0 projects

SFF-Sentre for fremragende forskn

Birkeland Center for Space Science (BCSS)

Denne presentasjonen er det senterleder skrev som en introduksjon til rapporten som dekker årene 2013-2023. En fyldig oversikt over hva vi har oppnådd i løpet av disse 10 årene vil man finne i denne rapporten, som kan lastes ned fra: https://birkeland.uib.no/ ------- Denne rapporten vil ikke bare...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Siden oppstart har CEMIR hatt en meget god utvikling i den vitenskapelige produksjonen og mer enn 600 artikler er publisert siden 2013. Flere av artiklene er publisert i høyt rangerte tidsskrifter. Noen av de mest fremtredende funnene er som følger: Espevik og medforfattere rapporterte i J. Immu...

Awarded: NOK 165.1 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Immune Regulation, CIR

Senter for immunregulering har hatt som mål å identifisere og karakterisere årsaker til feilregulering av immunsystemet. En slik feilregulering kan gi autoimmunitet og allergi. Forskerne i senteret har studert hva som går galt i samspillet mellom immuncellene både på cellulært og molekylært nivå...

Awarded: NOK 109.3 mill.

Project Period: 2007-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES

Høydepunkter 2007?2017 CEES har vært organisert i fire kollokvier. Colloquium 1 utforsket begreper vs. målte data (f.eks. Houle et al., Q. Rev. Biol. 2011), og har vært grunnleggende for arbeidet som fulgte. Colloquium 2 koblet genomikk og evolusjon. Vår kartlegging av torskens arvemateriale ...

Awarded: NOK 102.5 mill.

Project Period: 2007-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomedicine, CCB

Grunntanken bak dannelsen av CCB var å forene basalbiologisk forskning på mekanismer i kreftutvikling med pasientnær kreftforskning som tar sikte på å identifisere nye kjennetegn på kreft som kan brukes i diagnose, prognose og terapi. Dette har vist seg som en vellykket forskningsstrategi, og CCB...

Awarded: NOK 120.6 mill.

Project Period: 2007-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Study of Mind in Nature, CSMN

CSMN har siden oppstart i 2007 til avslutningen i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå og omfattende interaksjon med en lang rekke internasjonale forskningsmiljøer. Senterets kjernegruppe, lenge åtte forskere; halvt lokal, halvt internasjonal, var ved SFF-periodens avslutning 10 forskere, 7 av de...

Awarded: NOK 98.1 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Theoretical and Computational Chemistry, CTCC

Kjemi er tradisjonelt en eksperimentell vitenskap, der kunnskap er bygget opp i et tett samspill mellom eksperiment og teori. I løpet av de siste tiårene er imidlertid en ny metode blitt viktig: simuleringer på datamaskiner. På det mest grunnleggende nivå simuleres kjemiske systemer kvantemekanis...

Awarded: NOK 93.9 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Geobiology, CGB Deep Seafloor, Deep Biosphere & Roots of Life

The Centre for Geobiology (CGB), was established in 2007 as a Centre of Excellence (CoE) with funding from the Research Council of Norway?s (RCN?s) second CoE funding call. According to its original application, CGB?s goals were to - establish a new interdisciplinary field - Geobiology - at t...

Awarded: NOK 103.1 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Biomedical Computing, CBC

CBC har som formål å bruke matematikk, fysikk og datamaskiner for å oppnå en dypere naturvitenskapelig forståelse av problemstillinger innen medisin. Forskningen i senteret kan deles i to hovedkategorier. Den første er utvikling av beregningsmetoder og programvare for simulering av fysiske proses...

Awarded: NOK 77.0 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance, ESOP

ESOPs ambisjon er å utfordre økonomiske teori - og samfunnsøkonomisk tenkning mer generelt - med erfaringer fra de nordiske land. I hvilken grad kan standard økonomisk teori forklare den nordiske utviklingen? Vi ønsker å forstå sammenhengene mellom økonomisk utvikling, fordeling og sosiale skille...

Awarded: NOK 95.7 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Mathematics for applications, CMA/Senter for matematikk for anvendelser

...

Awarded: NOK 110.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Physics of Geological Processes, PGP/Senter for geologiske prosessers fysikk

...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

...

Awarded: NOK 173.5 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Advanced Study in Theoretical Linguistics, CASTL/Senter for fremragende forskning i teoretisk lingvistikk

...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2003-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR/Senter for integrert petroleumsforskning

...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

International Centre for Geohazards, ICG/Internasjonalt senter for geofarer

...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for the Study of Civil War, CSCW/Senter for borgerkrigsstudier

Borgerkrig er den vanligste formen for krig. Borgerkriger fører til enorme lidelser, både for ofre og flyktninger, og har i tillegg store samfunnsmessige skadevirkninger, både økonomisk og miljømessig. Borgerkrig forekommer oftest i fattige land og bidrr til ytterligere å svekke deres utviklingsm...

Awarded: NOK 90.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Biology of Memory, CBM/ Senter for hukommelsesbiologi

Sluttrapport: SFF-bevilgningen til Centre for the Biology of Memory (CBM) la grunnlaget for et gjennombrudd i vår forståelse av hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen. Ett av de mest sentrale spørsmålene i Senter-søknaden i 2001-2002 var hvorda n plass-signaler oppstår i nerveceller i ...

Awarded: NOK 96.5 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, Q2S/Senter for kvantiserbar tjenestekvalitet i kommunikasjonssystemer

...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS/Senter for skips- og havkonstruksjoner

...

Awarded: NOK 130.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center of Molecular Biology and Neuroscience, CMBN/Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Prosjektet tar sikte på å generere kunnskap som kan gi opphav til nye behandlingsprinsipper for viktige hjernesykdommer slik som slag og kroniske nevrodegenerative sykdommer. En rekke relevante biologiske prosesser og sykdomsmekanismer vil bli studert ved hjelp av et vidt spektrum av teknikker i...

Awarded: NOK 210.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder f...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2002-2014

Location: Viken