0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Workshop on sea ice deformation in physics and engineering

Havisens dynamikk og deformasjon er viktig for miljøet i polare områder. Deformasjon er drevet av vind og havstrømmer og er avhengig av isens egenskaper og prosesser på forskjellige skalaer: mikroskala, skala av isflak og skrugarder, større skalaer hvor isens mekanikk er koblet til vind og havet...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Did Atlantic circulation changes generate or respond to the Nordic Seas millennial climate changes?

We here ask support for a visiting researcher grant for Dr. Claire Waelbroeck, LSCE/CNRS, France for a 6 month stay at the University of Bergen, Dep. of Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research. The purpose is to build research collaborations based on key outcomes from two recently ...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Eastern Tropical Pacific reef fish on the move: biodiversity reorganisation and societal consequences

I EASMO har vi et internasjonalt tverrfaglig team som mål å gi viktig informasjon til interessenter om hvordan klimaendringer vil påvirke det marine miljøet, biologisk mangfold, samt økosystemtjenestene det gir til samfunnet i det østlige tropiske Stillehavet. Den norske partneren spiller en nøkk...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Transferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)

Målet med TiPACCs4stake er å kommunisere den nyeste kunnskapen bak forskningsprosjektet TiPACCs til allmennheten i Norge. I TiPACCs forsker vi på muligheten for at Antarktisisen blir ustabil etter å krysse såkalte "vippepunkter". Et eksempel på et vippepunkt er at havet rundt Antarktis blir varme...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Symposium on Decadal Variability of the North Atlantic and its Marine Ecosystems: 2010-2019

-

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Marine Litter and Microplastic studies in Svalbard coastal waters

This project is devoted to sampling microplastic in the coastal waters of Svalbard using the same technology that is used in the ongoing project "Establish regional capacity to measure and model the distribution and input of micro plastics to the Barents Sea from rivers and currents (ESCIMO)", fu...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

På klimatokt i Sørishavet - SØRIS

Sørishavet regulerer det globale klimaet ved å kontrollere varme- og karbonutvekslinga mellom atmosfæren og havet. Kor mykje klima endrar seg på tiårs tidsskalaer er avhengig av prosessane som skjer i utveksling mellom lufta og havvatnet i Sørhavet, men vi kjenner ikkje godt nok til dei prosessan...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt eFlows4HPC, Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem

Prosjektet eFlows4PHC bruker såkalt workflowteknologi til å gjøre tungregnemodeller mer effektive, og på den måten gjøre computermodeller i industri og forskning i stand til å løse problemer vi ikke klarer å løse i dag. Siden tungregnesystemer, som innebefatter de kraftigste regnemaskinene som er...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Ocean Observing for Climate

Havet spiller en grunnleggende rolle i å avgjøre virkningen av klimaendringer på samfunnet. Dette prosjektet støtter McDonagh i å levere internasjonalt lederskap til systemet som overvåker og forstår denne rollen. Klimaendringer er den største langsiktige utfordringen vi står overfor; stigende t...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NERSC (2020-2023)

Algeoppblomstring er en del av den naturlige årlige sessongvariasjonen i hav- og kystvann og spiller en viktig rolle i det marine økosystemet. Målet med dette institusjonelle doktorgradsstudiet initiert av Nansensenteret er å kunne varsle utvikling av mulige skadelige algeoppblomstringer i norske...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled reanalysis of the climate back to 1850

Begrepet "klimavariabilitet" beskriver hvordan klimaet avviker fra gjennomsnittet for en bestemt tidsperiode. For å forstå hva som fører til klimavariasjoner og for å skille mellom menneskeskapt og naturlig klimavariabilitet, er vi forskere stort sett avhengig av å benytte klimamodellsimuleringer...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Education and Cooperation in Operational Oceanography

PECO2 prosjektet bygger på marine tjenesteutvikling og har som mål å styrke utdanning, trening koordinering og videreutvikling av operasjonell oseanografi og marine tjenester gjennom strategisk internasjonalt nettverk og partnerskap. Prosjektet er dermed godt forankret og kompatibelt med både IN...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

I CE2COAST tar prosjektkonsortiet sikte på koordinert sammenstilling og analyse av observasjons- og modelleringsdata for å levere tilstand, trender og variasjon av press på havtjenester som følge av hav- og kystklima og biogeokjemiske endringer på europeisk og global skala. Hos NORCE er vår hoved...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av et komplekst system som kalles Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jorda...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine structures.

Ising på fartøyer og plattformer er ett særskilt problem for maritim industri i Norge. Ising foregår når havet og luften er kaldt nok slik att sjøsprøyt, som treffer strukturer, kan fryse til is. Å predikere ising er vanskelig fordi flere kompliserte prosesser spiller sammen. Først, så gjelder de...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

For å kunne initiere og støtte samfunnsinitiativer som reaksjon på klimaendringer, er fremtidige fremskrivninger av klimasystemet ved hjelp av koblede høyoppløselige klimamodelsimuleringer nødvendige. En viktig utfordring i høyoppløselig modellering er behovet for å løse prosesser som vanligvis h...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere en norsk grein av en tverrfaglig europeisk infrastruktur som måler på havbunnen og i vannmassene over (EMSO, http://www.emso-eu.org). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utf...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2020-2030

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Retrievals and data Assimilation in NOrway

Sjøisen i Arktis er i stadig bevegelse som følge av endringer i temperatur og vind. Vi bruker satellittbilder fra en rekke satellitter for å kartlegge hvor sjøisen befinner seg hver dag. I likhet med værvarslene man finner på yr, kan også sjøisens bevegelser de kommende dagene varsles ved hjelp a...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Positioning Norwegian Arctic research and innovation priorities in Horizon Europe.

Polarforskning har ikke alltid hatt stor prioritet og synlighet i EU kommisjonen sine rammeprogrammer. Som følge av klimaendringer og økte aktiviteter i Arktis, har EU fått økt fokus, som blant annet kommer til utrykk i EU´s Strategi for Arktis (2016). Dette har resultert i flere utlysninger i Ho...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Nutrient cycle - linking the Atmosphere, Terrestrial, Marine and Glaciological flagship programmes in Ny-Ålesund

The research and monitoring activities in Ny-Ålesund is organized in four broad and dynamic flagship programmes, with extensive cross-disciplinary and cross-flagship collaboration. In this proposal, we seek to develop the cross disciplinary and cross-flagship collaboration further by initiating a...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Harmonization of methods of marine microplastic assessment in the Arctic

Microplastic research attracts increasing attention and funding globally. It is crucially important to have clear and applicable guidelines that enable data comparability. Those guidelines need to consider sampling techniques, quantitative assessments, chemical identification of particles as well...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Support for anniversary symposium - Ocean, weather and climate, science to the service of society.

The project entails the planning and execution of a 3-day symposium focusing on ocean science and climate in Southern Africa and the surrounding oceans, the symposium will take place on 10-12 March 2020 in Cape Town, South Africa. The symposium is arranged partly overlapping with the 23rd Sessio...

Awarded: NOK 51,138

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Use of remote sensing for characterizing river influence on Svalbard’s coastal waters

Arctic coastal ecosystems are undergoing rapid change, including large increases in delivery of freshwater (and associated sediments, nutrients and organic matter) from land to sea. Although these changes are expected to have a broad range of impacts on coastal biogeochemistry and ecology, the dy...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

SVALHOLA (SVALbard HOLocene Assembly) Workshops 2020 & 2021

Few places are transformed more rapidly by on-going climate change than the Svalbard archipelago. The scientific potential of this unique natural laboratory to constrain the trajectory of future change is reflected by a surge in research activity and infrastructure development. Yet research is of...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

51st International Arctic Workshop 2021 in Svalbard

Initiated at the Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR) at the University of Colorado in 1970, and held at international venues specialising in Arctic Science every odd year and back at INSTAAR every even year, the International Arctic Workshop (IAW) is an annual event focussing on all...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Svalbard

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med store økonomiske konsekvenser. MATNOC's mål er å hjelpe oppdrettsindustrien med å redusere spredning av lakselus. For å oppnå dette har prosjektet fokus på to områder: 1) å forbedre forståelsen av transportprosesser nær kysten og represent...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku