0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AkvaTotal - compact, cost-effective and sustainable large-scale low trophic aquatic production

AkvaTotal has over the last five (5) years developed, tested and patented new equipment and solutions to harvest the sea in a new, controlled, area-effective and sustainable manner. The company is set to boost aquatic production of low trophic species that can enter existing and establish new val...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Science Meets Industry Bergen 2019

Konferansen har vorte arrangert i mange år, først som ein del av FME-senteret NORCOWE, seinare som ein del av NORCOWE-nettverket. Oppslutninga har vore aukande i takt med den auka interessen for havvind og vi ventar rekordpåmelding i år. Konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv, akademi...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partnersøk og avklare muligheter for internasjonalt prosjekt

Mobilisere til og gjennomføre en delegasjon fra Sunnøre til Israel. Formålet er å kartlegge spesifikke utfordringer og på dette grunnlag kontakte riktige aktører i Israel for samarbeid, for å komme i posisjon til å etablere et felles prosjekt som søker finansiering gjennom H2020.

Awarded: NOK 98,202

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Land-based maritime 5G

The planned project is to start the feasibility study of land-based dedicated maritime 5G solutions for ocean digitization and autonomous ship, which includes the R&D, technical feasibility, commercial potential and business plan development.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sailbuoy for krill

Seilbøyen (sailbuoy.no) har bevist sin operasjonelle robusthet gjennom å krysse Atlanterhavet uten menneskelig medvirkning. Den er en liten farkost som blir drevet fram ved vindkraft og der solenergi fornyer energien som trengs til datainnsamling og kommunikasjon. Seilbøyen kommuniserer over sate...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hydrogen and Fuel Cells for Maritime Applications

Samfunnet vårt står ovenfor store utfordringer på klima og miljø, også innen maritim sektor. Norge har store ambisjoner og planer for å stimulere til grønn vekst i maritim industri. Det legges nå til rette for økt bruk av lav- og nullutslippsdrivstoff og til introduksjon av nye miljøvennlige lø...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mapping marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas

Plast syntes opprinnelig å være en flott oppfinnelse uten bivirkninger, og den franske filosofen Roland Barthes beskrev entusistis "a plasticized world" i "Mythologies" (1957). I dag er imidlertid ikke entusiasmen for plast like stor. 8,3 milliarder tonn plast ble produsert mellom 1950 og 2015, h...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Singapore R&D Simulator

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å levere en simulatorplattform som er særdeles godt egnet for de R&D formål. Dette kan bli starten på et langsiktig strategisk samarbeid til gjensidig nytte for partene. Formålet med reisen(e) e...

Awarded: NOK 20,380

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for H2020 SME Instrument phase 1: Spring-levered Ocean Power Generator (OPC-GEN)

The Feasibility Study will summarize tasks and activities related to risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property (IP) management, innovation strategy development, partner search and feasibility of concept. In addition, we are looking to mature our approach and get into ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av teknologi for autonom, biointeraktiv og høykvalitets datafangst i merdrommet

Akvakultur og oppdrett av fisk er viktig for den globale produksjonen av sjømat til menneskelig konsum. Oppdrettsbransjen er utsatt for betydelige risiko knyttet til HMS og arbeidsrelaterte skader og økt automatisering av risikable operasjoner kan derfor føre til både økonomiske, sosiale og etisk...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Towards Improved Training and Performance

New technologies, automated devices, and computerized systems have improved the overall productivity and efficiency of systems, nevertheless, have also brought new challenges to individuals and teams. The roles and goals of human within systems have transformed in various dimensions, which requi...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2016-2018

Location: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SimFisk: Realistisk simulator for opplæring, trening og teknologiutvikling i fiskerinæringa

SimFisk-prosjektets mål er å utvikle en simulator for realistisk opplæring og ferdighetstrening av mannskap, og testing av nye teknologikonsepter for fiskeflåten. En slik fiskerisimulator er unik nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet omfatter havfiskeflåten og kystfiskeflåten, og leverandørindu...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt maritim offshore logistikk optimering

I dette forprosjektet ønsker vi å viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor det skal utvikles kvantitative modellbeskrivelser av avanserte transport- og logistikkoperasjoner. Disse modellbeskrivelsene vil så benyttes som beslutningsstøtteverktøy f or å sikre en ressurseffektiv utnyttelse ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

Dette forprosjektet skal viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og andre) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at man i langt større grad enn i dag kan utn ytte potensialet som ligger i flåten. Man...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Short Sea Transport - SST

Forprosjektet hovedmål er å bygge opp et konsortium som kan bidra til å oppnå målene i hovedprosjektet og utvikle en søknad til MAROFF-programmet med søknadsfrist 16. oktober 2013. Dette gjøres ved å a) Spesifisere prosjektorganisasjon b) Vurdere tilbak emelding fra behandlingen av tidligere sø...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

DM-ETRAMS - Research on requirements for a future maritime Electronic Task Risk Assessment and Management System

Docmap has entered a partnership with the Swedish ferry company Stena Line. It is the goal of the partnership to conduct an R&D Innovation Project under the MAROFF programme and to apply for funding. This project will be called DM-ETRAMS (Docmap Electroni c Task Risk Assessment and Management Sys...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

En Felles Tilnærming til Norsk Havnesikkerhet

Forprosjektet bygger videre på arbeidet som ble gjort i samband med hovedprosjektsøknad til MAROFF i 2012 (NorHavs, med Oslo Havn som prosjekteier) men er å anse som et nytt forslag ut fra tilbakemeldinger fra Forskningsrådet på forrige hovedprosjektsøkna d, ut fra videre arbeid med å promotere ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Etablere prosjekt for vha av passive signaler av elektromagnetiske signaler for å tracke skipstrafikk langs kyst, fjorder, seilingsled

Prosjektets formål er å utarbeide en søknad for et F&U prosjekt som passer inn som en viktig del av MAROFF programmet, Fagfelt og kompetanseområder med en hovedvekt på de deler av programmet som omfattes av generell sjøsikkerhet, tiltak som reduserer risi ko, tap og skade på mennesker, materiell ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en Lithium Ione batterimodul for maritimt bruk basert på 18650 celler

Utvikling av en Lithium Ione batterimodul for maritimt bruk Formålet med hovedprosjektet er å utvikle og teste en batterimodul for maritimt bruk basert på litium ione celler. Den mest sentrale FoU-utfordringen vi kommer til å være å møte kravene som marke det etterhvert begynner å etterspørre når...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Samhandling i transportkjeden inn og ut av havn

Spørsmål blir adressert i forprosjektet som mulige hypoteser for hovedprosjektet: * Kan aktørene i transportkjeden (både vareeiere og transporttilbydere) i større grad enn nå bruke stillere tider av døgnet (utenom rushtidene) for transport fra Oslo havn u t til grossist ? eller detaljistleddet? *...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Et integrert miljøfokusert maritimt flåtestyringssystem for oppdrettsnæringen

Oppdrettsbedrifter etterlyser teknologi for mer effektiv og miljøvennlig flåtestyring som i tillegg kan ha positive effekter på smittevern. Basert på samtaler med aktører i bransjen skal man i dette forprosjektet utrede innovasjonsbehovene frem mot etable ring av et integrert miljøfokusert mariti...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Environmental friendly coating minimizing biofilm and boifoiling on ships

These are the main activities that will be undertaken in the forprosjekt: 1. Partner identification and development (coating and industry). There are mainly two kinds of partners that needs to be sought out in the consortium: a) Expertise in coatings for wet structures (for instance SINTEF MATER...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrert IKT-løsning for maritim avfallshåndtering og rapportering

RENOMAR-prosjektet har fokus på å utvikle, utteste og implementere et nytt system for registrering og kontroll/overvåkning av ulike avfallsfraksjoner som produseres hos den havgående flåte. Det videre arbeid skal gjennomføres i flere faser, der man i før ste omgang (2013) skal gjennomføre et for...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Varmekraftmaskin Til bruk i maritime applikasjoner

HMMS ønsker sammen med partnere å designe, bygge og teste en enhet som skal produsere elektrisitet for bruk i maritime applikasjoner. Det er beskrevet et teoretisk system for produksjon av elektrisitet av LandTech vha varmepumpe og stirling motor der varm epumpen lager en kunstig kald side for en...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Power Supply for Marine Applications

We have identified needs for off-grid power supplies for several marine applications, and we will in this pre-project work out a concept for an autonomous power supply to be used for these applications. Examples of applications are 1) signal posts along t he coast, 2) pumps for small boats, 3) si...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RISKOP Risk in Offshore Operations

1. Innsendte artikler; Idar Johannessen and Helen Sampson, Turning on The Tap: The benefits of using real-life vignettes in qualitative research interviews. Qualitative Research. Innsendt juli 2017. Jan R. Jonassen and Erik Hollnagel: Leading and performing good operations. Innsendt WMU Journ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Pre-project Straits of Malacca and Singapore

The main project will be a concept study and demonstration of a ship traffic management system (STMS) that is able to monitor and predict traffic situations and possible future "hot spots" as well as giving guidance at an early stage to avoid such situati ons. Issues to be addressed are safety, s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TIDE Preparation project.

Docmap AS will enter a partnership with the German companies Load-Line and Skysails and the German Hochschule Bremen, University of Applied Sciences. It is the goal of the partnership to conduct an R&D project under the ERA-Net MARTEC Call for Proposals 2 013 and to apply for funding for this pro...

Awarded: NOK 35,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Live, attenuatet vaccine against infectious pancreatic necrosis in Atlantic salmon fry

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Marinepack 2010 - Optimal emballering og distribusjon av norsk sjømat

Marinepack 2010 vil fokusere på to hovedområder: I. Utviklling av fiberløsninger, primært for effektiv distribusjon i enheter på 3-20 kg av fersk rundrenset fisk og filet med minimal ismengde og kontroll på kjølekjede II. Utvikle emballasje- og distribu sjonssystemer for superkjøling i kombinas...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Buskerud