0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

I dette prosjektet har vi utviklet og forbedret metoder for å redusere avlingstap forårsaket av fluelarver som lever på røttene. Hver metode kan ses på som et av flere verktøy i en «verktøykasse», som ved samtidig bruk (integrert bekjempelse) kan gi en bedre beskyttelse mot angrep enn enkeltståen...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-ver...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mikrogjødsling - fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold t...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ALGAE TO FUTURE From Fundamental Algae Research to Applied Industrial Practice

Hovedmålet med ALGAE TO FUTURE (A2F) prosjektet har vært å bidra til å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge med bruk av norske naturressurser. Prosjektet har undersøkt algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, fettsyrer og karbohydrater til bruk i mat og fô...

Awarded: NOK 40.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer

Basert på kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og kunnskap om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, har MATLYST skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I MATLYS...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods

FoodProFuture har undersøkt mulighetsrommet for å produsere og videreforedle planteråvarer til smakelige, helseriktige og attraktive matprodukter med høyt proteininnhold. Dette skal gjøre det mulig for norsk landbruk og matindustri å utnytte et marked som er økende, og som vil gi en tilpasning i ...

Awarded: NOK 39.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Framstilling av marine peptider fra bærekraftige marine proteinkilder basert på teknologi hentet fra norsk offshore industri

Marine råvarer har spesifikke ingredienser, både fettstoffer, salter og andre forbindelser som lett brytes ned til ingredienser som forårsaker bismak ved utvikling av nye produkter. Peptidene som framstilles fra marine råvarer ved hjelp av enzymatisk hydrolyse må derfor behandles med prosesser so...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST - Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience. (REFORM)

Skog med treslagsblanding er kjent for økt vekst og redusert risiko sammenlignet med artsrene bestand. Fordelen av blandingsskog kan være avgjørende i en usikker fremtid med økende skader som følge av klimaendringene. I Norge dominerer bare tre treslag i naturskogen og bare to av dem, gran og fur...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Et krafttak mot frukttrekreft

KreftKamp har forskningsarbeid i Norge, Tyskland og Finland, med fire hoveddeler; 1: spore-spredning og -modning, 2: sortsforskjeller, 3: tiltak og 4: kunnskapsformidling. 1: Sporespedningsmønsteret til soppen Neonectria ditissima blir undersøkt gjennom å observere kreftsår og sporefeller i Nor...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innstikkmåler for biomarkører

Nothing to show

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tanken...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Valuation of the Norwegian plant health regime from an environmental, economic and social perspective

Formålet med prosjektet var å få økt kunnskap om de miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvensene av reguleringen av plantehelse i Norge, samt ulike metoder for å måle og utforske disse. Et utvalg casestudier er brukt for å belyse betydningen av ulike reguleringene for mattrygghet, helse, mil...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preventing Food Waste in the Food service sector

Målet med "KuttMatsvinn2020 Forskning" var å forebygge og redusere matsvinnet i serveringsbransjen, støtte opp om "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn "og bransjeprosjektet "KuttMatsvinn2020", som har mobilisert en større del av serveringsbransjen til å redusere matsvinn med 20 % frem mot 202...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Auka volum av smakfulle norske plommer

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske plommer med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Prosjekteigar Ullensvang Fruktlager og dei andre fruktpakkeria i Noreg ville forbetra dyrkingsteknikken og dermed betra økonomien til dyrkarane. Hovudvekta vart l...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Alginor`s Ocean Refining Total utilizing Application (AORTA)

Innen 2050 er det estimert at matproduksjonen bør øke med 70% for å holde tritt med befolkningsøkningen og den økonomiske veksten. Bare 2% av maten i dag kommer direkte fra havet. Dette gir gode forutsetninger for ny og bærekraftig verdiskapning. Makroalger (tang og tare) er blant de største ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Next generation tailor-made chicken products

Norilia har bygget en fabrikk (Bioco), der enzymatisk protein hydrolyse (EPH) brukes til å bryte ned proteiner fra kyllingrestråstoff til proteinhydrolysat, som lett kan tas opp i kroppen. Proteinhydrolysat med gode ernæringsmessige, sensoriske og/eller biologiske kvaliteter vil være viktige ingr...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

SnowMAP - Using innovation and science to put the Norwegian Snowcrab on the MAP as a sustainable and high quality product

Snowmap er et verdikjedeprosjekt som ble etablert som et samarbeid mellom industrien og forskningen. Snøkrabbeindustrien i Norge har vokste eksplosjonsartet mellom 2013 og 2016 (fra veldig liten fangst til ca 10 000 tonn i 2016). Etter den raske veksten har fisket gått ned og litt opp er mer vari...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat

Salt har en viktig funksjon ved produksjon av spekevarer ettersom det påvirker tørke- og modningsprosessen. Reduksjon av saltinnholdet uten kompenserende tiltak kan føre til endret produktkvalitet, fare for redusert forbrukeraksept og økonomiske tap. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ener...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ENTOFÔR: From waste to resource

Insektproduksjon for fiskefôr får økende oppmerksomhet på grunn av insektenes evne til effektivt å konvertere forskjellige typer biologisk materiale til protein og fett, hovedkomponentene i fiskefôr. I EU er insektmel og insektfett tillatt brukt i fiskefôr, men europeiske myndighet for næringsmid...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

InvertaPro Assessing the economic viability of insect-based animal feed production in the Nordics (Norway)

InvertaPro er et ny oppstartet dyrefôr selskap. Vi skal produsere insekt-basert fiskefôr igjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall (upcycling). Overordnet vil vi demonstrere økonomisk lønnsomhet ved storskala insektmel produksjon i Norge. Sosialt vil vi skape arbe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Research and Education in energy efficient resource utilization in Food value chains between Norway and India

Prosjektet RE-food har resultert i økt samarbeid mellom flere institusjoner i Norge og India. Prosjektpartnerne har jobbet med integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD har ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av id og lokaliseringsmerke.

Nothing to show

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett årlig. Dette overskuddet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet var å øke verdien av animal...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Nettverk for bærekraftig treindustri

Hovedmålet med å utvikle nettverket «bærekraftig treindustri» er generering av større FoU-prosjekter for å støtte opp under utviklingen av industrialisert urbant trebyggeri, og fremme utviklingen av den skog- og trebaserte bioøkonomien. Nettverkets målgrupper og deltakere er forskermiljø med ulik...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life

Nettverket er en videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life, som har vært et nettverk i perioden 2008-2011, 2012-2013 og 2014-2105. Medlemmene er bedrifter og bransjeorganisasjoner fra matsektoren. NTP Food for Life har jobbet med felles forskningsutfordringer og laget en fel...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: PACK4US - forsknings- og innovasjonsnettverk for emballering av mat

Målet med nettverket er å skape bærekraftig vekst i omsetning og arbeidsplasser hos matprodusentene og i emballasjenæringen, og derigjennom styrke virksomhetenes konkurransekraft. Fokus vil være på økt verdiskaping og styrket konkurranseevne gjennom kunnskapsutvikling, innovasjon og tilrettelegg...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS: Development of land use strategy for combating global environmental issues

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn

SeaPack-prosjektet har hatt mål om å bidra til økt bærekraft og redusert miljøbelastning. Prosjektet har rettet sine aktiviteter i ulike deler av verdikjeden. Ved å bidra til å løse sentrale utfordringer for norsk sjømatnæring, bidrar prosjektet også til å imøtekomme kravene om økt bærekraft og ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage