0 projects

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett si historie i Noreg

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

From Nation-Building to the Building of Civil Society in the Southern Balkans - Local Particularities and International Idelas

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Work and Love, Patronage and Patriarchy: Histories and Memories of a Cooperative and its Women (oversettelse til spansk)

...

Awarded: NOK 23,668

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Å overkomme fortiden. Rettsoppgjøret i Norge etter 1945 i internasjonalt perspektiv

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sentraladministrasjonens historie etter 1945

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

Prosjektet vil utarbeide en forskningsbasert historisk biografi, skrevet i en form som er tilgjengelig også for den allment interesserte leser. Prosjektet vil være den første dyptpløyende analyse av en allsidig norsk politiker, Trygve Halvdan Lie (1896-1 968), som var utenriksminister i kritiske...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

Prosjektets formål er å analysere den offentlige debatten om islam og integrasjon av muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike. Perspektiver og tilnærminger vil kunne avvike en del de to landene imellom, selv om også felles-europeiske verdier og forto lkningsmønstre trolig vil tre frem. Det e...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sverre Steen - sosialdemokatiets historieforteller

Prosjektets primære målsetting er å analysere Sverre Steens historiske forfatterskap, som er et av de mest sentrale i norsk historisk forskning på 1900-tallet. For å gi en fyllestgjørende analyse vil det imidlertid være nødvendig å sette forfatterskapet i en bredere intellektuell, kulturell og s...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Foreign Debt, Civil Conflict and the Failure of Development: The Sudan 1970-2000

Sudan er et land i dyp krise. BNP per innbygger er blant de laveste i verden, og økonomisk oppgang synes å være langt unna, selv om inntekter fra oljeeksport har forbedret handelsbalansen. En deling av landet er reell mulighet, men politikk på det nasjona le nivået karakteriseres av stillstand. F...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Discourses of Global Ambititions and Global Failures: Transnational and Transsystemic Tendencies in Post-1945 Russia and East Central Europe

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Soviet Policies Toward Indochina, 1949-1964. The Sino-Soviet Alliance and the Coming og the Indochina Wars (Olsen, Mari)

Prosjektets tema er det sovjetiske lederskapets oppfatning av Kinas rolle og innflytelse i Vietnam og i resten av Indokina, 1949-1964, hvordan disse endret seg over tid, og graden av påvirkning på sovjetisk politikk i området. Temaet er lite berørt i hist orisk forskning. Da Folkerepublikken Kina...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo