0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Wood fibre substrates as an alternative to peat for a future more sustainable technology-based horticulture industry

SUBTECH fokuserer på utvikling og evaluering av nye alternativer til torvbaserte vekstmedier basert på trefiber fra norsk gran. I tidligere prosjekter er ulike vekstmedier screenet, og trefiber fra lokal gran har vist lovende resultater som erstatning for, eller i blanding med torv og kokos. Fle...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICE BREAKER Reducing the agronomic and economic impact of ice damage on golf courses and other grasslands

Dekking med tett plast før vinteren gir mindre isskader på golfgreener. Ved inntil 120 dagers dekkeperiode er det liten fare for at gress på sandbaserte greener skal ta skade av for lite oksygen (O2) eller for mye CO2 under plasten. O2-konsentrasjonen er høyere og CO2-konsentrasjonen lavere med p...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsting. Det er tidligere rapportert om potensialet til optisk bestråling for behandling av meldugg i et bredt spekter av avlinger. Nøyaktig...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsnotat om plantehelse

God plantehelse er en av nøkkelfaktorene for å sikre matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig skogbruk. Integrert plantevern (IPV) praktiseres for at en kan holde planteskadegjørerne under den økonomiske skadeterskelen. For å møte utfordringene med et endret klima, økt internasjonal handel med pl...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Knowledge-driven genomic predictions for sustainable disease resistance in wheat

Framgang i planteforedling er basert på mulighetene til å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt gjøres dette ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lokaliteter. Dette er både kostbart og tidkrevende. Genomisk seleksjon gjør det mulig å bru...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET SusCrop ACDC - Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

Prosjektet «AC/DC-weeds» har som mål å utvikle bærekraftige metoder som reduserer behovet for intensiv jordarbeiding og bruk av ugrasmiddelet glyfosat for å bekjempe flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras i landbruk...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved monitoring and control of wireworms (Coleoptera: Elateridae) in Norwegian potato production

Kjølmark er larver av flere billearter (smellere) som lever i jorda og eter røtter, stengler og knoller av ulike vekster. Ved dyrking av potet kan de gnage hull og ganger i potetknollene, som da blir usalgbare. I Canada og Tyskland er det store økonomiske tap på grunn av kjølmarkangrep i poteter....

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 886 mill NOK med en norskandel på 94,5% i 2021. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere at en stor andel går ut som lagersvinn før omsetning. De siste tiårene har tuppråte vært et økende problem i norsk g...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekste...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2019

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Dette er viktig for å senke forskernes terskel for å søke EU. Vi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partnersøk H2020 Har patent i 12 land i Europa på bruk av døde Cyanobakterier som repellerende substans mot kålflua i korsblomstrede vekster

Kort sagt er prosjektet unikt. Startet av meg, en bonde, som så utfordringen som ligger i et utstrakt og ukritisk bruk av pesticider; inspirert av grunntaken som stod i en Stortingsmelding på 90 tallet- "en bør unngå å tilfører jorden stoffer som ikke naturlig tilhører der". Med en ingeniør utdan...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

1 October 2022: Det overgripende målet med PASUSI er å øke produktiviteten i landbruket i Ghana og Uganda og forbedre næringsinnholdet i mat of fôr, og samtidig bidra til et bærekraftig landbruk som minimerer miljøødeleggelse. PASUSI ønsker å fremme produksjonen av belgvekster og å øke deres ande...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om støtte for å reise til Brussel for å Pitche prosjekt Asterix i H2020 fase 2

Søker om støtte til reise, kost og losji i forbindelse med pitch i Brussel. Hvis vi får prosjektstøtte ønskes det også støtte til eventuelle oppfølgingsmøter med komiteen. Det antas at vi må reise til brussel på nytt ved eventuelle kontraktsforhandlinger.

Awarded: NOK 16,942

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Oat breeding in the era of genomics: resistance to Fusarium (OatGen)

OatGen er et samarbeidsprosjekt mellom Graminor AS, NMBU (gradgivende institusjon) og NOFIMA. Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt havreforedlingsprogram, gjennom implementering av nye genetiske verktøy, med fokus på Fusarium-resistens. OatGen har tre arbeidspakker; (WP1) identifise...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parallel adaptation to changing environments in wild Arabidopsis populations

Tilpasning er en fundamental evolusjonær prosess som gjør at arter kan takle endringer i sitt miljø. Vi vet fremdeles lite om hvordan tilpasning skjer i naturlige bestander på genom-nivå, som består av individuelle gener og ikke-kodende DNA. I den genetisk vel-studerte modellplante-slekten Arabid...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovativ teknologi for ugrasbekjempelse

I prosjektet inngår utvikling og verifisering av to nye redskapstyper som skal bekjempe rotugras. Målet med disse to er å redusere behovet for bruken av kjemiske plantevernmidler, samtidig som disse redskapene vil gjøre jobben uten kraftig jordarbeiding og dermed gi minimal erosjon. Den ene er en...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker

I OPTIROT prosjektet samarbeider 26 produsenter, 2 kjøle-teknologi selskaper, 1 sensor utvikler, 1 biopesticid utvikler, 2 emballasje produsenter, 4 regioner under NLR, Gartnerhallen og fem forskningsinstitutter (Nofima, Sintef, NMBU, Århus universitet og NIBIO) i gjennomføring av undersøkelser f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM IPM2.0 for sustainable control of potato late blight - exploiting pathogen population data for optimized Decisions Support Systems

Det har i løpet av prosjektperioden både blitt gjennomført feltforsøk og tatt prøver av tørråte rundt omkring i landet. I felt med potetsorter med ulike resistensgener har sykdomsutvikling blitt registrert, og hvilke sorter som blir angrepet kan si noe om utviklingen av tørråte- soppen og nedbryt...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimized pesticideuse in Norwegian softfruitproduction

Målsetningen med prosjektet Optibær var at kunnskap om forekomst og forebygging av resistens mot plantevernmidler hos skadegjørere i bær,optimalisert sprøyteteknikk og sprøytestrategier vil i) sikre bedre virkning av plantevernmidlene, ii) redusere bruken av plantevernmidler og dermed reduser...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Angrep av mjøldogg er et stort problem i mange spiselige kulturer som dyrkes i veksthus og tunnel. En ny teknologi for å bekjempe mjøldogg med ultrafiolett lys (UV) om natta er nylig utviklet. Formålet med UV-Bio-prosjektet var å undersøke om denne teknologien påvirker viktige skade- og nyttedyr,...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

KryoBeg - Elimination of endophytes and cryoperservation of begonia

I dette prosjektet har vi lyktes med å både 1) identifisering av endogene bakterier(endofytter) i begonia-vevskultur, 2) etablere kryopreservering av begonia, 3) etablert forbedrede metoder for desinfisering og rensing av begonia, og 4) skaffet oss erfaring med CRISPR/Cas9 i begonia. Vi har fun...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsdyrking av epleproduksjonen for auka lønsemd

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Den norske epleproduksjon har minka i siste 10 årsperioden. Også i den norske salsesongen for eple, sep...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat

EXPAND er et samarbeidsprosjekt mellom Graminor, Strand Unikorn, Norgesmøllene, BKLF, NMBU og Nofima. Prosjektet fokuserer på å forbedre resistensen mot aksgroing i brødhvete for å sikre stabil bakekvalitet i hvetesorter som er tilpasset det utfordrende norske og nordiske klima. I dette prosjekte...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased value creation of Norwegian Brassica vegetables - mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice

Brassica grønnsaker, også kjent som kålvekster, er viktige i nordisk kosthold og utmerkede kilder til essensielle næringsstoffer og helsefremmende plantestoffer. Men selv om grønnsaksomsetningen har økt de senere år, har ikke kålvekster hatt samme økning. Nøkkelen til økt verdiskaping innen kålve...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Diagnosis, virus cleaning and cryopreservation of raspberry, blackberry and shallot

I Norge er bringebær blitt en viktig bærkultur, mens bjørnebær og sjalottløk har et stort potensial stort potensial for økt produksjon og forbruk. Alle tre er vegetativt formerte og er ofte infisert med flere plantevirus som kan gi betydelige tap av avling og kvalitet. En stabil produksjon med hø...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken