0 projects

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vindmølletårn i tre

Aaneslands Limtre og Aanesland Fabrikker ser muligheten til å bruke tre i konstruksjon av moderne og bærekraftige vindmølletårn. Det er tidligere gitt støtte fra Miljøteknologiordningen til et innledende prosjekt for å utvikle en produksjonsklar løsning, testet og godkjent for den planlagte vindk...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2021

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improved nano-structure for photocatalytic efficient cleaning of surfaces

Joma specializes in titania nanoparticles and photocatalysis, and in developing and producing nano-TiO2 based products for self-cleaning and anti-pollution. We have created a unique nanoparticle, with a patented and scalable production process, for the self-cleaning treatment of concrete surfaces...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

I dag oppdages ofte lekkasjer i en takkonstruksjon og påfølgende skader når den har fått utviklet seg en tid og en får lekkasjer inn i bygningen. På dette tidspunktet er ofte materialene i bærekonstruksjonen så svekket at reparasjonskostnadene er omfattende og ikke nødvendigvis lokale (f.eks råte...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CULTURAL-E

The overall objective of this project is to define a viable and tailorable concept and business case of Plus Energy Houses. The concept deepens the roots of its successful implementation on a climate and cultural approach for its overall configuration, technology selection, and user and infrastru...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Solar Neighborhood Planning’ - Forprosjekt

Det blir i økende grad viktig å fokusere på lave utslipp og økt bruk av fornybare energikilder for å ivareta kloden vår. En økende bruk av solenergi er en av de viktige utviklingstrekkene som vi ser fremover. Solenergi både i form av energiproduksjon fra solceller og solfangere, passiv oppvarming...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Hovedmålet med forprosjektet var å bidra til utarbeidelsen av et nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' og å planlegge norsk deltakelse i IEA-prosjektet. Nytten av å delta i IEA-prosjektet er knyttet til følgende overordnede mål: Delmål 1: Øke kunnskapen om utnyttelse av...

Awarded: NOK 75,620

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12051 wheel.me WALL - Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger - samt nye ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of Engineering Design based on Inherent Safety principles

Denne Ph.D. oppgaven forsker på risikohåndteringsmetoder som industrien kan bruke for å analysere potensielt farlige aktiviteter. Det overordnede målet for forskningen presentert i denne oppgaven er å forbedre eksisterende metoder og utvikle nye strategier ved å bruke systemtekniske konsepter og ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjekt for forbedring av brannsikkerhet ved bruk av byggesystemer i tre

Det foreslåtte prosjektet vil bidra til bedre brannsikkerhet ved bruk av byggesystemer i tre, ved å forbedre og utvikle modeller for prosjektering og risikovurdering. Modellene vil valideres ved små- og storskala brannforsøk. Fokus vil spesielt være på bruken av innovative produkter i tre som bes...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosjektet ble initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Målet er å skape grønnere bygg og byer. Året 2023 har vært travel med å styr...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level

KPN-prosjektet "Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå" (OPPTRE) hadde som mål å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB) med kostnadseffektive konsepter og løsninger, høy arkitektonisk kvalitet og et lavt klimafotavtrykk og drivere og barri...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance of advanced daylighting systems for functional lighting in buildings at high latitudes

Bruk av dagslys inne i bygninger har alltid hatt stort fokus og vært en viktig oppgave for arkitekter og andre prosjekterende gjennom alle tider. Store takhøyder, store vinduer og overlys er ønskesituasjonen for mange, men endringer i bygningskroppen som resultat av energieffektivisering har ført...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Using Machine learning to reduce energy usage in buildings

Energibruk i bygninger utgjør en stor andel av det totale globale forbruket av energi. Videre er en stor del av energibruken i bygg knyttet til drift av tekniske anlegg. I næringsbygg består disse anleggene av kjøling, oppvarming, ventilasjon og belysning. Samtidig har IoT gjort at flere og flere...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Metode for sanntids brukerevaluering av inneklima i Smarte Bygg

Investerings- og vedlikeholdskostnadene for tekniske anlegg i bygg har økt betydelig de siste 15 årene. Dette for å oppnå lavere energiforbruk, større tilpasningsevne og et inneklima som tilfredsstiller tallfestede krav. Likevel er det kjent at kompliserte anlegg ofte fører til høyere energibruk ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows.

Forskningsprosjektet REINVENT har to mål: øke kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til dynamiske bygningsfasader; og utvikle et avansert dynamisk vindu som reduserer energibruk for klimatisering av bygninger og samtidig gir et godt innemiljø. Dette vinduet er basert på et dobbelt vindu ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Permeable dekker med betongstein - en løsning på urbane overvannsutfordringer

Permeable dekker kan brukes i urbane området for å håndtere stadig større mengder nedbør. Prosjektet har dokumentert hvordan permeable dekker med betongstein kan bidra til å redusere mengden og forsinke avrenningen av overvann. Testfeltet på Sveberg består av 6 ulike forsøksfelt, hver på rundt 1...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTISITE

I Optisite har vi hatt som mål å utvikle en programvare som gjør at brukeren raskt kan finne fram til de beste løsningsforslagene, både når det gjelder bokvalitet og arealutnyttelse, når en tomt skal utvikles. Før Spacemaker var tomteplanlegging en tidkrevende, dyr og manuell prosess, i stor ...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny anvendelse av UHPC

UHPC er lite brukt i Norge, mens det har blitt anvendt for iøynefallende konstruksjoner og milevis med veidekker utenlands. Målet for dette prosjetet er å utvikle passende mikser for standardisert produksjon i Norge og å identifisere anvendelser med gode fordeler sammenlignet med konvensjonelle m...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Løfte- og monteringsmanipulator for effektivisering av byggeprosesser

Gjennom dette prosjektet har det blitt utviklet en 7-akset robot arm med 16 meters rekkevidde og løftekapasitet på 250 kg (og 500 kg når fullt utrustet). En prototype av robotarmen er produsert, og sammenstilles nå i Mechatronic Innovation Lab i Grimstad der funksjonalitet og aktuelle operasjoner...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MazeMap - Tilgjengelige Bygg for alle

Store bygningsmasser er ikke like tilgjengelige for alle. Ofte mangler bygg skilting for blinde; i tillegg er den korteste veien ikke nødvendigvis tilgjengelig for funksjonshemmede, som dermed gjerne må gå omveier for å nå målet sitt. Hva som er korteste vei for funksjonshemmede er ofte ikke helt...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smap: Smart- Attraktiv- Produktiv: Merke for god arbeidsplassarkitektur.

Arbeidsplassen er vår nest viktigste lykkefaktor, nest etter hjem og familie. Er du i full jobb, er det gode sjanser for at kontoret er det stedet du tilbringer mest våken tid. Og mestringen du opplever der er sentral for din personlige utvikling og velbefinnende, og for landets produktivitet og ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Building Integrated Photovoltaics for Norway

Bygningsintegrerte solceller (BIPV) er en løsning for dagens og framtidens bygg. BIPV-systemene fungerer som en klimaskjerm, i tillegg til å produsere solstrøm. Før prosjektet startet var slike løsninger langt mer vanlige lenger sør i Europa, men i løpet av prosjektperioden (2015-2019) har vi set...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

KebFire; combined long term protection against fire and fungal attack in a single step process

Kebony har i KebFire prosjektet utviklet en ny brannhemmende impregnering. Brannhemmende egenskaper er lagt til Kebony sin teknologi for råtebeskyttelse. Prosjektet har demonstrert gode brannegenskaper. Det gjenstår imidlertid arbeid med sertifisering og kommersialisering. De fleste norske hus e...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Daylighting solutions and systems for retrofitting buildings in the Nordic climate to low-energy, 0-energy or ZEB-standard

Prosjektet DayLighting started 1. november 2013. En vitenskapelig assistent er blitt ansatt på en delstilling ved Fakultet for arkitektur og billedkunst for å jobbe på prosjektet sammen med prosjektlederen ved NTNU og partnere: Link arkitektur og Glass og fasadeforeningen. Aktivitetene i prosje...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Den norske trearkitekturkonferansen 2013

Arkitektbedriftene i Norge har tatt initiativet til at det etableres en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge og at standarden på norsk trearkitektur h ar fått en internasjonal høy kvalitet. No...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased use of wood in urban areas

Wood Be Better - prosjektets hovedmål har vært å produsere og publisere kunnskap som kan fremme økt bruk av tre i urbane områder. Det vil være et bidrag til lønnsom og bærekraftig utvikling av en biobasert næring. Prosjektdeltakere - Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO), prosjekteier o...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

K2 - Morgendagens Arbeidsplass

Prosjektet har en visjon om å utvikle konseptet K2 Morgendagens arbeidsplass. Morgendagens arbeidsplass kjennetegnes av en integrering mellom fysiske løsninger, ny teknologi og avansert samhandling. Prosjektet tar utgangspunkt i at kunnskapsintensiv verdiskaping primært skjer i tett synkronisert ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Hatløy, Svein. Norsk spesialist til Kina 2009

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Metoder og forretnignskonspetr for bærekraftig rehabilitering - Methods and business concepts for sustainable renovation

Prosjektet ønsker å finne optimale konsepter ut fra ønsket om mer bærekraftge bygg som passer for enkeltstående bygninger og for gruppering av bygninger når målet er bærekraftig oppgradering av bolig- eller byområder (grupper av bygninger). Prosjektet ha r følgende delmål: -Klassifisering av byg...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage