0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Center for Digital Life Norway

Siden november 2020 har senteret vært i en spesiell fase av hovedsakelig to årsaker; på den ene siden har covid-situasjonen påvirket sentervirksomheten sterkt, og på den andre siden har vi vært i overgang til fase 2 DLN2.0. I løpet av 2021 har vi parallelt startet opp DLN 2.0 og avsluttet DLN 1.0...

Awarded: NOK 47.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 7-10. januar 2016

Organisk Kjemiske Vintermøtet (OKV) arrangeres i regi av Norsk Kjemisk Selskaps (NKS) faggruppe for organisk kjemi (FOK). I 2016 er Universitetet i Tromsø ved Annette Bayer arrangør. De siste 10 år har det vært en økende nasjonal og internasjonal fokus på naturen som kilde til nye legemidler og ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Arba prosessutvikling

Prosjekt Arba prosessutvikling har foregått i 2016 og 2017 og i sin helhet fulgt planlagte aktiviteter selv om det har vært intern tidsforskyvning. Resultater er i tråd med forventningene, men det mest optimistiske er resultater fra arbeidet med kondensat. Resultater fra prosjektet 1) Råstoff ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Antibiotic resistance in Norwegian poultry production; Improved knowledge by advanced HTS-based technology platforms

Antibiotikaresistente bakterier påvises stadig oftere i fjørfe, og det er behov for økt kunnskap om forekomst og mekanismer for antibiotikaresistens i norsk fjørfeproduksjon. Spesielt er sammenhengen mellom antibiotikaresistens i fjørfe og humankonsum av fjørfeprodukter sett i "en-helse" perspekt...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway

iProcess har vært et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt. Det satte søkelys på å utvikle nyskapende, fleksible automasjonskonsepter for bearbeiding av mat og forretningsmodeller for å gjøre norsk matforedlingsindustri mer bærekraftig. iProcess har skapt ny kunnskap og teknologikonsepter innen...

Awarded: NOK 34.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Awarded: NOK 55.7 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium

Nasjonalt krystallografikonsortium, Norge (NORCRYST) tilbyr instrumentering og ekspertise innen krystallisering, strukturbestemmelse og analyser av biologiske relevante makromolekyler (proteiner, DNA og RNA) til brukergrupper innen både akademia og industri i Norge. Bestemmelse av 3-dimensjonale ...

Awarded: NOK 33.8 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

PyroGas Phase I. Valorizing lignocellulosic Paper Sludge by Anaerobic Digestion and Pyrolysis

Hovedmålet for PyroGas prosjektet var å utvikle et konsept for å utnytte restråstoff fra papirproduksjon til produksjon av biogassdrivstoff. Gjennom PyroGass prosjektet har Norske Skog Saugbrugs utviklet et nytt konsept for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel ved å komb...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Combating antimicrobial resistance in the Norwegian food production chain

NoResist-prosjektet fremskaffer kunnskap som kan brukes til å forbygge og redusere antibiotikaresistens i den norske matproduksjonskjeden, med spesielt fokus på resistente bakterier hos fjørfe. I 2016 ble alle norske slaktekyllingbesetninger undersøkt i perioden mai-oktober for forekomst av E. c...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

ELSA Norway network II

ELSA Norway har eksistert som nettverk ELSA (Ethical, Legal and Societal Implications) og RRI (Responsible Research and Innovation) forskere siden 2012. Nettverket tjener både eksterne og interne formål: Eksternt er det behov for en koordinert informasjonskanal som kan identifisere og eksemplifis...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National consortium for sequencing and personalized medicine

Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) er en nasjonal forskningsinfrastruktur med partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges Teknologisk-Naturvitenskaplige Universitet og St Olavs Hospit...

Awarded: NOK 77.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mouth rot in farmed Atlantic salmon

"Mouthrot" er et stort helse- og velferdsproblem i oppdrett av Atlantisk laks på vestkysten (BC) av Canada. Problemene knyttet til sykdommen synes å være størst i de første månedene etter overføring av laksesmolt til saltvann. Denne sykdommen, som er forbundet med bakterien Tenacibaculum maritimu...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Genomics Consortium meeting Nov-2015

Norwegian Genomics Consortium (NGC) skal arrangere ett nettverksseminar i novemver/desember hvor målet er å utveksle erfaringer og videreutvikle det nasjonale samarbeidet mellom genomikk forskningsmiljøer i Norge. Seminaret går over to dager og vil inneholde presentasjoner fra både inviterte re...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Responsible Risk? The Interface between Responsible Innovation, Ethics and Risk Assessment in the Regulation of Agricultural Biotechnology

This event is a collaborative initiative between two NFR funded research projects at GenØk Centre for Biosafety focused on operationalizing the Norwegian Gene Technology Acts unique assessment criteria (funded by the ELSA and FRIPRO programmes) and researchers at the University of Nottingham spec...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DNA methylation and its role in regulating seasonal timing of reproduction and phenotypic plasticity

Å forstå hvordan individ og populasjoner er tilpasset miljøet de befinner seg i og hvordan de kan tilpasse seg miljøendringer er en av de største utfordringer i biologien i dag. Fenotypisk plastisitet, dvs hvordan en genotype endrer sin fenotype i forhold til miljøfaktorer, er en viktig mekanisme...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values

Tolv ulike mikroalge arter/stammer er dyrket og oppskalert, ekstrahert med ulike løsemidler og analysert for biologiske effekter. Det vil si at 112 ulike ekstrakter fra 56 batcher av biomasse er testet for krefthemmende effekt på seks ulike cellelinjer og en primær cellekultur, inkludert celler f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Systems analysis of peptide-mediated cell-cell communication in the plant root by in situ sequencing

Cellene i multicellulære organismer kan kommunisere med hverandre ved at små peptider eksporteres fra en celle og deretter binder seg til reseptorer på overflaten av nærliggende celler, og aktiverer disse og dermed endrer uttrykket av gener. Dette prosjektet studerer hvordan peptid-basert celle-t...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What Lies Within: Evolution and ecological significance of a common conifer endophyte.

Et stort mangfold av mikroorganismer lever skjult inne i planter. Disse mikroorganismer kalles endofytter, og hjelper ofte sine verter med å overleve miljømessige stress og sykdom, og kan beskytte mot å bli spist av dyr og insekter. Lophodermium piceae er en endofytisk sopp som finns i opp til 95...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Foods of Norway

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder, som trebiomasse og tare. Gjær i fôr til husdyr og fisk Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra trær o...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

An effector- and genomics-assisted pipeline for necrotrophic pathogen resistance breeding in wheat

EfectaWheat er et ERA-CAPS prosjekt med partnere fra Storbritannia, Tyskland, Danmark og Norge. Fokus er å utnytte genomikk og ny innsikt i nekrotrofe plantepatogene soppers samspill med vertsplantene til mer effektiv foredling av resistens mot bladflekksykdommer i høsthvete. Patogenpopulasjonene...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Celletall og jurhelse i automatiske melkingssystemer (AMS)

Mastitt er en betennelse i en eller flere jurkjertler som kan gi forhøyet innhold av kjerneholdige celler (SCC) i melken. Den vanligste årsaken til mastitt er intramammære infeksjoner (IMI). Kyr med mastitt kan vise kliniske tegn (klinisk mastitt) eller ingen kliniske tegn (subklinisk mastitt). M...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Nanowire-mediated iron acquisition in bacteria

Jern og mangan er essensielle elementer for bakterier. Men i vår oksygenholdige atmosfære er disse elementer utilgjengelige for bakterier i mange naturlige miljøer, fordi disse er kompleksert med oksygen. Elektron donasjon til disse oksidene kan konvertere jern til en slags som kan brukes av bakt...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effektiv avl av robuste brukshunder gjennom økt kunnskap om gener som er assosiert med angst

Prosjektet har som hovedmål å bidra til å fremskaffe mer robuste hunder som er enda bedre egnet som bruks- og tjenestehunder. Angst er blant de viktigste årsakene til at jakt-, bruks- og tjenestehunder har en redusert bruksverdi, ikke kan trenes/utdannes ferdig, eller må tas ut av tjeneste for ti...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret spermiekvalitet med SpermVital immobiliseringsteknologi dokumentert som befruktningspotensial in vitro og in vivo på storferaser

Idéen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier både før og etter inseminasjon. For storfe er det forlengelse etter inseminasjon, i kombinasjon med kryokonservering som er fokus, og som etterspørres i markedet. Teknologien skal gjøre tidspunktet for inseminasjon relativt til egg...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av idéer rundt bruk av nanocellulose for innendørs kultivering av grønnsaker.

Biogrid utvikler teknologi for helårs innendørs kultivering av grønnsaker. Biogrids teknologi baserer seg på en løsning kjent som aeroponi. Med aeroponi brukes hverken jord eller annet vekstmedium. Istedet suspenderes røttene i et tett kammer der røttene med en næringsoppløsning i form av kald da...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Linking the soil mycobiome to ecosystem diversity, productivity and carbon sequestration in boreal forests

Boreale skoger dekker omlag 11% av landjorda. En stor andel av karbonet på jorda forekommer i boreal skog; i levende trær og annen vegetasjon og i mikrobiell biomasse. Men spesielt mye er lagret som dødt organisk materiale i jord. Sopp har sentrale økosystemfunksjoner i boreal skog. De opptrer so...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bekjempelse av virus i mat

Tarmvirus som kan forurense bær kan være en årsak til sykdom hos mennesker. De aller fleste, kjente sykdomstilfellene skyldes norovirus og hepatitt A virus. Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om smitteveier og muligheter for kontroll av virus ved håndtering og produksjon av bær s...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring tree-derived hemicelluloses as a source for prebiotics

Den globale tre- og papir industrien møter store utfordringer gjennom sterkt redusert etterspørsel og stadig flere fabrikker lukker dørene for godt. Industrien anser utvikling av sammensatte bioraffineriløsninger for produksjon av nye (høyverdi) varestrømmer fra trebiomasse som et alternativ som ...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The plant root microbiome diversity and resilience in a changing climate

Mangfaldet av jordlevande organismar har sterk påverknad på økosystemfuksjonar på kloda vår. Endringar i samansetnad eller mangfald av desse organismane kan difor ha store innverknadar på ei rekkje prosessar. Alle levande planter er avhengige av eit stort mangfald mikroorganismar. Under jorda lev...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo