0 projects

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Moral residue – epistemological ramifications, emotional implications, and didactic opportunities.

I revideringen av prosjektsøknaden vil fokus være på de fire punktene nevnt under hovedmål og delmål nevnt ovenfor.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance

Fiskeoppdrett er den viktigste bioøkonomiske virksomheten i Norge, men den er etisk og miljømessig kontroversiell. Grunnlaget for denne formen for matproduksjon er laksen, et ikonisk dyr i norsk kultur. Genomredigering, for eksempel CRISPR, gir lovende muligheter for å løse noen av utfordringene ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene undersøker mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi studerer genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer over gen...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Recycling of rest raw materials from bio-based industry by production of low trophic Crustaceans (Gammaridae) for new marine ingredients

Hovedmålet i prosjektet BIOCYCLES er å øke ressursutnyttelse og bærekraft i dagens biobaserte næringer ved å utvikle en ny biomarin produksjon som resirkulerer ulike typer restråstoff og omdanner disse til nye marine bioressurser. Dyrking av arter lavt i næringskjeden (lavtrofiske arter) kan være...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2019 - Global Justice Today: How to Fight the Power of Oligarchs and Tax Havens?

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Meaning & Conscious Experience

Våre samfunn er fundert på kommunikative handlinger (private, offentlige og juridiske). Det andre forteller oss er vår grunnleggende kilde til informasjon. Inntil nylig har undersøkelser av språklig kommunikasjon stort sett ignorert rollen til bevisste opplevelser. Når vi hører en ytring i vårt e...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på har blitt en krevende samfunnsmessig utfordring. Ny genteknologi kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyktighet mot tørke, flom og ekstreme temperaturer, samt mot den økende forekomsten av sykdom, parasi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

DEPART toppfinansiering

Type: MSCA-IF Who should have a right to participate in the making of political decisions? Political theorists have thus far approached this important moral question in two ways. Theorists of territorial rights argue that the right to make laws on particular territories belongs to groups, such t...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe. Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har se...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Political Philosophy Looks to Antarctica: Sovereignty, Resource Rights and Legitimacy in the Antarctic Treaty System

Globalt press på naturressursene i Antarktis vil øke i de kommende tiårene. Tre presserende faktorer kan motivere stater til å kreve eksklusive rettigheter i Antarktis: klimaendringer, minkende naturressurser i okkuperte territorier, samt det faktum at artikkel IV i Antarktistraktaten gjør at suv...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

6th Nordic Conference on Philosophy of Religion

Konferansen i Oslo 2017 er den sjette i rekken, og konferansen har nå etablert seg som et ledende forum for filosofi, religion og sosiologi i Nord-Europa, med deltagelse av kolleger fra hele Europa og andre kontinenter. Konferansen arrangeres over tre dager, og programmet legger stor vekt på å gi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Expressing Validity by Revision: Formal and Philosophical Aspects

Filosofisk logikk som disiplin handler om å avklare hva som er logisk gyldig for ulike begreper, og en logisk teori er en samling argumenter som skal være logisk gyldige for et eller flere begreper. Da logisk gyldighet også er et begrep som argumenter kan være logisk gyldige for, kan en logisk te...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Dette prosjektet, om forskningskommunikasjon i nye medier, har gått ut på å opprette og drifte i ett år en podcast og en blogg tilknyttet forskningsprosjektet "What should not be bought and sold?" ved Universitetet i Oslo. Podcasten og bloggen er blitt publisert på www.moralistene.no. I løpet av ...

Awarded: NOK 79,000

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift årgang 2017

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense ove...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Autonomy and manipulation: Enhancing consent in the health care context

Dulting er et begrep i adferdsvitenskap, politiske teori og økonomi som refererer til ulike indirekte psykologiske metoder for å oppnå ikke-tvunget medvillighet ved å påvirke grupper og individers beslutningstakning og adferd. I medisinsk etikk diskuteres det hvorvidt dulting bør være etisk tilta...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptual engineering

I enhver vitenskapelig undersøkelse vil våre begreper påvirke oss. Vitenskapshistorien viser at mange store vitenskapelige gjennombrudd kan knyttes til endring og forbedring av begreper. Et eksempel er skillet mellom begrepene vekt og masse i fysikken, skillet mellom begrepene kjønn og "gende...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Anti-Exceptionalism About Logic

Logikk er studiet av hvilke standarder som finnes for god argumentasjon. Ideelt sett er dette standarder for resonnering i alle sammenhenger, fra et sjakkparti til matematiske bevis, fra økonomiske modeller til politisk diskurs. Det er imidlertid uenighet om nøyaktig hvilke standarder som faktisk...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Foucaults begreper

Foucault har lenge vært en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag. Mange av dem som leser ham, gjør det for å forstå og tilegne seg ett eller flere av begrepene han er kjent for. Fortrinnsvis skjer dette ut fra en forventning om at disse kan tjene til å belyse et gitt emp...

Awarded: NOK 41,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Defence of Objective Values

Etter noen tiår der man i store deler av akademia har tatt det som en selvfølge at verdier og normer er subjektive - bestemmes av den enkelte, eller kanskje av hennes kultur - er det nå økende interesse for syn som tvert imot postulerer objektive normer og verdier. Dette prosjektet utvikler og fo...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Consciousness, Panpsychism and Integrated Information

Panpsykisme er ideen om at alt som finnes, fra fundamentale partikler til mennesker og dyr, tar del i former for bevisst opplevelse. Dette er et syn som går langt tilbake i filosofihistorien, og som til manges overraskelse har våknet til nytt liv innen to ulike forskningsfelt. Innen filosofi h...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DESIGNING FREEDOM

Målet med dette prosjektet var å utvikle forskningsprosjekter som skulle undersøke spørsmålet om hva som skjer med fundamentale rettigheter og friheter (som personvern og verdighet) idet disse blir gjenstand for design- og risiko-baserte tilnærminger for integrering i digitale infrastrukturer på ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thought and Sense. On the Interface between Perception and Cognition.

Distinksjonen mellom sansepersepsjon og kognisjon kan synes helt opplagt. Distinksjonen har også spilt en helt sentral rolle opp gjennom filosofihistorien. Utviklingen innen filosofi, psykologi, og nevrovitenskap i de siste tiårene gjør det imidlertid nødvendig med en grundig revurdering av forho...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Go Figure: Visualizing Climate Change

FIGO-nettverket har hatt som mål å bidra til ein breiare kunnskapsbase for å møta utfordringar knytte til klimaendringar og relaterte miljøendringar. Prosjektet er eit nettverksprosjekt som fokuserte på den rollen bilete og andre former for visualisering har i klimaforsking, i forsking og politik...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CauseHealth: Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences

CauseHealth-nettverket består av filosofer, medisinske forskere og klinikere. Formålet med prosjektet er å diskutere noen grunnleggende problemstillinger i medisin og helsefagene, hovedsakelig knyttet til hvordan man skal forstå kausalitet når man står ovenfor en klinisk virkelighet preget av kom...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Causation and Reduction in Systems Biology

Prosjektet har undersøkt vitenskapelige forklaringer i livsvitenskap og tar særlig for seg forståelsen av årsaks-virkningsforhold i biologiske systemer. Kompleksiteten i levende systemer utfordrer utbredte teorier om kausalitet. Vi har utviklet en ny forståelse av årsaksbegreper som i større grad...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transforming Climate Knowledge with and for Society: mobilising knowledge on climate variability with communities in northeast Bangladesh

Sylhet-provinsen i Nord-øst Bangladesh har et unikt lokalt klima med særlig mye nedbør i pre-monsuntida om sommeren. Men det er stor usikkerhet knyttet til årsaker og virkning av dette regnværet, og lokalsamfunnene er svært sårbare for endringer i nedbørsperiode og -mengde. TRACKS bragte sa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland