvarming som menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner i egnede geologiske formasjoner i undergrunnen. En forutsetning for metoden er at lagringen er sikker, det vil si at den injise...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy

Det er et økende behov for biodrivstoff i Norge og i resten av verden. Biodrivstoff kan produseres fra bærekraftige kilder som skog og avfall fra skogbruk, jordbruk, industri og husholdning. Det er viktig å utvikle en effektiv prosess som tar høyde for utfordringene i forbindelse med omdanning av...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments (Metamon)

I den videre letingen etter og bruk av tilgjengelige marine olje- og gasskilder strekker operasjonene seg til ofte sensitive, tidligere uutnyttede havområder, hvor også biologien, som fisk og koraller, ikke er helt kjent. Havet er en av planetens viktigste kilder til mat, men gir også andre høyve...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Waste-to-Energy 2030

Vårt hovedmål er å ivareta energiutnyttelse fra avfall sektoren sin konkurransedyktighet siden det er et sentralt aspekt i et komplekst nettverk av interesser (offentlighet, politikk, energi, økonomi, miljø) i utviklingen av sirkulær økonomi. Ved hjelp av et lokalt og hovedsakelig fornybart råst...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Solidification of Unseeded high-PERformance MULTIcrystalline silicon

Solcellebransjen har i to tiår vært dominert av to silisiumbaserte teknologier; (i) multikrystallinske solceller med lav produksjonskost, og (ii) monokrystallinske solceller med høyere solvirkningsgrad, men også høyere produksjonskost. Redusert produksjonskost for monokrystallinske prosesser gjen...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

DOVRE Den Optimale Veien til Robuste Elektroder

Dagens lithiumion-batterier må få økt kapasitet for å kunne øke rekkevidden til elbiler og andre transportmidler, samt muliggjøre en større rolle i overgangen til mer fornybar strømproduksjon i energimiksen. Et svært viktig bidrag til denne kapasitetsøkningen kan oppnås ved å delvis erstatte karb...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

ElpowerLab vil være en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for elektrifisering av...

Awarded: NOK 29.3 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller ma...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

CO2 reduksjon for pumper

Pumper er en veldig utbredt maskin med store CO2 utslipp knyttet til seg. Dette kommer både av energien de forbruker og materialforbruket når de produseres. Dette prosjektet sikter på å minske CO2-fotavtrykket nettopp ved å senke materialbruk og vekt, samt ved å øke virkningsgraden. For å få til ...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Preventing loss of near-well permeability in CO2 injection wells

CO2-lagring innebærer pumping av CO2 inn i porøse undergrunnsbergarter via brønner. En viktig forutsetning for god gjennomføring av slike prosjekter er at injeksjonen kan foregå sikkert og effektivt, og dette krever god strømning av CO2 fra brønnen og inn i steinformasjonen. CO2-injeksjon har vis...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Høye kostnader og risiko er fortsatt betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Kostnader og risiko kan reduseres ved f. eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosessimuleringsverktøy. Dette kr...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

2022 begynte med overføring av prosjektledelse fra Peter Breuhaus til Anders Riel Müller. Den offisielle overføringen var i februar 2022. I mai 2022 arrangerte prosjektet en strategiworkshop med regionale partnere for å diskutere strategisk orientering og prioriteringer for gjenværende prosjektpe...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed Hydrogen Injection and Combustion Technology for Next Generation Pre-Combustion CCS Schemes

Sluttrapport for prosjektet DiHI-Tech. Målsetningen til DiHI-tech prosjektet er å utvikle en innovativ brennerdesign med ny innsprøytningsteknologi for gassturbiner. Denne skal være optimalisert for å oppnå miljøvennlig (lav NOx), energi- og kostnadseffektiv (ufortynnet brensel) forblandet for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage