0 projects

KULVER-Kulturell verdsetting

Forhandlinger og strid: trykkestøtte

I den opprinnelige prosjektsøknaden er en norsk monografi utgitt på et akademisk forlag oppgitt som fellesprosjektets hovedmål. I tillegg vil vi utgi en antologi med sentrale internasjonale bidrag til feltet kjønn og estetikk, oversatt til norsk. Prosjekt et har nå vært i gang i drøyt ett år; før...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i International Science Centre Impact Study (ISCIS)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utredning om forskning på voksnes læring

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Nilsbo - Cornelis Borgesius

see attached DOW

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Decadal trends in global ocean pH: From data and methods to analysis and understanding.

Et av hovedmålene med prosjektet DECApH har vært å forbedre forståelsen av hvordan pH i havet har endret seg de siste ti-årene som følge av de økte CO2-nivåene i både atmosfæren og havet. Denne forståelsen er et viktig steg for å bedre forståelsen av havforsuring i fremtiden og hvor konsekvensen...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change and its Impacts on Selected Indian Hydrological Systems using Earth System and High-Resolution Modeling

-

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Acceptability and Feasibility of Environmental Policies

The visit by Stephan Kroll to CICERO in the summer of 2012 will serve up to four purposes: 1) In the spring 2011, Dr. Kroll conducted experiments at Colorado State University. Tthey will be followed by additional sessions in the fall of 2011. These exper iments are part of a larger research agen...

Awarded: NOK 89,985

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Medication use in pregnancy with focus on attitudes, perception of risk and mental well-being

Depression is a common disorder during pregnancy and several studies have found maternal depression and anxiety to be risk factors for preterm delivery, low birth weight, operative delivery and admission to neonatal intensive care units. Studies show that pregnant women overestimate the risks, e...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency - DeSTaT

Prosjektet «Sustainable Tax Governance in Developing Countries through Global Tax Transparency» (forkortet DeSTaT) studerer hva det betyr for utviklingsland at det er en dreining mot mer global informasjonsutveksling i skattesaker, og at internasjonal skatterett blir mer transparent. Prosjektet e...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Convergence or segregation? Regional imbalances and labor market flows

Artikkelen "Does immigration increase labour market flexibility?" av Schøne og Røed beskriver tre stadier i den regionale mobiliteten til flyktninger og arbeidsmigranter. I alle tre stadier har lokale økonomiske forhold en effekt på den geografiske mobiliteten til disse gruppene. I den forstand k...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Making Women Count for Peace: Gender, Empowerment and Conflict in South Asia

Dette prosjektet undersøker kvinners deltagelse i lokalt styre og lokal-politikk i Nordøst-India og Nepal, med fokus på kvinners medvirkning i freds-prosesser. Prosjektet undersøker kvinners likestilling i konflikt og post-konflikt kontekster. Vi ser spesielt på forståelsen av begreper som likest...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Gaseous Refining Process for the Solar Grade Silicon Feedstock

Elkem og SINTEF har i et samarbeidsprosjekt undersøkt en metode for fjerning av bor fra flytende silisium. Bruken av silisium for solcelle-applikasjoner er stadig økende, med fokus på lav produksjonskost, høy kvalitet og lavt karbonavtrykk. I dette prosjektet har en studert bruk av en reaktiv gas...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Silencing

see attached DOW

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nordisk konferanse om forskning om menn og maskuliniteter, 31.mai -1. juni 2012

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Circuits

se vedlagt DOW

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sociology and Social Work: Theory and Practice

The second conference on Sociology and Social Work will be held in Oslo the 30 and 31 of May 2012. It will discuss theoretical and practical/empirical issues related to the different institutions of the welfare state like labor market, immigration, exclus ion and inclusion. Sociology and social w...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a prophylactic treatment for the prevention of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT)

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

eCare@home

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Språkteknologi og semantikk - prosjektkonferanse 2012

Det satses på språkteknologi, metadata og semantikk som samhandlingsressurser i flere sektorer og bransjer (helse, bygg, off.forvaltning, utdanning), men det mangler møteplasser og prosjektdiskusjoner med aktører fra næringsliv, institutter og off. sektor . NBs "Språkbanken" har et stort potensia...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

Third Sector Agenda: Measuring, Assessing and Strengthening the European Third Sector's Contribution to Socio-economic Development 1) Defining and Sizing the European Third Sector. First, a clarification of the concept, or concepts, of the third sector an d volunteering in Europe; and second, pro...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Oslo RC - En internasjonal konferanse om følgene av globalisering, aldring og migrasjon for velferdstjenester

For 2012-konferansen i Oslo er overskriften "Welfare States Facing Global Turbulence. Ageing and Migration: Rising to the Occasion, Coping or Adjusting Downwards?" Nærmere bestemt ønsker vi at konferansen skal diskutere betydningen av tiltakende globalise rt økonomi og internasjonal konkurranse, ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, perceived needs, services received and outcome

MÅLSETTING Prosjektets mål har vært å gi ny kunnskap om situasjonen for barn med foreldre som er pasienter i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet fokuserer på barnas situasjon og erfaringer, foreldrenes opplevelse av barnas situasjon og sin egen situasjon, hvordan sykdommen virker inn på daglig...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Akershus

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Multiscale modeling of solvent effects on molecular properties in aqueous solution

The main aim of the project is to model the effects of the molecular environment on the optical rotation, circular dichroism and Raman optical activity spectra by means of a method that combines quantum mechanical calculations (QM) with both polarizable c ontinuum model (PCM) and polarizable mole...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Vital functions of distinct subcellular NAD pools

NAD er et lite molekyl som er tilstede i alle celler. I mennesker blir det først og fremst dannet fra vitamin B3, også kalt niacin. NAD har to viktige cellulære funksjoner. For det første er det nødvendig for å omdanne den kjemiske energien i mat (som sukker og fett) til ATP, cellenes universale ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Method for determining optimal drug dosage during in vitro fertilization (IVF)

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production

Elkem Solar is developing Solar Grade Silicon (SoG-Si) Feedstock based on a proprietary metallurgical refining process. Solar grade feedstock has been gaining market acceptance as the quality requirement are better known and its application during ingot c asting has shown that similar solar cell ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Platform for the generation of integration free pluripotent stem cells.

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are produced from mammalian somatic cells by reprogramming the cell to a so call pluripotent state via the introduction of key genes or the regulators such as microRNA that promote the process. iPSCs provide an unlimited supply of cells due to there ability ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Parallel Development and Syntactic Reconstruction: Semitic as a Test Case

The project revolves around the analysis of parallel syntactic developments in the Semitic languages, with a view of arriving at a realistic model of linguistic reconstruction (for details, please see the attached project description). While "parallel dev elopment" has been used in comparative li...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo