0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of novel drugs for prostate cancer therapy

Prostatakreft er den mest vanlige formen for kreft og den nest hyppigste årsak til kreftrelaterte dødsfall hos menn. Mens tidlig diagnostisering har redusert dødelighet av prostatakreft, er det ingen kur for avansert sykdom. Følgelig blir en av seks menn diagnostisert med prostatakreft, og en av ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

BioCamera: the biosensor for future Point-of-Care diagnostics

Prosjektet fokuserer på verifikasjon av en teknologi som tillater høysensitiv, rask og billig medisinsk diagnostikk.

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Epidemiology of Early Life Factors and Breast Cancer Risk by Molecular Subtype

Breast cancer can be divided into molecular subtypes, and we have chosen to categorize the disease into six groups. It has been suggested that factors that operate in utero and determine birth characteristics, such as birth weight, birth length and placental weight, are associated with breast can...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel technology for identification of T cell targets and therapeutic T cell receptors for use in cancer immunotherapy

Et nytt og lovende prinsipp for behandling av kreft baserer seg på immunceller som kalles T-celler. T-celler kan selektivt drepe bestemte celletyper uten å skade naboceller ved at deres T-cellereseptor (TCR) binder seg til proteinfragmenter som bare finne s i målcellen. TCR kan derfor lignes ved ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A blood-based diagnostic test for coeliac disease

Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom i tarmen fremprovosert av gluten i mat. Sykdommen diagnostiseres ved å ta biopsier fra tynntarmen og undersøke disse for vevsforandringer. Dette er en dyr og tidkrevende undersøkelse som også innebærer stort ubehag for pasienten. Cøliaki behandles ved at pa...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Diagnostic support system development for the monitoring of psychosis

Tittel: ET SYSTEM FOR Å STØTTE OPPFØLGINGEN AV PASIENTER MED PSYKOSELIDELSER Pasienter med alvorlige psykiske sykdommer kan i perioder trenge tett oppfølging fra fagfolk i form av samtaler og kartlegginger som skal forebygge akutte sykehusinnleggelser eller uønskede hendelser som selvmord. Dette...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Polygenetics of attention and effort: Uncovering brain circuit pathologies in schizophrenia

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som utgjør en stor belastning for pasienter og deres familier, har høy dødelighet, og er forbundet med store kostnader for samfunnet og helsesektoren globalt. Til tross for framgang i genetisk, nevrovitenskapelig, og psykologisk forskning, så er det biol...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Engineering of novel antibodies for targeted anti-viral therapy

Infectious diseases kill more than twice as many people as cancer, and the tendency is increasing due to the extensive use of immune-modulating medicines during transplantation and treatment of diseases. Whereas most of the development of therapeutic mono clonal antibodies has focused on oncologi...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

COmprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinsons Disease

I de senere år har det vært store fremskritt innen genforkningen som har identifisert en rekke genetiske risikofaktorer for Parkinsons sykdom. På tross av dette er sykdomsmekanismene fortsatt for en stor del ukjente. I dette omfattende prosjektet har vi benyttet en unik samling av pasienter med ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of a Novel F18-PET tracer for early diagnosis of Alzheimers Dementia

Demens er en av de største økonomiske og mest ressurskrevende sykdomsutfordringene som samfunnet står ovenfor. I 2050 estimerer WHO at antall demente mennesker vil overstige 115 millioner globalt, hvor Alzheimers sykdom (AD) utgjør den største undergruppen. For å redusere den samfunnsmessige b...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Interrelationship between autophagy and ER stress, and their impact on the fate of prostate cancer cells treated with therapeutic drugs

Et problem ved kreftterapi er kreftcellers motstandsdyktighet mot behandling som er ment å drepe kreftcellene eller hemme deres vekst. Det er derfor viktig å forstå hvordan terapeutiske stoffer påvirker cellulære stressresponser som har innflytelse på kreftcellenes overlevelse og vekst, samt samm...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic risk variants in migraine and cardiovascular disease. The Gene HUNT study

Migrene er en vanlig forekommende nevrologisk sykdom som fører til lidelse og uførhet for dem som er rammet, og til høye kostnader for samfunnet. De som har migrene med aura har også en noe høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, deriblant hjerneslag og hjerteinfarkt. Det har vært utils...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardisense -Sensor for continuous monitoring of heart function and pumping capacity in high risk patients

Ved avslutningen av hjerteoperasjoner fester kirurgen en liten pacemakerelektrode på hjertet. En kabel fra elektroden føres gjennom brystveggen og kan kobles til en pacemaker. Tråden fjernes når pasienten reiser hjem. Cardisense er en pacemakerelektrode m ed en liten bevegelsessensor integrert i ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CASPAR - Computer Assisted Sperm Profile Analysis and Recognition

For de fleste par er det en enkel og naturlig prosess å lage barn, men for en av fem par i Europa og USA er det behov for assistert befruktning. Forskning har vist at i 50 % av tilfellene med infertilitet skyldes det dårlig kvalitet på sæd. Noen kjente årsaker til infertilitet blant menn er lav...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Impacts of glycosylation and mitochondrial mutations on prostate cancer cells

Prostatakreft er den vanligste ikke-kutane kreft hos menn i Europa og USA. Det er betydelig aldersassosiert, og vi har tidligere funnet at stoffskiftet er endret og mutasjoner akkumuleres i mitokondrier. I løpet av det siste året har vi identifisert et protein som regulerer vekstpotensialet til p...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

New diagnostic markers and targets for therapeutic intervention in B-cell lymphoma

Lymfekreft er den vanligste formen for kreft i blod- og lymfesystemet. Sykdommen kan deles inn i mange undergrupper som har ulik prognose og som krever ulik behandling. Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) er den mest vanlige formen for aggressiv lymfekreft, mens follikulært lymfom (FL) er d...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Molecular analysis of myelodysplastic syndrome iPSC and iPSC-derived disease relevant cell types

Molekylære analyser av Myelodysplastisk syndrom iPSC og av iPSC-deriverte sykdomsrelevante celletyper Myelodysplastisk syndrom (MDS) (også kalt pre-leukemi) er et samlebegrep for en gruppe krefttyper karakterisert ved unormal blodproduksjon. MDS pasienter har en opphopning av umodne blodceller i ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Det overordnede hovedmålet til NorMIT (Norsk senter for minimalt invasiv bildeveiledet terapi og medisinske teknologier) er å forbedre pasientbehandlingen gjennom utvikling av medisinsk teknologi og metoder som gir mindre traumer for pasientene, økt sikkerhet og kvalitet i behandlingen samt korte...

Awarded: NOK 53.9 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Impact of Mycobacterium tuberculosis exosomes

Tuberkulose (TB) er en av de 10 mest dødelige sykdommene på verdensbasis. Tuberkulosebakterien finnes hos circa 1/3 av jordens befolkning, og 9 millioner nye TB-tilfeller påvises årlig. Den pågående epidemien blir forverret av antibiotika-resistente varianter av bakterien Mycobacterium tuberculos...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

TRANSCAN-ERA-NET Translational Cancer R

Nanoparticle-Enhanced molecular Fluorescence-Endoscopy for detection of early-stage colorectal adenocarcinomas

Kolorektal kreft har lav overlevelsesrate. Over halvparten dør av sykdommen i løpet av fem år etter å ha fått diagnose. Sykdommen diagnostiseres i dag ved hjelp av kolonoskopi, hvor en fiberoptisk slange føres inn i tarmen og overfører bilder av tarmveggen. En stor andel små kreftsvulster blir de...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kinome Profiling Tool for Personalized Cancer Medicine

I dette prosjektet vil vi utvikle en Kinase Profilerings plattform som vil gi medisinske eksperter en detaljert oversikt over ureglementert kinase aktivitet i en svulst. Resultatene fra slike kinase analysene vil kunne synliggjøre mulige kinasehemmere som vil gi optimal behandling ut i fra et pas...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Using pluripotent stem cells (iPSC) to model mitochondrial disease, study tissue specific manifestations and investigate treatments

Mitokondrier er grunnleggende for ulike biologiske prosesser, inkludert energiproduksjon, apoptose og aldring. Mitokondriell dysfunksjon også spiller en rolle i utvikling av vanlige nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom. Primære mitokondriesykdommer er de hyppigste medfødte stoffskift...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Pre-clinical genotype-phenotype predictors of Alzheimers disease and other dementia

Alzheimer's disease, Lewy-body dementias (including Parkinson's disease) and other neurodegenerative dementias are major causes of disease, reduced patient- and caregiver quality of life, and increasing societal health costs. All have lengthy (decades) pr e-dementia- and pre-clinical stages, but ...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Selective and Controlled Expansion of Educated Natural Killer Cells for Cancer Therapy

Celleterapi har et stort potensiale for utvikling av nye behandlingsstrategier mot kreftsykdommer. En type etablert celleterapi er allogen stamcelletransplantasjon, som er en livreddende behandling for pasienter med blodkreft. Nye oppdagelser har vist at naturlige dreperceller (NK-celler) spille...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Center for Stem Cell Research 2014-2018

This application lays out a strategic plan for the Norwegian Center for Stem Cell Research for the period 2014-2018. The Center has therefore developed a four-pronged strategy with 2 translational and 2 basic science arms, with the following areas of emph asis: Clinical trials using human somat...

Awarded: NOK 26.1 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

An integrated approach for epigenetic risk assessment and biomarker development for breast cancer in prospective cohorts

Epigenetikk er forandringer i genuttrykk som gir korttidstilpasning til endringer i ytre miljøbetingelser og et stressfylt miljø, og som ikke har sin årsak i nukleotidsekvensen i DNA, men skyldes bare kjemiske endringer i nukleinsyrer eller DNA-bindende proteiner. Epigenetikk i dag representerer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cardiovascular risk trajectories in women with history of pregnancy complications

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi), høyt blodtrykk i svangerskapet (svangerskapshypertensjon), for tidlig fødsel og lav fødselsvekt er vanlige svangerskapskomplikasjoner som hver rammer omtrent 3-12 % av svangerskap. Kvinner som har hatt disse komplikasjonene, har høyere risiko for å få kardio...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Deciphering the Functional Regulation of Human Natural Killer Cells

Immunsystemet vårt består av mange forskjellige typer hvite lymfocytter med en raffinert evne til å gjenkjenne virusinfiserte celler og celler som er blitt transformert til kreftceller. Selv om vi i løpet av de siste to tiårene har fått god kunnskap om hvordan de ulike komponentene i immunforsvar...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo