0 projects

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control

Askeskuddsjuke forårsakes av Hymenoscyphus fraxineus (tidligere kalt H. pseudoalbidus), en invaderende art fra nordøst Asia. Sjukdommen er i stadig spredning i Norge og er nå etablert i store deler av askas utbredelsesområde i Norge, fra svenskegrensen og opp til Romsdal. Sjukdommen er nå godt et...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Global expression of defence-related genes in Populus and transfer of knowledge to Norway spruce

Due to the great economic losses caused by the root and butt-rot pathogen Heterobasidion annosum, developments of efficient control measures are warranted. Considerable clonal variation has been recorded for Norway spruce in resistance towards H. annosum, but the defence mechanisms contributing ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Functional genomics of wood degradation: strategies used by decay fungi against wood protection systems and natural host defence compounds

Fungal decay of wood products is a global problem that has been traditionally combated with chemical preservatives. There is currently a great demand for alternatives to contemporary chemical preservatives due to their toxicity to the environment, and the current Strategic Institute Program (SIP...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Studieopphold ved FPL i Madison i forbindelse med prosjekt 166451/I10 "Svertesopp på overflatebehandlet tre"

Dette oppholdet vil inngå som en del av stipendiatprosjektet ?Svertesopp på overflatebehandlet tre? (166451/I10). Ved tildeling av midler til prosjekt 166451/I10 ble det ikke innvilget midler til utenlandsopphold. Det ble under utarbeidelse av prosjekts øknaden ansett som spesielt hensiktsmessi...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skader, vekst og virkeskvalitet hos furu etter beiting og barkgnaging forårsaket av elg

Elg og skog har stor samfunnsinteresse. I perioden 1984 - 92 pågikk et stort forskningsprogram "Elg - skog - samfunn", hvor bl.a. ulike sider vedrørende elg og skog ble iakttatt. I programmet ble imidlertid ikke skadenes betydning for virkeskvaliteten bel yst. Enkelte steder er elgtettheten svær...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Expression of Heterobasidion annosum genes during its saprophytic and parasitic growth in Norway spruce

The wood decay fungus Heterobasidion annosum is by far the most important pathogen of Norway spruce in the Nordic countries. Despite of the considerable economic impacts of the disease, the genome of H. annosum is presently poorly characterized and subseq uently very little is known about its pat...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

Tradisjonelt er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som fasademateriale. Det er også mye brukt i andre deler av Europa. På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn på tilsetting av tungmetaller, biocider/fungicider i maling og en dringer i produktenes sammensetning og eg...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Solheim, Halvor SOE03-04

...

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

TRE-FoU-programmet TRE

Microarray-based detection of defence-related genes in Norway spruce towards Heterobasidion annosum

The fungal pathogen Heterobasidion annosum causes severe damage in forests by causing root and stem rot in Norway spruce.The premise for this work is that the level of natural resistance has a genetic basis and is reflected in the type and/or level of transcripts being expressed by the plant. Gen...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Deteksjon og kvantifisering av patogener (Sirococcus conigenus og Gremmeniella abietina) i småplanter ved bruk av "multiplex real-time PCR"

De siste 2-3 årene har mane planteskoler hatt problem med ringing og avdøing av granplanter. Infeksjon skjer i løpet av vekstsesongen. Sjukdomsutviklingen kan være litt forskjelligartet. I noen tilfeller utvikler småplantene ensidige barknekroser på stamm en og svake symptomer kan observeres i lø...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Forstudie av mulig sammenheng mellom mikronæringsstoffer og råte i granskog

Glommen har fått henvendelse fra gårdbruker can.agric. Anders Rognlien på Tolga vedrørende råteobservasjoner i granskog. Observasjonen er en avvirkning av et råtebefengt granbestand i Østfold, hvor det var en linje gjennom bestandet som ikke hadde råte. V ed nærmere undersøkelser viste det seg at...

Awarded: NOK 44,200

Project Period: 2001-2004

Location: Innlandet