0 projects

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ocean sustainability under global change

Norway is an "ocean and coast nation" responsible for an ocean area 7 times greater than land. Norway is the worlds second largest exporter of fish and fish products, a large share of the Norwegian population is living at the coast, and thus securing sustainable, productive and healthy oceans and...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Size-dependent anthropogenic perturbations -from genes to ecosystems and back.

Mange kommersielle fiskearter er i sterk nedgang og på grensen til kollaps pga overfiske. Dette gir store økonomiske konsekvenser for fiskeriene men også for økosystemene, for eksempel gjennom såkalte trofiske kaskader, hvor tetthet av byttedyr (færre fisk) til den overfiskede arten øker, som igj...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Change in phytoplankton community structure in the inner Oslofjord during a century of sampling

Planteplankton er den viktigste primærprodusenten i havet og er avgjørende for å produksjon av organisk materiale for de høyere nivåene i næringskjeden. I en global skala er produksjonen i våre tempererte farvann høy på grunn av effektiv tilførsel av næringsstoffer og resirkulering. Likevel, når...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

An interdisciplinary investigation into scenarios of national and intl conflicts in the Svalbard zone under a changing climate in the Arctic

Klimaendringene i Arktis skjer raskt. Fra et fiskeriperspektiv har det varmere vannet i Nord-Atlanteren ført til at makrellbestanden har utvidet sitt område ? noe som har ført til geopolitiske spenninger og utfordringer med fiskekvotefordeling mellom land, noe som igjen har økonomisk påvirkning f...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Benthic insect egg and larvae development in High Arctic streams, RiS ID 10448

Aquatic ecosystems in High Arctic environments and their benthic communities are due to worldwide environmental changes strongly influenced by rising air and water temperatures, enhanced glacier melting, oscillating discharge dynamics and an extended snow free season. But little is known about th...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Workshop Oil-fish 2016; Effect of oil exposure on early life stages of sub-Arctic marine fish. Assembling toxicology, analytical chemistry

Forskere fra en rekke institusjoner samlet seg i Mortsund, Lofoten til en workshop om effecter av oljeforurensning på tidlige livsstadier hos fisk og hvordan dette kan brukes til å forbedre og videreutvikle risikomodeller til konsekvensvurdering av oljesøl. De representerer en bred faglig bakgrun...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: dCod 1.0 -decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua) -environmental genomics for ecosystem quality monitoring and risk assessment

Atlanterhavstorsken (Gadus morhua) er en viktig art i det nordatlantiske fiskeriet, i tillegg til kyst- og pelagiske økosystemer. Det er også en mye brukt indikatorart i europeiske overvåkningsprogrammer. Målet med dCod 1.0-prosjektet var å kombinere kompetanse innen miljøtoksikologi, biologi, bi...

Awarded: NOK 38.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Radar mapping of the perennial firn aquifer on Holtedahlfonna, Svalbard

The objective of this project is to collect radar data required as part of a larger project investigating the flow of the tidewater glacier Kronebreen and its connected icefield, Holtedahlfonna, in NW Svalbard. This proposal seeks funding for a radar field campaign on Holtedahlfonna, using both e...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring daily activity and parental food provisioning in the Atlantic puffin (Fratercula arctica) by the use of digital cameras

The main goal is to collect data on parental food provisioning in the Atlantic puffin (Fratercula arctica) by the use of camera technology. It is a non-invasive method consisting of small digital camera-traps placed at the cavities used by nesting Atlantic puffins. With pilot study in 2015 it sho...

Awarded: NOK 40,914

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Live king crab welfare monitoring throughout logistics

Levende sjømat generelt og levende kongekrabbe spesielt er en raskt voksende trend innenfor sjømatnæringen. Flere utfordringer er forbundet med å fange, lagre og sende levende sjømat. Dyrevelferd og dødelighet er de to hovedutfordringene. De to utfordringene går hånd i hånd - optimal dyrevelferd ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Transport of marine pollution from bird cliffs to tundra communities in Svalbard, RIS ID 10420

Persistent pollutants accumulate and biomagnifies in seabirds migrating to Svalbard, and are transferred to the tundra underneath bird cliffs, with the bird´s guano. The aim of this study is i) to examine the presence and levels of contaminants in terrestrial communities close to bird cliffs, and...

Awarded: NOK 69,683

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Effects Of Seasonality And Spatial Heterogeneity On Polar Cod (Boreogadus Saida) Diet And Distribution In Svalbard Waters. RiS ID: 10442

This study will offer a first understanding on the seasonal diet of a true arctic gadoid fish in Svalbard waters, the polar cod. We will attempt to identify whether adult polar cod feed actively during the polar night and if yes, whether their diet differs from that of the spring, summer, and fal...

Awarded: NOK 8,498

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

The blue mussel (Mytilus edulis) on Svalbard, a hidden native or successful invader? (RIS ID 6279)

The primary aim of this study is to extend our knowledge about the recently discovered Mytilus edulis population on Svalbard. This tempo-boreal bivalve is a well-known climate indicator thriving during times of elevated sea surface temperatures. However, the origin of the Svalbard blue mussel is ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Seasonal progression of the zooplankton community in a high-Arctic seasonally ice covered fjord, RiS ID 10445

The project will follow the seasonal progression of zooplankton in the seasonal ice covered Van Mijenfjorden. The aim is to assess the seasonal variation in the zooplankton community, determine the secondary production, and estimate the grazing impact on the primary production.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Fate of Calanus glacialis reproduction and growth under different environmental stressors

The aim for this study is to determine the state of the Calanus glacialis population in Isfjorden, Svalbard. C. glacialis is a lipid rich copepod that is endemic to the Arctic and has a circumpolar distribution in the arctic shelf seas.This will be done by monthly excursions to Isfjorden to study...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - New methodologies for an ecosystem approach to spatial and temporal management of fisheries and aquaculture in coastal areas

Hovedmålet til ECOAST-prosjektet har vært å identifisere, utvikle og teste nye metoder for romlig og temporær forvaltning av fiskerier og akvakultur i kystområder. Ved hjelp av programvaren GRID har prosjektet vurdert synergier og konflikter mellom forskjellige menneskelige sektorer i sju stud...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - New methodologies for an ecosystem approach to spatial and temporal management of fisheries and aquaculture in coastal areas

I løp af de 42 månedene som ECOAST prosjektet har pågått har flere viktige resultater blitt oppnådd. ECOAST Prosjektet sitt hovedmål var å studere samspillet mellom sjømatproduksjon og andre aktiviteter i kystsonen. Prosjektet har hatt i sikte på å bedre forstå og regulere bruken av kystområder...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - Process integration into multispecies and ecosystem Models for realistic evaluation of eccological, economic and social tradeoffs

For å kunne forvalte marine økosystemer, trengs en integrert tilnærming. Dette gjenspeiles i forvaltningen ved at flere og flere arter forvaltes som en del av økosystemet, ikke som separate enkeltarter. Fremdeles trengs forbedringer i verktøyene som benyttes for å gi råd på økosystemnivå, og i de...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment flux from source to sink - the coastal link

The aim of the present proposal is to coordinate and integrate research on coast to fjord sediment systems on Svalbard. We propose a pilot project for 2016-2017 to develop this cooperation and concentrate use of equipment and data sets on a joint goal. The research objective is to increase the un...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Adaptation to environmental changes in the Arctic

Polar systems, and in particular the high Arctic have been identified as sensitive regions, in which the impacts of global climate change will primarily be manifested. Due to its location right at the interface of Arctic and Atlantic systems, the Kongsfjorden area is a crucial site of the detecti...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

The CalvingSEIS experiment

Når vi ser bort ifra Grønland og Antarktis, så kalver ca. 40 % av alle verdens isbreer. Denne dynamiske masseoverføringen fra isbre til hav er spesielt sensitiv til klima gjennom feedback-prosesser. I dagens bremodeller er det vanskelig å forutse realistisk istap relatert til brekalving. Dette er...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIVA - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Siden midten av forrige århundre har en raskt økende global produksjon av plast vært ledsaget av en opphopning av plastavfall i miljøet. Plasten spres ved hjelp av strøm og vind, brytes ned og blir fragmentert over tid, men forsvinner ikke. Sammen med små plastpartikler som stammer fra forbruksp...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Development of biodegradable materials to reduce the effect of ghost fishing in the Norwegian deep-sea gillnet fisheries

Garn er ett av de viktigste fiskeredskapene i Norge. Torsk, sei, blåkveite, breiflabb og rognkjeks er de viktigste arter for disse fiskeriene. I 2012 ble torskekvoten fordelt slik: ca. 93.000 tonn til redskapsgruppen som fisker med garn, ca. 76.000 tonn til trål, ca. 58.000 tonn til snurrevad, ca...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification

Målet med dette prosjektet har vært å finne ut hvordan kystsoneforvaltningen kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av havforsuringen. Det finnes imidlertid svært lite kunnskap om havforsuringsprosessene i kystnære havområder, og enda mindre kunnskap om konsekvensene for livet i havet...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International workshop on the use of autonomous unmanned vehicles for assessment of fish stocks

Korrekt estimering av fiskebestander og generell overvåkning av marine økosystemer er en forutsetning for bærekraftig høsting og utnyttelse av marine ressurser. Estimeringsmetodene som brukes i dag er i hovedsak basert på bruk av fiskebåter og forskningsfartøy, og en stor grad av manuelt arbeid, ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

NORWEGIAN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY SYMPOSIUM (NETS)- Assessing and solving environmental challenges in a multiple stressor world

Usikkerhet knyttet til eksponering, effekter og risiko for menneskeskapte og naturlige stressfaktorer er en stor utfordring for forvaltningen av Norges naturressurser og sikring av en bærekraftig utvikling. Etablering av vitenskapelige møteplasser for kunnskapsoverføring, nettverksbygging og stim...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ENabling Technology providing knowledge of structure, function and production in a complex Coastal Ecosystem (ENTiCE)

Havområdene langs kysten av Midt-Norge har et stort artsmangfold. Spesielt i Froan og på korallrevene langs Sularyggen er det høy produksjon av ulike fiskearter, kamskjell og krabbe. Til tross for områdets økologiske og økonomiske betydning, har det til nå ikke vært gjennomført noe forskningspro...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecological consequences of environmental contaminants in a marine sentinel species: A multiple stressor approach

Det marine miljø fungerer både som mottaker og transportvei for miljøgifter, og marine toppredatorer preges av relativt høye nivåer av organiske miljøgifter og kvikksølv, som anrikes i næringskjeden. Slike arter er derfor godt egnet til å dokumentere effekten av miljøgifter på økosystemhelse. I ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice

SAMMENDRAG COAST-BENEFIT prosjektet tar utgangspunktet i ekspertrapporten «Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester» (NOU 2013:10). Hovedmålet er å bidra til forbedret vitenskapelig kunnskap og kompetanse som er relevant for å beskytte miljøet og regulere økonomiske aktiviteter som sa...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans (Joint Programming Initiative for Productive Seas and Oceans), og besto av 15 partnere fra 11 europeiske land. PLASTOX undersøkte interaksjon og effekter (opptak, ekskresjon og toksisitet) av mikroplastpartikler ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage