0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagdag "Framtidens Landbruksbygg" på Verdal Industri Park (VIP)-Sentret den 28/1-2021 med gårdsbesøk

Fagdag Fremtidens Landbruksbygg på VIP-Sentret i Verdal den 28/1-2021 organiseres av SINTEF og PRONEO i samarbeid med Industrinavet i Trøndelag, Mære Landbruksskole og Verdal Næringsforum. Fagdagen er en oppfølging til "Fagdag Landbruksbygg" i fjor høst på Mære Landbruksskole som ble veldig godt ...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES2020 - Amplifying sustainable food transformations through capacity building

Two people from Nabolagshager, together with other project participants, have worked extensively on this proposal throughout the proposal planning, development, and writing process. We invited in Botildenborg/ Stadsbruk as key partners and WP leads. We also invited BOKU to the consortium as WP le...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2021 og 2022

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) prioriterer internasjonalt forskningssamarbeid høyt. En vesentlig del av dette samarbeidet er organisert som prosjekter, sammen med europeiske kollegaer, både fra forskningsinstitusjoner og fra næringslivet. Samarbeidsrelasjoner er sårbare, ofte er de basert...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Norwegian agricultural products and ingredients for a healthy and sustainable future

SusHealth skal bidra til økt verdiskaping, bærekraft og helsefortrinn gjennom innovativ utnyttelse av tradisjonelle og nye norske landbruksprodukter. For å oppnå dette trengs kunnskap om innholdsstoffer og egenskaper til råvarer og ingredienser og hvordan disse ressursene kan brukes på best mulig...

Awarded: NOK 70.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

KORNMO - produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn

Korn er en bærebjelke i Norsk landbruk. Felleskjøpet Agris (FKA) nye kornstrategi fremhever volum, kvalitet og rasjonalitet som avgjørende for lønnsomhet og bærekraft i verdikjeden. FKA har mottaksplikt på norsk korn, og FKA ønsker å styrke samhandlingen med kornprodusentene for å øke verdien ut ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Objektiv klassifisering av slakt

I Norge slaktes det årlig småfe, storfe og gris med en total slaktevekt på ca. 240 tusen tonn (45 kg per innbygger), til en førstehåndsverdi på rundt 9 milliarder kroner. Alle slakt, dvs. uten skinn, hode og innvoller, klassifiseres av sertifisert personell. I prosjektet OBKLAS = «OBjektiv KLASsi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Plasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

Husdyrgjødsel anses som en verdifull ressurs i landbruket fordi viktige næringsstoffer gjenvinnes til gevinst både for den enkelte bonde og for miljøet. Men håndtering og bruk av husdyrgjødsel er også forbundet med tap av ammoniakk og metan, som hver fører med seg egne utfordringer. Tap av ammoni...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trøndelag bioøkonomiregion som nasjonal pilot for smart spesialisering og påvirkning av Horisont Europa

Det kreves en koordinert innsats for at norske aktører skal få innflytelse i utformingen av EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Norske aktører og problemstillinger må være synlige hos EU-kommisjonen og EUs forskningsmiljøer. Det er en økende forståelse for at r...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

SmartCare - For ku og kalv, deg og meg.

SmartCare er en løsning for kua, kalven, melkeprodusenten og forbrukeren som ønsker mer kontakt mellom ku og kalv. På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. D...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Kunnskapsnotatet KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe,...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project "Organic PLUS"?

Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og ha...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har hatt fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppva...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enduring Growth! New tools and workflows for risk and contingency management from pig production to pork processing

For få år tilbake ble man bevisst ny type kvalitetsavvik i svinekjøtt, spesielt i skinke. Dette kvalitetsavviket forårsaket betydelige tap, spesielt for kokeskinkeprodusenter, i flere europeiske land inkludert i Norge. Prosjektet Enduring Growth! samlet et nettverk med viktige interessenter i den...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Manure, fish slurry and digestate; from problem to farmers’ gold.

Norge har stor import av fôr til fisk og husdyr og vi har sannsynligvis for små landbruksarealer til å ivareta næringsstoffene på en god måte i kjeden fra fôr til produkt og avfall i grønn og blå sektor. MAFIGOLD-prosjektet tar et viktig steg i retning av å resirkulere og lage produkter av avfall...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2019

NIBIO skal utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Instituttets styre har gitt tydelige signaler om at NIBIO skal utvikle og anvende sin kompetanse også internasjonalt. Ved utlysningen i ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 - Project Establishment Support : H2020 PRO-CITY project:

Name of the project: PRO-CITY - Provisioning future public spaces, well-being and health in cities PRO-CITY will develop, test and implement six innovative case studies for public spaces across Europe. It will bring together academics from social and natural sciences, citizens and practitioners f...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support (PES2020) - H2020 INCUFS project

Project name: INCUFS-Innovative Citizen based Urban Food Systems “Every city has a food system. However, due to market and state failure the sustainability of the urban food system is often wanting. This project addresses market and state failures in delivering sustainable food system by mobilizi...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020-Funding for travel/positioning activities

Our goals are to find partners to work with us on implementing innovative solutions to address the social challenges of sustainable food security, as well as moving towards a low carbon economy, as outlined in the Horizon 2020 project calls and EU Green Action Plan for SMEs. NABOLAGSHAGER is an ...

Awarded: NOK 50,200

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Luserne-rhizobium-interaksjoner for optimal utnyttelse av nitrogen

Belgvekster har symbiose med nitrogen-fikserende bakterier i røttene. Denne tilgangen på nitrogen gir dem et høyt protein-innhold og belgvekster er derfor essensielle i strategier for å redusere Norges, og Europas, underskudd på egen-produsert protein. Dyrking av belgvekster bidrar til økt verdis...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Klimatilpassa sorter, planter og dyrkingsteknikk for en stabil og økt norsk produksjon av solbær, rips og stikkelsbær

Det er et potensial for en økt norsk produksjon av Ribes-artene stikkelsbær, rips og solbær, både som råmateriale til industri og til friskkonsum. Bæra har høgt innhold av helsegode forbindelser, og har interesse som basis for utvikling av nye produkter. Bæra gir variasjon og nye smaker, og har v...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

STYRKING AV NOFIMA SOM KOORDINATOR FOR PROSJEKTER INNEN TRYGG OG BÆREKRAFTIG MAT

Prosjektet skal supplere og styrke den norske deltakelsen i Horizon2020-prosjektet "Safeconsume" og gi grunnlag for fremtidige nasjonale og internasjonale multiaktør-prosjekter innen trygg, sunn og bærekraftig mat. Styrking av koordineringen av Safeconsume skal oppnås gjennom å øke formell og ufo...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support (PES2020) - H2020 FOOD-E project

The FOOD-E project focuses on the research topic “innovative and citizen-driven food system approaches in cities” within the Sustainable Food Security priority. The key challenge of the project is to improve health and well being of European citizens by shaping a sustainable food environment able...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Support for the establishment of project proposal directed towards H2020 (SME Instrument; Phase 1) - Nabolagshager

Our business idea is to establish and operate rooftop gardens in Oslo. Our service distinguishes itself from current actors in urban greening, in that we (a) focus on organically grown edible and pollinator friendly plants, and (b) provide an ongoing support/maintenance service where we ensure th...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Saken er Biff

Hovedmålet med prosjektet Saken er biff var å utvikle et differensieringskonsept basert på opplevd spisekvalitet av storfekjøtt. Differensiering av kjøtt av ulik kvalitet til ulike markedssegmenter og forbrukere kan bidra til både bedre lønnsomhet og mindre svinn. Resultater fra prosjektet er vik...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har hatt 4 aktive arbeidspakker (AP) hvorav AP1’s forskningsfokus var å bestemme fettsyrer i SN2 posisjoner ved å bruke en kvantitativ 13C NMR metode direkte på intakte triglyserider. Ved høyfelts NMR og avansert signalbehandling fant man den dominante fettsyre i SN2 posisjon for svine...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

INNO INDIGO: Conversion of lignocellulosic wastes into biofuels and bioplastics

Fossilt brensel har vært og forventes å være den viktigste energiformen som driver samfunnet vårt. Imidlertid ble mange klimagasser, som CO2, produsert i energiomdannelsesprosessen, noe som har gjort miljøspørsmålene til et tema som har oppstått. Derfor er det kritisk å bytte ut fossilt brensel f...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Safe Packaging, Food and Migration

Mat og mattrygghet er viktige temaer i dagens samfunn. Maten skal være trygg, sunn og bærekraftig pakket i trygg og bærekraftig emballasje. Dette er viktig både for matkvalitet, holdbarhet, redusert matavfall og mattrygghet. Når det gjelder mattrygghet kreves det at alle emballasjematerialer i ko...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Tre bedrifter har del...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Østfold