0 projects

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Family policies, fertility trends and family shanges in the Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of family welfare?

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Active citizenship and marginality in a European context

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare policy and employment in the context of family change

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Prosjektet er en viderføring av et forprosjekt igangsatt i 1998, og sikter mot en videreutvikling av et modellapparat for diskrete arbeidstilbudsbeslutninger som er utviklet over flere år i regi av bl.a. John K. Dagsvik, Rolf Aaberge og Steinar Strøm. Arb eidet vil finne sted i nært samarbeid med...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Etniske relasjoner i Nordre Nordland i historisk perspektiv

Gjennom et flerfaglig prosjekt bestående av seks disiplinært forankrede delprosjekter (innenfor arkeologi, historie og sosialantrolopologi) vil en søke å klarlegge de historiske forutsetningene for dagens flerkulturelle samfunn i nordre Nordland, med hove dfokus på det lulesamiske samfunnet og de...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løs...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

DynamIT : Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren

Næringslivet søker stadig fram til mer effektive logistiske løsninger for å opprettholde konkurransekraften. I denne sammenheng stilles det strenge krav til forutsigbarhet og punktlighet i transporttjenestene. Transporten er en av de aspekter ved produksj onen av varer og tjenester som er minst f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: 1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter 2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

ARKTRANS - Felles systemarkitektur for telematikk i person- og godstransport

Tilbydere av transportjenester og etater fra de fire transportmodiene vei, bane, luft og sjø tar initiativ til utarbeidelse av en systemarkitektur som dekker hele transportområdet for multimodal person- og godstransport (transport som involverer minst to ulike transportmodi). Det er et stort beh...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Leveringskvalitet i nettet

De årlige tapene på grunn av avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet i Norge estimeres foreløpig grovt til 2 milliarder kroner. Basert på relativt omfattende tidligere undersøkelser har en anslått at langvarige avbrudd medfører tap/kostnader på ca 1 m illiard kroner pr år. At kortvarige avbru...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Women leave, men remain.....Issues of Gender, Welfare and Lobour Markets in the Nordic Periphery

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Alternative treatment to malachite green of Saprolegnia sp. infection in Atlantic salmon

Saprolegnia infections were previously controlleld through the use of malachite green, an organic dye which has proven very efficient in killing all infectious stages of Saprolegnia sp. The use of malachite green has been banned in Norway and other parts of the world due to its potential toxico...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Buskerud

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutv...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLITIKK-Forskningspolitikk

Likestilling og forskning i Norge

...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av infeksjoner i slimhinnene, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effekt ive lokale vaksiner da slimhinnenes immun...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo